ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสระพังวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ชื่องานวิจัย รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสระพังวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้วิจัย นางลัดดาพร พัดแก้ว

ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

หน่วยงาน โรงเรียนสระพังวิทยาคม อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสระพังวิทยาคม อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินบริบท ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินปีการศึกษา 2560 จานวน 370 คน ได้แก่ครูผู้สอน จานวน 19 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 169 และนักเรียน 169 คน ปีการศึกษา 2561 จานวน 382 คน ได้แก่ ครูผู้สอน จานวน 19 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 175 คน และนักเรียน จานวน 175 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงและการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินโครงการ และแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่า ที (t -test)

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสระพังวิทยาคม อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณา เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านปัจจัยเบี้องต้น และด้านบริบท โดยแต่ละด้านมีผลการดาเนินงาน ดังนี้

1.1 ด้านบริบทมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นโยบายของโครงการชัดเจนและสามารถนาไปปฏิบัติได้ รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดทาแผนงานโครงการ

กิจกรรมร่วมกับชุมชน และให้ความรู้ความเข้าใจ และความสาคัญโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้นมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการ รองลงมา ได้แก่ มีการแต่งตั้งคณะ กรรมการดาเนินงานโครงการ และผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุนโครงการ

1.3 ด้านกระบวนการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามโครงการของครู รองลงมา ได้แก่ การส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามโครงการของนักเรียน และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามโครงการของชุมชน

1.4 ด้านผลผลิตมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี รองลองมา ได้แก่ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี และนักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2. การประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสระพังวิทยาคม อาเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ หลังดาเนินโครงการมีการดาเนินงาน มากกว่าก่อนดาเนินโครงการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งโดยรวมและรายด้าน

3. นักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข โดยรวมอยู่นะดับมาก เพื่อพิจารณาแต่ละคุณลักษณะพบว่า อยู่ในระดับมากทุกคุณลักษณะ เรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การเป็นคนดี การเป็นคนมีความสุข และการเป็นคนเก่งโดยแต่ละคุณลักษณะปรากฏผลดังนี้

3.1 นักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นคนดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความมีวินัย รองลงมา ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต และมารยาทไทย

3.2 นักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นคนเก่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การคิด การวิเคราะห์ รองลงมาได้แก่ การวางแผนและการปฏิบัติงานตามแผนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

3.3 นักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นคนมีความสุข โดยรวมอยู่ในระดับมากคุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ออกกาลังกายสม่าเสมอเหมาะสมกับวัย รองลงมาได้แก่ มีความรักและไว้วางใจผู้อื่น และดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์อยู่เสมอ

4. นักเรียนมีคุณลักษณะด้านการเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข หลังดาเนินโครงการมากกว่าก่อนดาเนินโครงการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทั้งโดยรวม และแต่ละคุณลักษณะ

5. ผลสัมฤทธิ์หลังการดาเนินโครงการ สูงกว่าก่อนดาเนินโครงการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย ลัดดาพร พัดแก้ว : [27 ส.ค. 2562 เวลา 19:19 น.]
อ่าน [1465] ไอพี : 182.52.182.230
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ