ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนบ้านจะโปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ

ชื่อเรื่อง : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อ พัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนบ้านจะโปรง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ผู้รายงาน : นายโอภาส วงศ์เวช

ที่ปรึกษา : ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ

ปีที่รายงาน : 2560

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนบ้านจะโปรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 2) ประเมินปัจจัยพื้นฐานของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนบ้านจะโปรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียน บ้านจะโปรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนบ้านจะโปรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยศึกษากับประชากร ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะครูโรงเรียนบ้านจะโปรงจำนวน 6 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ไม่ใช่ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู หรือผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 6 คน กรรมการที่ปรึกษา จำนวน 3 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 40 คน นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 49 คน เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้มี 2 ชุด ประกอบด้วย แบบสอบถามสำหรับครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน และครูผู้สอนโรงเรียนบ้านจะโปรงและแบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการที่ปรึกษา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ (f) สถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการรายงานพบว่า

สภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนบ้านจะโปรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 มีความสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.60, σ = 0.24)

ปัจจัยพื้นฐานของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนบ้านจะโปรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (μ = 3.87, σ = 0.43) ด้านบุคลากรและ ด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง

กระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนบ้านจะโปรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ทั้งในภาพรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก (μ = 4.16, σ = 0.21) ครูผู้รับผิดชอบโครงการและครูผู้สอน มีความเห็นว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและนักเรียน ในการดำเนินงานตามโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.36, σ = 0.43)

ผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนบ้านจะโปรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.47, σ = 0.51) รายด้าน อยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยด้านความมีวินัย ความสุภาพและความกตัญญูอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความรับผิดชอบ ความประหยัด ความรักศาสนา และการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยอยู่ในระดับมาก ครูมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามโครงการอยู่ในระดับดี (μ = 4.27, σ = 0.28) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.08, σ = 0.49) และมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืนของนักเรียนโรงเรียนบ้านจะโปรง ภาพรวมในระดับ มากที่สุด (μ = 4.55, σ = 0.32) และนักเรียนโรงเรียนบ้านจะโปรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมตามโครงการ ภาพรวมในระดับมากที่สุด (μ = 4.63, σ = 0.46)

คำสำคัญ คุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทย เด็กไทย อย่างยั่งยืน

โพสต์โดย น้อง : [8 ต.ค. 2562 เวลา 17:44 น.]
อ่าน [807] ไอพี : 125.24.32.209
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ