ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบห้าก้าวที่พากเพียร ขอเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนเทศบาล

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยรูปแบบห้าก้าวที่พากเพียร ขอเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง

โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี

นายไทยเจริญ รัตนะ

Thaicharoen Rattana

โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี

Tessaban 5 Siharak Wittaya School under Udon Thani Municipality

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบห้าก้าวที่พากเพียร ขอเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี 2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบห้าก้าวที่พากเพียร ขอเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี และ 3) ประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบห้าก้าวที่พากเพียร ขอเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดำเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบห้าก้าวที่พากเพียร ขอเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 79 คน ระยะที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบห้าก้าวที่พากเพียร ขอเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน และระยะที่ 3 ประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบห้าก้าวที่พากเพียร ขอเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู-บุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 79 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับการปฏิบัติการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบห้าก้าวที่พากเพียร ขอเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.60, S.D.=0.50) และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน และระดับน้อย 1 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( =2.63, S.D.=0.46) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ( =2.62, S.D.=0.52) ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ( =2.60, 0.53) ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( =2.57, S.D.=0.49) และด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ( = 2.47, 0.50)

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) จากเอกสารการประเมินตนเองและเอกสาร การประเมินภายนอก โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา พบว่า การบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบห้าก้าวที่พากเพียร ขอเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี มีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ได้แก่ ครูขาดทักษะในการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูขาดการนำเสนอ ผลการประเมินความคิดเห็นงานในโครงการหรือกิจกรรมมาปรับปรุงพัฒนางาน ครูเน้นสอนเนื้อหามาก ทำให้ไม่ได้เน้นการจัดกิจกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. กลยุทธ์การบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบห้าก้าวที่พากเพียร ขอเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี

มีกลยุทธ์หลัก ได้แก่

ก้าวแรก: สร้างศรัทธา สร้างความเชื่อและศรัทธาร่วมกันในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งร่วมกันที่จะทำความดีโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างคนดีให้สังคม

ก้าวที่สอง: ตามหาสัจธรรม ผู้บริหาร ครู ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาฐานการเรียนรู้ โดยการศึกษาเอกสาร งานวิจัย ศึกษาดูงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และกำหนดแนวทางพัฒนา

กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ได้แก่ แต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ให้กับบุคลากรในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา และร่วมลงมือปฏิบัติและมีบทบาทรับผิดชอบในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา

ก้าวที่สาม: น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในมิติด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ได้แก่ สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง นำภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และคัดเลือกครู ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียนดีเด่นที่ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผู้ที่ให้การสนับสนุนทรัพยากรเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา

กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์การจัดการความรู้แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติและการดำรงชีวิต มีการเผยแพร่การปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์การส่งเสริมบุคลากรให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา

ก้าวที่สี่: เคียงคู่ ติดตาม ปรับปรุง สร้างสรรค์และพัฒนา โรงเรียนติดตามอย่างมุ่งมั่น ทบทวน ปรับปรุง สร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์การส่งเสริมผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนต่อการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการยกระดับคุณภาพและความสำเร็จของสถานศึกษาในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา

ก้าวที่ห้า: ขยายผลนำความรู้สู่สาธารณะชน ปรับปรุงดำเนินงานให้มีคุณภาพ นำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา และเผยแพร่ขยายผลสู่ภายนอก

3. ผลการประเมินกลยุทธ์การบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบห้าก้าวที่พากเพียร ขอเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี

ผลการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบห้าก้าวที่พากเพียร ขอเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.35, S.D.=56) และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.83, S.D.=0.39)

ผลระดับการปฏิบัติหลังการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบห้าก้าวที่พากเพียร ขอเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =4.55, S.D.=0.45) และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ( =4.58, S.D.=0.46) ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( =4.58, S.D.=0.47) ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ( =4.57, S.D.=0.43) ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ( =4.55, S.D.=0.52) และด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( =4.53, S.D.=0.42)

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.65, S.D.=0.32) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การจัดการความรู้แก่ผู้เรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( =4.80, S.D.=0.44) รองลงมาคือ ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้กลยุทธ์ การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยรูปแบบห้าก้าวที่พากเพียร ขอเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง ( =4.77, S.D.=0.52) และความพึงพอใจที่มีต่อก้าวแรก: สร้างศรัทธา ( =4.74, S.D.=0.52)

โพสต์โดย ครูไทย 4.0 : [21 ส.ค. 2562 เวลา 14:35 น.]
อ่าน [6793] ไอพี : 122.155.47.38
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,475 ครั้ง
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ธูปกี่ดอกกันบ้าง?
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ธูปกี่ดอกกันบ้าง?

เปิดอ่าน 11,670 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาหลังยุค รธน.มีชัย โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
ปฏิรูปการศึกษาหลังยุค รธน.มีชัย โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 14,860 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2553

เปิดอ่าน 23,946 ครั้ง
โหมดสี
โหมดสี

เปิดอ่าน 40,596 ครั้ง
ปีอธิกสุรทิน
ปีอธิกสุรทิน

เปิดอ่าน 13,071 ครั้ง
“เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่" ของขวัญปีใหม่ของพ่อแม่
“เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่" ของขวัญปีใหม่ของพ่อแม่

เปิดอ่าน 9,282 ครั้ง
OLATE DOGS คลิปการแสดงสุนัข สำหรับคนรักน้องหมา บอกได้เลยว่า น้องหมาสุดยอดมาก
OLATE DOGS คลิปการแสดงสุนัข สำหรับคนรักน้องหมา บอกได้เลยว่า น้องหมาสุดยอดมาก

เปิดอ่าน 30,283 ครั้ง
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า

เปิดอ่าน 1,933 ครั้ง
10 ผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุด
10 ผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุด

เปิดอ่าน 18,845 ครั้ง
การแสดงเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องทำอย่างไร
การแสดงเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องทำอย่างไร

เปิดอ่าน 117,756 ครั้ง
สดุดี ‘ครูทองล้อม’ เกษียณกว่า 20 ปี ยังมาสอนเลข แต่งเพลงให้เด็กจำ ผ่านยกห้อง
สดุดี ‘ครูทองล้อม’ เกษียณกว่า 20 ปี ยังมาสอนเลข แต่งเพลงให้เด็กจำ ผ่านยกห้อง

เปิดอ่าน 8,755 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (1)
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (1)

เปิดอ่าน 18,914 ครั้ง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง
สักขี คำที่คุ้นหู ที่จริงคือพืชนั่นเอง

เปิดอ่าน 28,195 ครั้ง
ทำไมบริษัทห้างร้านบางแห่งจึงมีรูปครุฑอยู่ที่หน้าอาคาร
ทำไมบริษัทห้างร้านบางแห่งจึงมีรูปครุฑอยู่ที่หน้าอาคาร

เปิดอ่าน 15,055 ครั้ง
5 ตุ๊กตาสุดฮิตของโลก
5 ตุ๊กตาสุดฮิตของโลก

เปิดอ่าน 104,148 ครั้ง
บทสวดอโหสิกรรม
บทสวดอโหสิกรรม
เปิดอ่าน 15,334 ครั้ง
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!
เปิดอ่าน 27,577 ครั้ง
สีเสริมมงคลปี 58 ! หมอช้างถอดรหัส 12 ราศี สีไหนใส่ดี สีไหนควรระวัง?
สีเสริมมงคลปี 58 ! หมอช้างถอดรหัส 12 ราศี สีไหนใส่ดี สีไหนควรระวัง?
เปิดอ่าน 36,912 ครั้ง
Adjectives (Articles - the )
Adjectives (Articles - the )
เปิดอ่าน 19,696 ครั้ง
เคลียร์แล้วปัญหาโลกแตก "ไก่" เกิดก่อน "ไข่"
เคลียร์แล้วปัญหาโลกแตก "ไก่" เกิดก่อน "ไข่"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ