ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การแก้ปัญหานักเรียนติด 0 ร มส. แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 นางสาวสุธีธิดา บรรณารักษ์

การแก้ปัญหานักเรียนติด 0 ร มส.

แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอน ให้ความสำคัญกับการศึกษาทุกระดับชั้น โดยการพัฒนาศักยภาพหรือการเติมเต็มให้กับนักเรียนทุกคน มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกันการเรียนรู้อาจใช้เวลาต่างกัน พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 กำหนดให้สถาบันการศึกษารับนักเรียนที่มีความบกพร่องเข้าร่วมกับนักเรียนปกติ

ฉะนั้นการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนไม่ได้พิจารณาจากความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยหลายอย่างที่นำมาประกอบในการพิจารณานักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จะเห็นได้ว่าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรับนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน การวัดผลและประเมินผลและการตัดสินผลการเรียนทำให้นักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นต่ำ ทำให้นักเรียนติด 0 ร มส. ซึ่งจำนวนนักเรียนที่ติด 0 ร มส. ถือเป็นปัญหาสำคัญที่จะให้นักเรียนได้เลื่อนชั้นไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น

ผู้วิจัยหวังว่าปัญหานักเรียนที่ติด 0 ร มส. ควรมีแนวทางในการแก้แก้ไขเป็นการเร่งด่วน ผู้วิจัยจึงนำปัญหามาทำการวิจัย เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อกำกับติดตามนักเรียนที่ติด 0 ร มส.

2. เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียนเป็นรายบุคคล

3. เพื่อให้นักเรียนที่ติด 0 ร มส. ได้ดำเนินการซ่อมเสริมให้ครบทุกรายวิชา

4. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จบตรงตามหลักสูตรที่กำหนด

กลุ่มเป้าหมายการวิจัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ที่มีผลการเรียน 0 ร มส. ในภาคเรียนที่ 2/2559

ภาคเรียนที่ 1-2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 26 คน

วิธีดำเนินการวิจัย

เปิดปีการศึกษา 2561 หน่วยงานวัดผลได้สรุปยอดจำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเป็น 0 ร มส. มีการติดตามนักเรียนในแต่ละระดับชั้น มีการนัดประชุมชี้แจงให้นักเรียนทุกคนรับทราบแนวการปฏิบัติ ในกรณีที่นักเรียนมีผลการเรียน 0 ร มส. โดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล งานวัดผลมีหน้าที่ติดตามนักเรียน มีการประชุมชี้แจงให้นักเรียนทุกคนรับทราบ ทั้งนี้นักเรียนจะได้รับจดหมายเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ใบลงทะเบียน เรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ตารางเรียนซ่อมเสริม

การประชุมผู้ปกครอง มีหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานวัดผลและงานวัดผลที่มีหน้าที่กำกับติดตามเป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ปกครองรับทราบปัญหาและแนวทางการปฏิบัติการปฏิบัติการดำเนินการเรียนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ

การดำเนินงาน

1. เช็คยอดนักเรียนที่ติด 0 ร มส. ตกค้างทั้งหมด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 2560 และ 2561

2. จับคู่เพื่อนช่วยเพื่อน คือ ให้นักเรียนมที่มีปัญหา 0 ร มส. จับคู่กับเพื่อนคนที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน เรียนเก่ง มีความรับผิดชอบ

3. ให้นักเรียนที่ติด 0 ร มส. ไปติดต่อครูผู้สอนตามรายวิชาที่ตนเองติด 0 ร มส. เพื่อไปขอซ่อมเวลาเรียน ของชิ้นงาน/แบบึกหัด ทดสอบ ในคาบเรียนที่ 8 ยกเว้นวันพฤหัสบดี เพราะต้องเรียนกิจกรรมชุมนุม โดยมีเพื่อนที่จะช่วยดูแลไปด้วย

4. แจ้งผลการแก้ 0 ร มส. ให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบช่วงที่มีการประชุมผู้ปกครองใน

แต่ละภาคเรียน

ผลการวิจัย

สรุปยอดนักเรียนที่ผ่านการแก้ติด 0 ร มส. ดังนี้

ที่ ชื่อ-สกุล จำนวนวิชาที่ติด 0 ร มส. จำนวนวิชาที่แก้

0 ร มส. ร้อยละ หมายเหตุ

ผ่าน ไม่ผ่าน

1 เด็กชายกิตติพงษ์ อธิสุขสกุลชัย 6 1 5 20

2 เด็กชายจิรภัทร พิมลพร 1 1 100

3 เด็กชายเจษฎากร ตันนารัตน์ 1 1 100

4 เด็กชายชาติอาชา เรืองศรี 1 1 100

5 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เหล่าแช่ม 1 1 100

6 เด็กชายปรเมศวร์ ศรีวงษ์ 1 1 100

7 เด็กชายปริทัศน์ อิมานันท์ 1 1 100

8 เด็กชายปวริศร์ วัตตะพัฒน์ 1 1 100

9 เด็กชายพงษ์พัฒน์ ผิวดำ 1 1 0

10 เด็กชายวัชระ มีศิลป์ 1 1 100

11 เด็กชายศุภณัฐ พรมมา 1 1 100

12 เด็กชายอนุชา เดชสุทธิ 1 1 100

13 เด็กหญิงกมลชนก เลิศล้ำ 1 1 100

14 เด็กหญิงเจนจิรา มณีทร 3 1 2 33.33

15 เด็กหญิงชมพูนุท เวชประสิทธิ์ 1 1 100

16 เด็กหญิงฐิติยา จันทะบาล 2 2 100

17 เด็กหญิงณฐิกา แพงสอน 1 1 100

18 เด็กหญิงณัชชาวีณ์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ 1 1 100

19 เด็กหญิงตติยา เลิศวิทยากูล 1 1 100

ที่ ชื่อ-สกุล จำนวนวิชาที่ติด 0 ร มส. จำนวนวิชาที่แก้

0 ร มส. ร้อยละ

ที่ผ่าน หมายเหตุ

ผ่าน ไม่ผ่าน

20 เด็กหญิงธัญชนก ยอดรัก 3 1 2 33.33

21 เด็กหญิงธัญสินี รัชตเมธี 1 1 100

22 เด็กหญิงนุชษา วงหาริมาตย์ 2 2 100

23 เด็กหญิงวรางคณา ดอกไม้พวง 1 1 100

24 เด็กหญิงสิมิรันต์ โบราณินทร์ 5 5 100

25 เด็กหญิงอมราพร ศรีสวัสดิ์ 2 2 100

26 เด็กหญิงอิษฎาอร อุณาสิงห์ 1 1 100

รวม 42 32 10 76.19

โพสต์โดย toommang : [15 ก.ย. 2562 เวลา 13:50 น.]
อ่าน [9138] ไอพี : 182.52.213.22
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ