ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบ 7Es-KWL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ร

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อ (1) ศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบ 7Es-KWL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2) สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบ 7Es-KWL (3) เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบ 7Es-KWL (3.1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ก่อนเรียน และหลังเรียน (3.2) เพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ระหว่างเรียน (3.3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ 7Es-KWL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต (4) เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบ 7Es-KWL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาและยกร่างรูปแบบ ระยะที่ 2 การตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบ ระยะที่ 3 การนำไปทดลองใช้ภาคสนามและสรุปผลการทดลอง ดำเนินการทดลองโดยใช้รูปแบบการวิจัยก่อน การทดลอง (Pre-Experimental Design) โดยประยุกต์ใช้แบบ การทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงโดยเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบค่าที่ (Dependent t-test) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ได้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบ 7Es-KWL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยคู่มือการจัดการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 1) คำชี้แจง 2) หลักสูตรระดับชั้นเรียน 3) การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบก่อนเรียน 5) แผนการจัดการเรียนรู้ 12 แผน 6) แบบทดสอบหลังเรียน 7) กระบวนการเสริมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ 8) แบบวัดความพึงพอใจ

2. ได้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบ 7Es-KWL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความเหมาะสมมากที่สุด

3. เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบ 7Es-KWL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน ผลปรากฏว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 17.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.89 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 25.28 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.20

3.2 ศึกษาผลการเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 96.53 จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.99 คิดค่าร้อยละการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีค่า 80.44 และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนได้ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7Es-KWL สูงกว่าก่อนได้รับการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 7Es-KWL แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบ 7Es-KWL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านไป 4 สัปดาห์ มีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับพอใจมากที่สุด ( = 4.60)

โพสต์โดย นางสุมาลี กุลแสนไชย : [1 ก.ย. 2562 เวลา 14:03 น.]
อ่าน [1652] ไอพี : 110.78.183.185
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ