ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน)

ผู้รายงาน นางกัญญา มีนายน

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงาน เรื่อง การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) ครั้งนี้เป็น

การประเมินโครงการเชิงประเมิน (Evaluation Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการนิเทศ

ภายในของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) การประเมินครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL

โดยทำการประเมินโครงการใน 4 ด้าน คือ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation)

ของโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) 2) เพื่อประเมินปัจจัย (Input Evaluation)

ของโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process

Evaluation) ดำเนินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) และ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 40 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คนใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 265 คน สุ่มอย่างง่ายโดยเลือกจากผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และนักเรียนจำนวน 265 คน รวมทั้งหมด 584 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) พบว่า

1.1 ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =3.71) และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน ระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสภาพแวดล้อม ( = 3.76 ) ด้านปัจจัยเบื้องต้น ( = 3.73) ด้านผลผลิต ( = 3.69) และด้านกระบวนการดำเนินงาน ( = 3.65 ) ตามลำดับ

1.2 ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) ด้าน

สภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ( = 3.76 ) และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ผู้บริหารโรงเรียนตระหนักให้ความสำคัญต่อโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ( =3.92)โรงเรียนจัดกิจกรรมการนิเทศภายในที่หลากหลายรูปแบบ และส่งเสริมให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ( = 3.85 ) และโครงการนิเทศภายในเป็นกิจกรรมที่ทั่วถึงและมีความต่อเนื่อง ( =3.81) ตามลำดับ

1.3 ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) ด้านปัจจัยเบื้องต้น รายด้านมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( = 3.73 ) และเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีการวางแผนกิจกรรม ไว้อย่างเหมาะสมชัดเจน ( =3.95 ) สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ มีความเหมาะสมกับครูแต่ละสาระการเรียนรู้ ( = 3.86 ) และบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน ( = 3.83 ) ตามลำดับ

1.4 ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) ด้านกระบวนการดำเนินงาน รายด้านมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( =3.65 ) และเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ การปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในปฏิทินการปฏิบัติการนิเทศภายใน ( = 3.84 ) โรงเรียนยกย่องชมเชยผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมเมื่อประสบผลสำเร็จ ( = 3.77 ) และผู้บริหารโรงเรียนดำเนินการนิเทศทางตรงโดยผู้นิเทศ เช่น การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การสาธิต การสอน การให้คำปรึกษา ( = 3.76 ) ตามลำดับ

1.5 ความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) ด้านผลผลิต รายด้านมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( = 3.69) และเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ผลการดำเนินการโครงการนิเทศภายในเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ( = 3.83) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด ( = 3.81) และนักเรียนมีทักษะในการทำงาน โดยสามารถทำงานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ ( = 3.77 ) ตามลำดับ

2. ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) โดยรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ( = 3.92 ) และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการดำเนินโครงการ ( = 4.39 ) การสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียนในการดำเนินโครงการ ( = 4.25) ระบบข้อมูลสารสนเทศของโครงการ ( = 4.24) ตามลำดับ

โพสต์โดย ญา : [12 ก.พ. 2563 เวลา 08:37 น.]
อ่าน [2124] ไอพี : 124.121.190.12
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,889 ครั้ง
10 เคล็ดลับ แค่นั่งก็ลดน้ำหนักได้
10 เคล็ดลับ แค่นั่งก็ลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 34,729 ครั้ง
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก

เปิดอ่าน 33,462 ครั้ง
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา

เปิดอ่าน 16,853 ครั้ง
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs
Verb Tenses Continuous/Non-continuous Verbs

เปิดอ่าน 10,878 ครั้ง
เสริมสร้างความเข้าใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการคิดแบบปิงปองดูสิ
เสริมสร้างความเข้าใจและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการคิดแบบปิงปองดูสิ

เปิดอ่าน 42,338 ครั้ง
ADDIE Model timeline
ADDIE Model timeline

เปิดอ่าน 13,348 ครั้ง
"ปริญญาตรีหมื่นห้า"ฝ่าวิกฤติ!เด็กจบใหม่...ไม่ผ่านโปร!?
"ปริญญาตรีหมื่นห้า"ฝ่าวิกฤติ!เด็กจบใหม่...ไม่ผ่านโปร!?

เปิดอ่าน 95,343 ครั้ง
เมลามีน คืออะไร?
เมลามีน คืออะไร?

เปิดอ่าน 14,164 ครั้ง
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
ร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์

เปิดอ่าน 24,938 ครั้ง
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!
อย่าด่วนตัดสินอะไรเร็วเกินไป สิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด!

เปิดอ่าน 70,766 ครั้ง
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก

เปิดอ่าน 12,820 ครั้ง
อยากรู้หรือไม่...คุณแก่เร็วไป หรือ อ่อนกว่าวัย ?
อยากรู้หรือไม่...คุณแก่เร็วไป หรือ อ่อนกว่าวัย ?

เปิดอ่าน 31,774 ครั้ง
เรื่องควรรู้ก่อนทาสี
เรื่องควรรู้ก่อนทาสี

เปิดอ่าน 21,399 ครั้ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 9,934 ครั้ง
Facebook และ Twitter ใช้ยิ่งมาก...สุขภาพยิ่งดีกว่านะ
Facebook และ Twitter ใช้ยิ่งมาก...สุขภาพยิ่งดีกว่านะ

เปิดอ่าน 43,232 ครั้ง
มาแล้ว "ตารางสอบครูผู้ช่วย" สพฐ. 2/2558 (อย่างเป็นทางการ)
มาแล้ว "ตารางสอบครูผู้ช่วย" สพฐ. 2/2558 (อย่างเป็นทางการ)
เปิดอ่าน 28,740 ครั้ง
วิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
วิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
เปิดอ่าน 14,544 ครั้ง
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย
เปิดอ่าน 15,324 ครั้ง
10 อันดับ ปริศนาของโลก
10 อันดับ ปริศนาของโลก
เปิดอ่าน 13,025 ครั้ง
ข่าวจริง! การใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมองของเด็กต่ำกว่า 12 ปี
ข่าวจริง! การใส่หน้ากากอนามัย ส่งผลร้ายต่อการทำงานของสมองของเด็กต่ำกว่า 12 ปี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ