ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย BTS Model

1. เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ของการพัฒนา BP

1) เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจได้รับการดูแลช่วยเหลือตามขั้นตอนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจให้มีการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. ระยะเวลาในการพัฒนา BP ปีการศึกษา 2562

3. ความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ระหว่าง BP กับเป้าหมาย/จุดเน้นของสพป./สพฐ./สถานศึกษา

BP มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายของโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้กำหนดจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 คือ สถานศึกษามีผลการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีขึ้นไป และในยุทธศาสตร์ที่ 4 โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมการเข้าถึงบริการการศึกษา กิจกรรมที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียนระบบคุ้มครองนักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ทั้งนี้เพื่อสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง

4. แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการพัฒนา BP

ความเป็นมา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักการว่าทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล

จากสภาพปัญหา โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ปรากฏว่า มีนักเรียนออกกลางคัน ร้อยละ 13.49 ครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง ร้อยละ 3.22 และผู้ปกครองมีรายได้น้อย ยากจน ร้อยละ 48.61 จึงตระหนักและเห็นความสำคัญของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงได้ศึกษาปัญหา แนวทางการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีครบทุกขั้นตอน เพื่อนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียน แนวทางในการพัฒนาโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนและเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

การพัฒนาระบบคุณภาพของสถานศึกษา ในการดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจได้ใช้นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย BTS Model มาใช้ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการวางแผนการดำเนินงาน ตั้งแต่ศึกษานโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จัดทำโครงการ ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ดำเนินโครงการตามกรอบการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตั้งแต่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การพัฒนาและการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหา จนกระทั่งการส่งต่อ จากการดำเนินงานตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน กล่าวคือ ผู้เรียนได้ดำเนินการประเมินตนเอง เมื่อครูแปลผลการประเมินตนเองของผู้เรียนจะทำให้ทราบพฤติกรรมของผู้เรียนและหากมีพฤติกรรมที่เสี่ยงเกินการแก้ไขในโรงเรียน โรงเรียนก็จะดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายในเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จากการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนได้พัฒนาระบบการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งและนักเรียนจะได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริม ป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคม

5.กระบวนการพัฒนา BP

5.1 กลุ่มเป้าหมายในการนำ BP ไปใช้ คือ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ

5.2 ขั้นตอนการพัฒนา BP

1. ขั้นเตรียมการ (B)

1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการฯ

1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา

1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ

1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร

2. ขั้นดำเนินการ (T)

2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน

2.2 ดำเนินงานตามโครงการฯ กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล

- กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหา

- กิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา/ป้องกัน/แก้ไข จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน

- กิจกรรมการส่งต่อ

3. ขั้นนิเทศติดตามผลประเมินและรายงานผล (S)

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก

ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด สรุปประเมินโครงการฯ

และจัดทำรายงานโครงการฯ

5.3 การตรวจสอบคุณภาพ BP นิเทศ กำกับ ติดตามโดยผู้บริหาร และสำรวจความพึงพอใจของชุมชน โดยการสังเกตและสัมภาษณ์

5.4 แนวทางนำ BP ไปใช้ประโยชน์

1. ผู้บริหารสามารถนำ ไปพัฒนาไปพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และโรงเรียนได้ตามจุดประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนได้อย่างครบถ้วน

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้

3. ผู้บริหาร กำกับ ติดตาม และประเมินผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ผลสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนา BP

6.1 ผลสำเร็จเชิงปริมาณ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน และโรงเรียนได้รับการยกย่องเป็นประกาศเกียรติคุณในระดับต่าง ๆ อย่างน้อย 1 รางวัลต่อปีการศึกษา จนเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

6.2 ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ นักเรียนโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจได้รับการดูแลช่วยเหลือตามขั้นตอนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100

6.3 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ความพึงพอใจของนักเรียนและครูต่อนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย BTS Model Model พบว่า

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2562 พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X ̅= 3.74, S.D. = .62) พิจารณาเป็นรายการแล้วพบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำในการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.96, S.D. = .91) มีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสารที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ อยู่ในระดับมาก (X ̅= 3.87, S.D. = .92) และนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะชีวิตและ มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในระดับมาก (X ̅= 3.86, S.D. = .80)

โพสต์โดย ปุ้ม : [17 ก.พ. 2563 เวลา 17:30 น.]
อ่าน [3265] ไอพี : 182.232.189.93
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,303 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV
ความแตกต่างระหว่าง แก๊ส LPG และ ก๊าซ NGV

เปิดอ่าน 265,046 ครั้ง
ครุ ลหุ เอก โท
ครุ ลหุ เอก โท

เปิดอ่าน 10,181 ครั้ง
ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่...ห้องเรียน
ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่...ห้องเรียน

เปิดอ่าน 34,077 ครั้ง
ประณีตศิลป์ไทย
ประณีตศิลป์ไทย

เปิดอ่าน 6,573 ครั้ง
ทำอย่างไร?...ถึงจะทำให้คนในชาติเกิดค่านิยมไทย
ทำอย่างไร?...ถึงจะทำให้คนในชาติเกิดค่านิยมไทย

เปิดอ่าน 62,354 ครั้ง
การวาดภาพนกเบื้องต้น
การวาดภาพนกเบื้องต้น

เปิดอ่าน 14,347 ครั้ง
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย

เปิดอ่าน 35,603 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก  หรือกรณท์
ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก หรือกรณท์

เปิดอ่าน 8,943 ครั้ง
เติมน้ำมันให้คุ้มที่สุด
เติมน้ำมันให้คุ้มที่สุด

เปิดอ่าน 144,791 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู

เปิดอ่าน 39,388 ครั้ง
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online

เปิดอ่าน 17,944 ครั้ง
ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกในมนุษย์
ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกในมนุษย์

เปิดอ่าน 17,099 ครั้ง
ประกาศ เรื่องรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)
ประกาศ เรื่องรายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)

เปิดอ่าน 57,516 ครั้ง
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)

เปิดอ่าน 13,159 ครั้ง
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 19,382 ครั้ง
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 35,690 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)

เปิดอ่าน 30,072 ครั้ง
Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )
Adjectives Formation (การทำให้เป็นคำคุณศัพท์ )

เปิดอ่าน 81,279 ครั้ง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง

เปิดอ่าน 13,191 ครั้ง
หน้าตา Windows se7en หรือ Windows Vienna
หน้าตา Windows se7en หรือ Windows Vienna เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ