ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต ที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWLD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน

เรื่อง เซต ที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWLD สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา)

สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ผู้วิจัย : นางสาวกิตติมา จั่นมา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต ที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาผลการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต ที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWLD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต ที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWLD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 3) เพื่อทดลองใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต ที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWLD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) ผลการประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 4.1) เพื่อเปรียบเทียบ ผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะ และ 4.2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่กำลังศึกษา อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ 1) แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 2) แบบฝึกทักษะ จำนวน 5 เล่ม ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 เรื่อง ความหมายของเซต 2) แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 2 เรื่อง สับเซตและเพาเวอร์เซต 3) แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 3 เรื่อง แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 4) แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 4 เรื่อง การดำเนินการ 5) แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 5 เรื่อง เซตกับการแก้โจทย์ปัญหา 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เป็นแบบปรนัย เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t – test) แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต ที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 4 พบว่า

1.1 การจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม และความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังพบว่าการจัดการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องมีการเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ

1.2 ผลการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต ที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะที่สำคัญ มีการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาแบบฝึกทักษะ 2) พัฒนาแบบฝึกทักษะ 3) ทดลองใช้แบบฝึกทักษะ และ 4) การประเมินผลและปรับปรุงแบบฝึกทักษะ

1.3 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะทั้งจากที่ได้จากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การศึกษา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ (ก่อนเรียน) ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาแบบฝึกทักษะ โดยการสอบถามเกี่ยวกับ 1) องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ 2) เนื้อหา และ 3) การวัดและประเมินผลของแบบฝึกทักษะ และการศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะ จากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการสอบถามเกี่ยวกับ 1) องค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ 2) เนื้อหา และ3) การวัดและประเมินผลของแบบฝึกทักษะ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาของแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมดจำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 เรื่อง ความหมายของเซต 2) แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 2 เรื่อง สับเซตและเพาเวอร์เซต 3) แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 3 เรื่อง แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ 4) แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 4 เรื่อง การดำเนินการ 5) แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 5 เรื่อง เซตกับการแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นไปตามหลักการ จุดมุ่งหมายและสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2. ผลการพัฒนาการพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต ที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 พบว่าการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะสรุปภาพรวมการคำนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ แบบรายบุคคล พบว่า ผลการทดสอบระหว่างเรียน (E1) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.33 และผลการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.83 และการคำนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) พบว่า ผลการทดสอบระหว่างเรียน (E1) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.56 และผลการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75

3. ผลการทดลองใช้การพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พื้นฐาน เรื่อง เซต ที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สรุปโดยรวมของการทดลองการคำนวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ แบบภาคสนาม (Filed Tryout) พบว่า ผลการทดสอบระหว่างเรียน (E1) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.56 และผลการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.15 แสดงว่า แบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต ที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 80.56 / 82.15

4. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เซต ที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนและหลังใช้การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.07 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 27.78 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ทุกรายการ (ค่าเฉลี่ย = 4.17, S.D. = 0.16) โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักเรียน เรียงจากมากสุดไปหาน้อยได้แก่ ข้อ 2 นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียนรู้ในแบบฝึกทักษะ มีคะแนนเฉลี่ย = 4.26, S.D. = 0.45 ข้อ 1 ครูแจ้งขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ, ข้อ 4 นักเรียนมีกระบวนการคิดและได้แสดงความคิดเห็นในการหาคำตอบ มีคะแนนเฉลี่ย = 4.22, S.D. = 0.42, ข้อ 3 การเรียนเรื่อง เซต โดยใช้แบบฝึกทักษะ ทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น, ข้อ 6 การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก, และข้อ 8 นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมทุกคน มีคะแนนเฉลี่ย = 4.19, S.D. = 0.50, ข้อ 5 นักเรียนมีความสามัคคีและช่วยเหลือกัน, ข้อ 7 การจัดการเรียนรู้เร้าความสนใจของนักเรียนทำให้อยากเรียน และ ข้อ 10 นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้นมีคะแนนเฉลี่ย = 4.15, S.D. = 0.36, ข้อ 9 นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด = 4.04, S.D. = 0.19 ตามลำดับ แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โพสต์โดย กิต : [18 ส.ค. 2562 เวลา 14:55 น.]
อ่าน [1745] ไอพี : 223.207.243.251
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 170,684 ครั้ง
ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

เปิดอ่าน 54,051 ครั้ง
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย

เปิดอ่าน 20,920 ครั้ง
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม
มาตราวัด มาตราชั่ง กับมาตราเงินของสยาม

เปิดอ่าน 44,776 ครั้ง
สนามไฟฟ้า (electric field)
สนามไฟฟ้า (electric field)

เปิดอ่าน 13,577 ครั้ง
น้ำผึ้ง ชะลอริ้วรอย
น้ำผึ้ง ชะลอริ้วรอย

เปิดอ่าน 40,889 ครั้ง
เจาะลึกความสำเร็จการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง SLC ของร.ร.พุทธจักรวิทยา  สร้างฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้นักเรียน ดันคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตปี’62 พุ่ง
เจาะลึกความสำเร็จการบริหารโรงเรียนตามแนวทาง SLC ของร.ร.พุทธจักรวิทยา สร้างฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งให้นักเรียน ดันคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตปี’62 พุ่ง

เปิดอ่าน 89,447 ครั้ง
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 (Excel)
ดาวน์โหลดโปรแกรม ปพ.1 ใหม่ 2556 (Excel)

เปิดอ่าน 11,200 ครั้ง
LINEเพิ่มฟีเจอร์ไอคอนรูปกุญแจในห้องแชท
LINEเพิ่มฟีเจอร์ไอคอนรูปกุญแจในห้องแชท

เปิดอ่าน 21,218 ครั้ง
การเขียนกราฟ
การเขียนกราฟ

เปิดอ่าน 7,773 ครั้ง
คลิป สวัสดีปีใหม่ จากใจ บุคลากร รพ.ตำรวจ
คลิป สวัสดีปีใหม่ จากใจ บุคลากร รพ.ตำรวจ

เปิดอ่าน 28,372 ครั้ง
กลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของสิงคโปร์
กลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของสิงคโปร์

เปิดอ่าน 12,756 ครั้ง
เนียนจริง มุขเด็ดสำหรับการหาที่จอดรถ ดูซิ เจ๊แกใช้มุขไหน?
เนียนจริง มุขเด็ดสำหรับการหาที่จอดรถ ดูซิ เจ๊แกใช้มุขไหน?

เปิดอ่าน 5,857 ครั้ง
เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่?เป็นจริง
เด็กไทยเรียนฟรี เมื่อไหร่?เป็นจริง

เปิดอ่าน 18,910 ครั้ง
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร โดย เพชร เหมือนพันธุ์
ปัจจัยแห่งความล้มเหลว ในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 11,190 ครั้ง
สารทเดือนสิบ ประเพณีประจำภาคใต้ ร่วมระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
สารทเดือนสิบ ประเพณีประจำภาคใต้ ร่วมระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 38,901 ครั้ง
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

เปิดอ่าน 9,721 ครั้ง
รู้จัก "ไวรัสไข้หวัดหมู" มฤตยูสายพันธุ์ล่าสุด!
รู้จัก "ไวรัสไข้หวัดหมู" มฤตยูสายพันธุ์ล่าสุด!

เปิดอ่าน 17,129 ครั้ง
ฝนดาวตกสิงโต
ฝนดาวตกสิงโต

เปิดอ่าน 13,960 ครั้ง
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย
ฮวงจุ้ยที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่แล้วรวย

เปิดอ่าน 34,644 ครั้ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ