ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

จังหวัดเชียงราย

ผู้รายงาน : นางศุภรินทร์ พรมรินทร์

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2562

----------------------------------------------------------------------------------------------

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1)เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2)เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 3)เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ 4)เพื่อร่างและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายและ 5)เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 15 คน

2) ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน

3) ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คน

4) ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 คน

5) ครูผู้จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ยกเว้น ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จำนวน 39 คน

6) ครู ยกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาและครูปฏิบัติหน้าที่การสอนสะเต็มศึกษา จำนวน 63 คน

7) นักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา จำนวน 388 คน และ

8) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู จำนวน 13 คน

โดยแยกตามขั้นตอนการวิจัย ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย( Sample Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสังเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามและและแบบรวบรวมข้อมูลมีจำนวน 14 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูล 2 รอบปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(Mean)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยแยกตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 องค์ประกอบ ประกอบด้วย

1) ผู้นำมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการนำองค์กร

2) การพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็มศึกษา

3) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานสะเต็มศึกษา

4) การกำหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และนโยบายด้านสะเต็มศึกษา

5) การวางแผนการดำเนินงานสะเต็มศึกษา

6) การจัดโครงสร้างการบริหารงานสะเต็มศึกษา

7) การสร้างเป้าหมายการดำเนินงานสะเต็มศึกษา

8) กระบวนการดำเนินงานสะเต็มศึกษา

9) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

10) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสะเต็มศึกษา

11) การสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานสะเต็มศึกษาอย่างต่อเนื่อง

12) การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินการดำเนินงานสะเต็มศึกษา

2.สภาพและปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย การศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็น รายองค์ประกอบ พบว่า มีองค์ประกอบการบริหารงานสะเต็มศึกษา จำนวน 2 องค์ประกอบที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การวางแผนการดำเนินงานสะเต็มศึกษาที่เหมาะสมชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้นำมีภาวะผู้นำและการนำองค์กรของผู้นำ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนองค์ประกอบอีก 10 องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก-ปานกลาง โดยองค์ประกอบ ที่มีคุณภาพระดับปานกลาง ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินการดำเนินงานสะเต็มศึกษาและการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานสะเต็มศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

3.แนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ จากการสังเคราะห์กระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนต้นแบบตามองค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหารสะเต็มศึกษา จำนวน 12 องค์ประกอบ ได้รายการปฏิบัติที่แสดงถึงกระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษา องค์ประกอบละ 5 รายการปฏิบัติ รวมทั้งสิ้นจำนวน 60 รายการปฏิบัติ

4.ผลการตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และคู่มือรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่าด้านความเหมาะสม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดและความถูกต้องอยู่ในระดับมาก

5.ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

5.1 คุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ด้านระดับคุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยปีการศึกษา 2561 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2560 แยกพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ การวางแผนการดำเนินงานสะเต็มศึกษาที่เหมาะสมชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และรางวัลด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2561 ผู้บริหารได้รับรางวัลจำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 มากกว่าปีการศึกษา 2560 ที่ได้รับรางวัลจำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 และมากว่าปีการศึกษา 2559 ซึ่งไม่ได้รับรางวัล

5.2 คุณภาพของครูผู้สอนสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ด้านระดับปฏิบัติของครูด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560และปีการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปีการศึกษา 2561 มีระดับปฏิบัติสูงกว่าปีการศึกษา 2560 แยกพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ปีการศึกษา 2560 ขั้นการระบุปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการดำเนินการ อยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และปีการศึกษา 2561 พบว่า ขั้นการระบุปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และ ด้านรางวัลที่ครูได้รับด้านสะเต็มศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2561 ครูได้รับรางวัลจำนวน 7 รางวัล มากกว่าปีการศึกษา 2560 ครูได้รางวัลจำนวน 4 รางวัลและ ปีการศึกษา 2559 ครูได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล ตามลำดับ

5.3 คุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ด้านระดับคุณภาพนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก แยกตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2560 ขั้นการระบุปัญหาอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการดำเนินการอยู่ในระดับมากเช่นกันแต่ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ปีการศึกษา 2561 ขั้นการระบุปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อยู่ในระดับมาก ส่วนขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการดำเนินการ อยู่ในระดับมากเช่นกันแต่ค่าเฉลี่ยต่ำสุดและด้านรางวัลที่นักเรียนได้ด้านสะเต็มศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2559 นักเรียนได้รับรางวัลจำนวน 6 รางวัล ปีการศึกษา 2560 นักเรียนได้รับรางวัลจำนวน 17 รางวัล และปีการศึกษา 2561 จำนวน 14 รางวัล ตามลำดับ

5.4 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยปีการศึกษา 2560 ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2561 ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด แยกพิจารณาแยกด้าน พบว่า ปีการศึกษา 2560 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากเช่นกันแต่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และปีการศึกษา 2561 ด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาและด้านความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการจัด การเรียนรู้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยรองลงมา

โพสต์โดย ek : [17 ก.ย. 2562 เวลา 14:33 น.]
อ่าน [2487] ไอพี : 223.206.249.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,983 ครั้ง
เล็กๆ น้อยๆ เรื่องการนอน
เล็กๆ น้อยๆ เรื่องการนอน

เปิดอ่าน 30,582 ครั้ง
โรคพยาธิตัวจี๊ด
โรคพยาธิตัวจี๊ด

เปิดอ่าน 20,049 ครั้ง
เจ้าระเบียบ พี่สาววัย 5 ขวบ อบรมน้องชายตัวน้อย
เจ้าระเบียบ พี่สาววัย 5 ขวบ อบรมน้องชายตัวน้อย

เปิดอ่าน 12,862 ครั้ง
ฮวงจุ้ยช่วยปรับสมดุลสุขภาพ
ฮวงจุ้ยช่วยปรับสมดุลสุขภาพ

เปิดอ่าน 26,904 ครั้ง
สัตว์พวกปลาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย โดนถูกเบ็ดเกี่ยวดิ้น ก็ไม่ได้ตกอกตกใจ(วิทย์)
สัตว์พวกปลาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย โดนถูกเบ็ดเกี่ยวดิ้น ก็ไม่ได้ตกอกตกใจ(วิทย์)

เปิดอ่าน 8,734 ครั้ง
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน

เปิดอ่าน 7,946 ครั้ง
กูเกิลทำแว่นวิเศษ
กูเกิลทำแว่นวิเศษ

เปิดอ่าน 11,120 ครั้ง
14 สไตล์มรณะ ปัจจัยเสี่ยง "มะเร็ง‏"
14 สไตล์มรณะ ปัจจัยเสี่ยง "มะเร็ง‏"

เปิดอ่าน 34,035 ครั้ง
เจ๋งอะ! มาดูวิธีวาดภาพสามมิติแบบง่ายๆ กัน
เจ๋งอะ! มาดูวิธีวาดภาพสามมิติแบบง่ายๆ กัน

เปิดอ่าน 9,834 ครั้ง
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้

เปิดอ่าน 14,417 ครั้ง
เจ้านายจู้จี้ ขี้บ่น ทำยังไงดี
เจ้านายจู้จี้ ขี้บ่น ทำยังไงดี

เปิดอ่าน 15,421 ครั้ง
แอบดูไลน์ เป็นไปได้หรือไม่
แอบดูไลน์ เป็นไปได้หรือไม่

เปิดอ่าน 19,821 ครั้ง
10 วิธีเจ๋งๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ให้เก่งได้ด้วยตัวเอง !!
10 วิธีเจ๋งๆ ในการฝึกภาษาอังกฤษ ให้เก่งได้ด้วยตัวเอง !!

เปิดอ่าน 17,812 ครั้ง
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

เปิดอ่าน 32,212 ครั้ง
การประเมินผลการเรียนรู้โดยการสังเกตการณ์
การประเมินผลการเรียนรู้โดยการสังเกตการณ์

เปิดอ่าน 45,117 ครั้ง
โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ
โปรแกรม วิเคราะห์ข้อสอบ
เปิดอ่าน 45,261 ครั้ง
อาชีพเสริมข้าราชการ ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ขายช่วงวันหยุด สร้างรายได้งาม
อาชีพเสริมข้าราชการ ปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง ขายช่วงวันหยุด สร้างรายได้งาม
เปิดอ่าน 11,541 ครั้ง
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ใช้งานได้ฟรี ! คลิกที่นี่
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ใช้งานได้ฟรี ! คลิกที่นี่
เปิดอ่าน 12,849 ครั้ง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ
เปิดอ่าน 218,703 ครั้ง
Adjectives ( คำคุณศัพท์ ) Types (ชนิดของคุณศัพท์)
Adjectives ( คำคุณศัพท์ ) Types (ชนิดของคุณศัพท์)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ