ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนตามแนวคิดของโพลยา(Poly) เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและ

เทคนิคการสอนตามแนวคิดของโพลยา(Polya) เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

และฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย นางกาญจนา ภุมรา

ปีที่ศึกษา 2561

หน่วยงาน โรงเรียนช่อแมววิทยาคม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ ในการพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนตามแนวคิดของโพลยา (Polya) เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและ เทคนิคการสอนตามแนวคิดของโพลยา (Polya) เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้ ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนตามแนวคิดของโพลยา (Polya) เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนตามแนวคิดของโพลยา (Polya) เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนตามแนวคิดของโพลยา (Polya) เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนตามแนวคิดของโพลยา (Polya) เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัส ค32201 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 29 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวิจัยในครั้งนี้ใช้กรอบการวิจัยและพัฒนา เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนตามแนวคิดของโพลยา(Polya) เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของนักเรียนต่อการพัฒนาชุดฝึกทักษะ เกี่ยวกับองค์ประกอบของชุดฝึกทักษะ 2)เนื้อหา และ3) การวัดผลและประเมินผล 4) แบบสัมภาษณ์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) แบบสอบความคิดเห็นที่มีต่อชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนตามแนวคิดของโพลยา (Polya) เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าดัชนี ประสิทธิผล และการสิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียรู้คณิตศาสตร์เห็นความสำคัญต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนตามแนวคิดของโพลยา(Polya) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ชื่อชุดฝึกทักษะ คำนำ สารบัญ คำชี้แจง วัตถุประสงค์ (มาตรฐานและผลการเรียนรู้) แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบหลังเรียน ชุดฝึกทักษะจำนวน 9 เล่ม ได้แก่ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม รากที่ n ในระบบจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม การหาค่าลอการิทึม การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึม และการประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 2) ประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนตามแนวคิดของโพลยา(Polya) เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 82.24/80.43 ซึ่งได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80 เมื่อพิจารณาเป็นรายเล่ม พบว่า ชุดฝึกมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ทุกเล่ม 3) ทดลองใช้ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนตามแนวคิดของโพลยา(Polya)มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 82.24/80.43 ซึ่งได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน พบว่าค่าเฉลี่ยความก้าวหน้า 21.78 เท่ากับ และมีดัชนีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 73.79 ผลสรุปนักเรียนมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับมากที่สุด 5) ความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนตามแนวคิดของโพลยา(Polya) เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม พบว่า พบว่า ภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าเฉลี่นรวม x̄ =4.55, S.D. = 0.51 โดยมีรายด้านพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ย x̄=4.60 , S.D. = 0.34 ต่ำสุดคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยมีค่าเฉลี่ยx̄=4.47 ,S.D. = 0.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อที่นักเรียนมีความเห็นด้วยสูงที่สุดได้แก่ ชุดฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนตามแนวคิดของโพลยา(Polya) เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายและทำให้ตั้งใจเรียนมากขึ้น x̄=4.69 , S.D. = 0.47 ต่ำสุดได้แก่ นักเรียนเข้าใจเทคนิคการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้นจากการฝึกทักษะในชุดฝึกทักษะโดยมีค่าเฉลี่ย x̄=4.38 , S.D. = 0.49

โพสต์โดย ต๊อก : [8 ส.ค. 2562 เวลา 11:16 น.]
อ่าน [1645] ไอพี : 1.20.171.226
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ