ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
นวัตกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ในรูปแบบ TEAM

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ที่ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้ากิจกรรม และเป็นผู้กำกับทำการสอน ลูกเสือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้สร้างนวัตกรรมการเรียน

การสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขึ้นมาเพื่อพัฒนาผผู้เรียนให้เกิดทักษะทางลูกเสือ ยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งในการสร้างนวัตกรรมนี้ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ประกอบคือ ทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ส(Rogerrs,1969) จาก ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ของ ทักษินา แขมมณี หน้า 70:2559 ว่า “มนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้ หากอยู่ในสภาพที่ผ่อนคลาย และเป็นอิสระ การจัดบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการเรียนรู้(sup-portive atmosphere ) และเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered teaching) โดยครูใช้การสอนแบบชี้แนะ(non-directive) และทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน(facilitator) และการเรียนรู้จะเน้นกระบวนการ(process learning) เป็นสำคัญ มีหลีกการจัดการเรียนสอน คือ 1) การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้อบอุ่น ปลอดภัย ไม่น่าหวาดกลัว น่าไว้วางใจ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 2) ผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพและแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่แล้วครูจึงควรสอนแบบชี้แนะ(non-directive) โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้นำทางการเรียนรู้ของตน(self-directed) และคอยช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนอย่างสะดวกจนบรรลุผล 3) ในการจัดการเรียนการสอนควรเน้นการเรียนรู้กระบวนการ(process learning) เป็นสำคัญ เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสำคัญที่บุคคลใช้ในการดำรงชีวิต และแสวงหาความรู้ต่อไป

ซึ่งจะกระทำเป็นหลายวงรอบ เพื่อการพัฒนานวัตกรรม และเมื่อแยกองค์ประกอบ จะได้ดังนี้ คือ

ตัวที่ 1 T คือ Teach การจัดการเรียนการสอน คณะครูผู้สอนทุกคนที่สอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ในแต่ละระดับ จะร่วมการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน

ให้ครูทุกคนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีการอภิปรายร่วมกัน วิเคราะห์หลักสูตร การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ โดยหยึดให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลัก 5 ประการ(ความสามารถในการสื่อสาร,ความสามารถในการคิด,ความสามารถในการแก้ปัญหา,ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต,ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ(รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, ซื่อสัตย์สุจริต, มีวินัย, ใฝ่เรียนรู้, อยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการทำงาน, รักความเป็นไทย, มีจิตสาธารณะ) เพราะการจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะกระตุ้นความกระตือรือร้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ดี ทั้งยั้งผู้สอนเองจะได้แลกเปลี่ยนเทคนิคกระบวนการแก่กันและกัน จะเป็นการPLC ไปในตัว จะเป็นการดีต่อการยกผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนในกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ด้วย

ตัวที่ 2 E คือ Media คือ สื่อการเรียนการสอน สื่อเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะสื่อประกอบการเรียนการสอน สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนเรียนรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งจะส่งผลไปยังผลสัมฤทธิ์ที่ดีตามความมุ่งหวังของสถานศึกษา ดังนั้นการเลือกสื่อประกอบ หรือการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนจำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างถ้วนถี่ หยึดเอาหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบ เพราะสื่อจะเป็นองค์ประกอบที่ช่วยสอน และ

สื่อบางอย่างอธิบายตัวเองได้ดีโดยไม่ต้องบรรยายประกอบ และ ซึ่งจะช่วยในการอธิบาย ช่วยพัฒนาผู้เรียนได้

ตัวที่ 3 A คือ Action คือ การลงมือปฏิบัติ หลังจากที่คณะครูผู้สอนได้ร่วมกันวางแผน

จัดกระบวนการการเรียนการสอน การเลือกสื่อที่จะใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และที่ตรงตามเนื้อหาที่วางไว้ การสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งยังพัฒนาความใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนโดยนำเทคนิคการเรียนกาสอนที่กระตุ้นผู้เรียน และการลงมือสอนนั้นก็ต้องมีการเก็บข้อมูลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เก็บรายละเอียดต่าง ๆ เก็บข้อมูลหลังกาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อนำข้อมูลมาบริหารจัดการพิจารณาใหม่อีกครั้ง เพื่อหาความเชื่อมั่น ความมั่นใจการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของสถานศึกษาที่วางไว้

ตัวที่ 4 M คือ Management การบริหารจัดการ คือ การนำข้อมูลที่ได้จากการเรียนการสอน มาบริหารจัดการใหม่เป็นการ PLC ที่เป็นการกระทำที่หาจุดบกพร่อง ที่ต้องได้รับการพัฒนาใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของผู้เรียน และจะเป็นกระบวนการที่พัฒนายกผลสัมฤทธิ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของนวัตกรรมการสอนลูกเสือ ในรูปแบบ TEAM คือ

1.ครูทุกคนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนา กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้อย่างมีคุณภาพ

2.นวันวัตกรรมการเรียนการสอน ช่วยยกผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 100 และผู้เรียนผ่านกิจกรรมทุกคน

3.ผู้เรียนสามารถนำทักษะที่ได้จากการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บูรณาการร่วมกับรายวิชาอื่นได้

4.ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้

5.ผู้เรียนและครู ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีความสุข พร้อมคุณธรรม

โพสต์โดย วิศิษฎ์ เทียมม่วง : [18 ต.ค. 2562 เวลา 04:16 น.]
อ่าน [4440] ไอพี : 101.51.223.112
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,733 ครั้ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวสยาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวสยาม

เปิดอ่าน 9,705 ครั้ง
Student Perceptions of Selected Technology Student Association Activit
Student Perceptions of Selected Technology Student Association Activit

เปิดอ่าน 12,356 ครั้ง
"อัญชัน"..ผมงามและช่วยในการมองเห็น - ดินดีสม เป็นนาสวน
"อัญชัน"..ผมงามและช่วยในการมองเห็น - ดินดีสม เป็นนาสวน

เปิดอ่าน 13,733 ครั้ง
สาวเกาหลีเต้น กังนัมสไตล์
สาวเกาหลีเต้น กังนัมสไตล์

เปิดอ่าน 17,639 ครั้ง
สูตรการจัดทำเกณฑ์ความสำเร็จ
สูตรการจัดทำเกณฑ์ความสำเร็จ

เปิดอ่าน 12,782 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557

เปิดอ่าน 11,608 ครั้ง
เป่ายิ้งฉุบเป็นของชาติไหน
เป่ายิ้งฉุบเป็นของชาติไหน

เปิดอ่าน 14,404 ครั้ง
วิธีการเรียงกระสอบทราย ให้ถูกวิธี ป้องกันน้ำท่วม ได้ผลชัวร์
วิธีการเรียงกระสอบทราย ให้ถูกวิธี ป้องกันน้ำท่วม ได้ผลชัวร์

เปิดอ่าน 10,076 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2552

เปิดอ่าน 13,907 ครั้ง
อาหารมื้อเช้า...แค่คิดใหม่ก็ช่วยได้
อาหารมื้อเช้า...แค่คิดใหม่ก็ช่วยได้

เปิดอ่าน 21,095 ครั้ง
ดูแลขั้นพื้นฐานสู่ผิวสุขภาพดี
ดูแลขั้นพื้นฐานสู่ผิวสุขภาพดี

เปิดอ่าน 8,360 ครั้ง
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ

เปิดอ่าน 29,451 ครั้ง
จิตรกรรมไทย
จิตรกรรมไทย

เปิดอ่าน 15,857 ครั้ง
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ
ระเบียบทำงานนอกเวลาราชการ

เปิดอ่าน 17,660 ครั้ง
ชวนงดเหล้า..เข้าพรรษา
ชวนงดเหล้า..เข้าพรรษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,907 ครั้ง
อาหารมื้อเช้า...แค่คิดใหม่ก็ช่วยได้
อาหารมื้อเช้า...แค่คิดใหม่ก็ช่วยได้

เปิดอ่าน 13,412 ครั้ง
การออกกำลังกายยามเช้า ลดน้ำหนักได้มากกว่า
การออกกำลังกายยามเช้า ลดน้ำหนักได้มากกว่า

เปิดอ่าน 16,184 ครั้ง
รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ
รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ

เปิดอ่าน 16,374 ครั้ง
แชร์ทั่วเน็ต!!! วิธีสยบมดง่ายๆ แค่เปลือกไข่ย่างไฟ
แชร์ทั่วเน็ต!!! วิธีสยบมดง่ายๆ แค่เปลือกไข่ย่างไฟ

เปิดอ่าน 37,949 ครั้ง
Verb Tenses (Future Tenses )
Verb Tenses (Future Tenses ) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ