ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ในระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน

ชื่องาน รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ในระบบประกัน คุณภาพภายใน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน

ผู้รายงาน โสภิตพงษ์ ช่วยสกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน จังหวัดตรัง ปีที่ศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของสภาวะแวดล้อม ประเมินความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น ประเมินการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านกระบวนการและเพื่อประเมินความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน โดยใช้การประเมินรูปแบบ ซิปป์ (CIPP Evaluation Model) การประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) ในโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน ซึ่งมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้รักการอ่าน กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งสู่อาเซียน กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลควนกุน เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู รวมจำนวน 26 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน จำนวน 13 คน และกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบล ควนกุน ในระดับอนุบาล3 และระดับชั้นประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 252 คน ส่วนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ดำเนินการดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่เลือกเจาะจง (purposive Samping)ได้แก่ 1) คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลควนกุน เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู รวมจำนวน 26 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน จำนวน 13 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเจาะจง (purposive Samping) 3) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) นักเรียนระดับอนุบาล 3 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน จำนวน 163 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling )และการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane,1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,2552)

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

ผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน ของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลควนกุน เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา (ในภาพรวม) พบว่าระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับ มาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการฯ ของนักเรียน (ในภาพรวม) พบว่าระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับ มาก เช่นกัน โดยแยกตามรูปแบบ ซิปป์ (CIPP Evaluation Model) 4 ด้าน ดังนี้

1. การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน ด้านสภาวะแวดล้อม (C:Context Evaluation)โดยแยกสรุปตามความคิดเห็นดังนี้ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าความเหมาะสมและสอดคล้อง ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าความเหมาะสมและในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

2. การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน ด้านปัจจัยนำเข้า (I:Input Evaluation) โดยแยกสรุปตามความคิดเห็นดังนี้ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าความพร้อมในการดำเนินโครงการฯด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับ มากและ ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าความพร้อมในการดำเนินโครงการฯอยู่ในระดับ มาก

3. การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน ด้านกระบวนการ (P:ProcessEvaluation)

โดยแยกสรุปตามความคิดเห็นดังนี้ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯด้านกระบวนการ)อยู่ในระดับ มาก และความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการฯด้านกระบวนการอยู่ในระดับ มาก

4. การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน ด้านผลผลิต (P:Product Evaluation)โดยแยกสรุปตามความคิดเห็นดังนี้ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่าความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมโครงการฯด้านผลผลิต อยู่ในระดับ มากและความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมโครงการฯในระดับ มากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการประเมินฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง จาก ดร.วีรวรรณ จงจิตร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผศ ถนอม เลขาพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผศ สมพร เรืองอ่อน อาจารย์ประจำคณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายวัฒนชัย ละอองศิริวงษ์ ผู้อำนวย การสถานศีกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวจารุวรรณ แทรกสุข ผู้อำนวยการสถานศีกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ โรงเรียนรรีสอร์ทอนุบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ให้ความกรุณา เสนอแนะปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบข้อความ และขั้นตอนต่าง ๆ จึงทำให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ดำเนินไปจนเกิดความสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

ขอขอบพระคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นอย่างดี

คุณค่าและคุณประโยชน์ของรายงานฉบับนี้ ผู้รายงานขออุทิศเพื่อบูชาคุณบิดามารดา และบูรพาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา มีคุณธรรม อันเป็นเครื่องมือชี้นำความสำเร็จในชีวิต ผู้รายงานถือว่าเป็นคุณูปการของท่านทั้งหลายดังได้กล่าวถึงข้างต้น จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

โสภิตพงษ์ ช่วยสกุล

โพสต์โดย โสภิตพงษ์ ช่วยสกุล : [11 ก.พ. 2563 เวลา 10:11 น.]
อ่าน [1979] ไอพี : 161.202.72.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 160,776 ครั้ง
"ปฏิรูปการสอบครูผู้ช่วย ถึงเวลาหรือยัง?" : ควันหลงสอบครูผู้ช่วย
"ปฏิรูปการสอบครูผู้ช่วย ถึงเวลาหรือยัง?" : ควันหลงสอบครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 33,623 ครั้ง
ภาพมาโคร คืออะไร?
ภาพมาโคร คืออะไร?

เปิดอ่าน 45,873 ครั้ง
ความเชื่อเกี่ยวกับแมวดำ
ความเชื่อเกี่ยวกับแมวดำ

เปิดอ่าน 22,427 ครั้ง
องค์ประกอบของระบบกราฟิก
องค์ประกอบของระบบกราฟิก

เปิดอ่าน 5,661 ครั้ง
ผลการสอบไม่สามารถบอกได้ทุกอย่าง
ผลการสอบไม่สามารถบอกได้ทุกอย่าง

เปิดอ่าน 10,409 ครั้ง
แม่ยุคใหม่ ที่ลูกต้องการ
แม่ยุคใหม่ ที่ลูกต้องการ

เปิดอ่าน 10,037 ครั้ง
หญิงไทยอายุต่ำกว่า 40 ปีเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 33.4 สูงกว่าหญิงมะกัน
หญิงไทยอายุต่ำกว่า 40 ปีเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 33.4 สูงกว่าหญิงมะกัน

เปิดอ่าน 13,415 ครั้ง
ชม MV เพลง "ชีวิตยังคงสวยงาม" ของ บอดี้แสลม เชียร์นักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติไทย
ชม MV เพลง "ชีวิตยังคงสวยงาม" ของ บอดี้แสลม เชียร์นักกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงทีมชาติไทย

เปิดอ่าน 7,391 ครั้ง
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น

เปิดอ่าน 9,004 ครั้ง
ทำยังไงถึงจะยังหนุ่มสาว
ทำยังไงถึงจะยังหนุ่มสาว

เปิดอ่าน 11,085 ครั้ง
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก

เปิดอ่าน 13,944 ครั้ง
เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก
เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก

เปิดอ่าน 15,599 ครั้ง
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย
สุดยอดอาหารช่วยให้ผอมเร็วขึ้น แถมยังช่วยล้างพิษด้วย

เปิดอ่าน 24,903 ครั้ง
เซรุ่ม
เซรุ่ม

เปิดอ่าน 11,196 ครั้ง
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 22,743 ครั้ง
อวกาศมีกลิ่นเหมือนอะไร?
อวกาศมีกลิ่นเหมือนอะไร?
เปิดอ่าน 13,347 ครั้ง
ประเทศไทยเคยเกิด "ฮีทเวฟ" หรือไม่ ?
ประเทศไทยเคยเกิด "ฮีทเวฟ" หรือไม่ ?
เปิดอ่าน 18,729 ครั้ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง
ทั่วโลกยอมรับ นร.เก่งได้เพราะครูเก่ง
เปิดอ่าน 82,013 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของ "ขิง" ที่คุณอาจคาดไม่ถึง
ประโยชน์และโทษของ "ขิง" ที่คุณอาจคาดไม่ถึง
เปิดอ่าน 13,453 ครั้ง
เสาวรสบำรุงสายตาและแก้อาการนอนไม่หลับ
เสาวรสบำรุงสายตาและแก้อาการนอนไม่หลับ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ