ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุ

รายงานการประเมินโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model

ชื่อผู้ประเมินโครงการ นายณัฐธนพล ปะจีน

ปีที่ศึกษา 2561

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ การประเมินแบบ CIPP Model มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการ ปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคลากรที่รับผิดชอบและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน กระบวนการของโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการและการติดตามโครงการและผลผลิตของโครงการ มีการประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวน 30 คน ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบประเมินพฤติกรรม และแบบทดสอบ จำนวน 9 ฉบับ สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินทุกประเด็น และภาพรวมของโครงการดังนี้

1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมความชัดเจน ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายกับกิจกรรมของโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนและกรรมการสถานศึกษา เห็นว่าวัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องหรือความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณารายด้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน และกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการ ชัดเจนจำเพาะเจาะจง และสามารถวัดและประเมินได้ มีความสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของชุมชนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.62 และ 4.57 ตามลำดับ รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน และวัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ มีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.38 และ 4.24 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ สถานที่ดำเนินโครงการและ กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ตามความคิดเห็นของ ผู้อำนวยการและครูผู้สอน โดยภาพรวมเห็นว่าปัจจัยนำเข้า มีความสอดคล้องหรือความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ซึ่งผ่านเกณฑ์ การประเมิน

เมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.32 ส่วนด้านสถานที่ดำเนินโครงการและงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.32 และ 4.25 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินโครงการ ได้แก่ การเตรียมการ การดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม การประเมินผลและการสรุปรายงานผล ของโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ตามความคิดเห็น ของครูผู้สอนโดยภาพรวมเห็นว่า กระบวนการตามประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ มีความสอดคล้องหรือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณารายด้านของประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ ด้านการดำเนินการปฏิบัติกิจกรรม การประเมินผล และการเตรียมการ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน เห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29, 4.18 และ 4.12 ตามลำดับ ส่วนด้านการสรุปรายงานผล ครูผู้สอนมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

ความเหมาะสมของการดำเนินการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการเกษตรตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารกำจัดแมลง กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ และกิจกรรมการเลี้ยงปลาเพื่อบริโภค ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน โดยภาพรวมเห็นว่า กระบวนการดำเนินการปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการ มีความสอดคล้อง หรือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

เมื่อพิจารณารายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารกำจัดแมลง และกิจกรรม การปลูกผักปลอดสารพิษ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 และ 4.50 ตามลำดับ ส่วนกิจกรรมการเลี้ยงปลาเพื่อบริโภค ครูผู้สอนมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) คือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการปฏิบัติงานทางด้านกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง คุณลักษณะของนักเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารกำจัดแมลง ความพึงพอใจของนักเรียน ความพึงพอใจ ของครูผู้สอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อโครงการ มีผลการประเมินดังนี้

4.1 ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนทำแบบทดสอบ ก่อนดำเนินโครงการ ได้ถูกต้องมีคะแนนเฉลี่ย 11.14 คะแนน ทำแบบทดสอบหลังดำเนินโครงการได้ถูกต้อง มีคะแนนเฉลี่ย 14.56 ค่า t = 8.538 แสดงว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง หลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.2 ทักษะการปฏิบัติงานทางด้านกิจกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียน บ้านหนองปรือน้อย โดยรวมร้อยละ 83.34 เมื่อพิจารณารายการประเมินของทักษะการปฏิบัติ พบว่า นักเรียนมีทักษะด้านการเก็บรักษาอุปกรณ์ มากที่สุด ร้อยละ 94.45 รองลงมาคือ มีทักษะในการทำงาน ตามขั้นตอน ผลงานมีคุณภาพ สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ และสามารถนำผลงานมาสร้างสรรค์ได้ ร้อยละ 88.89, 83.33, 77.78 และ 72.22 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

4.3 คุณลักษณะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย โดยรวมร้อยละ 85.56 เมื่อพิจารณารายการประเมินของคุณลักษณะของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะด้านความพอประมาณ มากที่สุด ร้อยละ 94.45 รองลงมาคือ ด้านความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม ร้อยละ 88.89, 83.33, 83.33 และ 77.75 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

4.4 ความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และสารกำจัดแมลง พบว่า ผู้ปกครองทำแบบทดสอบก่อนอบรมได้ถูกต้องมีคะแนนเฉลี่ย 10.12 คะแนน ทำแบบทดสอบหลังการอบรมได้ถูกต้องมีคะแนนเฉลี่ย 15.69 ค่า t = 22.875 แสดงว่าผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารกำจัดแมลง หลังการอบรมสูงกว่า ก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.5 ความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ นักเรียนมีทักษะจากการปฏิบัติงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model น่าสนใจและเรียนได้ อย่างสนุกสนาน ปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการอย่างมีความสุข ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงและได้เรียนรู้ โดยกระบวนการกลุ่ม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนหัวข้อ โครงการนี้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าอย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ ได้นำความรู้จากสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีภาวะโภชนาการที่ดี มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง นักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนหัวข้อ มีส่วนร่วมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกันในกิจกรรม ของนักเรียนนักเรียนมีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ข้อนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน

4.6 ความพึงพอใจของ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50, 4.40, 4.38 และ 4.43 ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายกลุ่ม ของแหล่งข้อมูลพบว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามโครงการ การจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง การจัดกิจกรรมผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารกำจัดแมลง การจัดกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษการประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model และการยอมรับของชุมชนในโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงใจต่อการดำเนินงานตามโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ การประเมินแบบ CIPP Model ความร่วมมือของผู้ปกครองและหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน และการนำความรู้ของนักเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนการจัดกิจกรรม การเลี้ยงปลาเพื่อบริโภค ผู้อำนวยการโรงเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ข้อนี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ การจัดกิจกรรมผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารกำจัดแมลง และ การจัดการเรียนรู้บูรณาการตามโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model อยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจต่อ การดำเนินงาน ตามโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model การจัดการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง การนำความรู้ของนักเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน การยอมรับของชุมชน ในโครงการ การประชาสัมพันธ์โครงการ และความร่วมมือของผู้ปกครองและหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ การดำเนินงานตามโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ การประเมินแบบ CIPP Model การนำความรู้ของนักเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน และความร่วมมือ ของผู้ปกครองและหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน อยู่ระดับมากที่สุด ส่วนหัวข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

และกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อ การดำเนินงานตามโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model การจัดการเรียนรู้บูรณาการตามโครงการ และการนำความรู้ของนักเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ระดับมากที่สุด ส่วนหัวข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

ความพึงพอใจต่อโครงการของ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อของรายการประเมิน พบว่า การดำเนินงานตามโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model การนำความรู้ของนักเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน และความร่วมมือของผู้ปกครองและหน่วยงานที่ให้ความสนับสนุน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน หัวข้ออื่น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินโครงการในภาพรวมของโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบ การประเมินแบบ CIPP Model พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมาก ประเด็นตัวชี้วัด อยู่ในระดับมากที่สุด 21 ตัวชี้วัด ระดับมาก 35 ตัวชี้วัด และระ

โพสต์โดย เอก : [23 ก.ย. 2562 เวลา 07:23 น.]
อ่าน [3549] ไอพี : 183.88.192.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 563 ครั้ง
9 ประเภทธุรกิจที่โดดเด่นและน่าจับตามอง ปี 2567
9 ประเภทธุรกิจที่โดดเด่นและน่าจับตามอง ปี 2567

เปิดอ่าน 13,112 ครั้ง
แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด
แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด

เปิดอ่าน 10,430 ครั้ง
ช็อกโกแลตชาร์จสมอง ช่วยให้หัวแล่นทำคำนวณได้ไวดี
ช็อกโกแลตชาร์จสมอง ช่วยให้หัวแล่นทำคำนวณได้ไวดี

เปิดอ่าน 10,477 ครั้ง
Student Perceptions of Selected Technology Student Association Activit
Student Perceptions of Selected Technology Student Association Activit

เปิดอ่าน 13,236 ครั้ง
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !

เปิดอ่าน 11,179 ครั้ง
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่

เปิดอ่าน 66,401 ครั้ง
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม
วิธีการทดสอบน้ำผึ้งแท้หรือปลอม

เปิดอ่าน 52,239 ครั้ง
ที่มาของ "กรุงเทพมหานคร" และ "บางกอก"
ที่มาของ "กรุงเทพมหานคร" และ "บางกอก"

เปิดอ่าน 7,001 ครั้ง
ว่าด้วยการเรียนและการสอบ คอลัมน์ ฝ่ากำแพงเมืองจีน
ว่าด้วยการเรียนและการสอบ คอลัมน์ ฝ่ากำแพงเมืองจีน

เปิดอ่าน 8,487 ครั้ง
ผลวิจัยใหม่พบ "ไวไฟ" อันตรายต่อเด็กกว่าผู้ใหญ่
ผลวิจัยใหม่พบ "ไวไฟ" อันตรายต่อเด็กกว่าผู้ใหญ่

เปิดอ่าน 11,431 ครั้ง
สารพัดคุณค่าจาก กล้วย
สารพัดคุณค่าจาก กล้วย

เปิดอ่าน 21,416 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 26,369 ครั้ง
เผย 5 สมุนไพร ลดความดันโลหิตสูง ที่คุณคาดไม่ถึง
เผย 5 สมุนไพร ลดความดันโลหิตสูง ที่คุณคาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 35,729 ครั้ง
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน

เปิดอ่าน 8,014 ครั้ง
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว

เปิดอ่าน 12,193 ครั้ง
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
เปิดอ่าน 9,200 ครั้ง
"ผลไม้ไทย" อาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนภัณฑ์
"ผลไม้ไทย" อาหารเพื่อสุขภาพและเภสัชโภชนภัณฑ์
เปิดอ่าน 13,342 ครั้ง
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก
เคล็ดลับคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก
เปิดอ่าน 18,597 ครั้ง
มาฝึกสมาธิเบื้องต้นกันดีกว่า
มาฝึกสมาธิเบื้องต้นกันดีกว่า
เปิดอ่าน 20,167 ครั้ง
คุณครูหายไปไหนครับ?
คุณครูหายไปไหนครับ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ