ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

การพัฒนารูปแบบการนิเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ผู้วิจัย นางกรกมล เพิ่มผล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ปีที่พิมพ์ 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการนิเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ 2) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ ประกอบด้วย 2.1) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศ 2.2) ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู 2.3 สอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2.4 ประเมินความสามารถในการนิเทศของครูผู้นิเทศ 2.5 ประเมินคุณภาพผลงานโครงงานของนักเรียน 3) เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศ ประกอบด้วย 3.1) ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศ 3.2) สอบถามความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีขั้นตอนของการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ดำเนินการโดย 1) การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การจัดกลุ่มสนทนา (Focus Group) ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการนิเทศ ดำเนินการโดย 1) ร่างโครงร่างรูปแบบการนิเทศ 2) ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎี ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของรูปแบบการนิเทศ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ ดำเนินการโดยนำรูปแบบการนิเทศที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 41 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) แบบแผนการทดลองใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.30 - 0.70 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.26 - 0.77 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 2) ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อและมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกและมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.80 4) แบบประเมินความสามารถในการนิเทศ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจและมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 5) แบบประเมินคุณภาพผลงานโครงงานของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกและมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการนิเทศ ดำเนินการโดย 1) ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศ 2) สอบถามความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจและมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัย พบว่า

1. การพัฒนารูปแบบการนิเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พบว่ารูปแบบการนิเทศ มีองค์ประกอบ 8 ส่วน คือ 1) ความเป็นมาและความสำคัญของรูปแบบ 2) หลักการของรูปแบบ 3) ลักษณะสำคัญของรูปแบบ 4) วัตถุประสงค์ 5) โครงสร้างเนื้อหา 6) กระบวนการนิเทศ 7) การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ และ 8) สภาพบ่งชี้การบรรลุเป้าหมาย กระบวนการนิเทศมีชื่อเรียกว่า “PETER Model” ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้น คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การอบรม (Educate) 3) การปฏิบัติ (Take Action) 4) การประเมินผล (Evaluate) 5) การสะท้อนผล (Reflection)

2. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงาน สำหรับครูโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย

2.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ผลการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครู อยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.77)

2.3 ผลการสอบถามความคิดเห็นของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.30, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.85)

2.4 ผลการประเมินความสามารถในการนิเทศ โดยรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =

4.31, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59)

2.5 ผลการประเมินคุณภาพผลงานโครงงานของนักเรียนผล โดยรวมอยู่ในระดับ ดี

(คะแนนเฉลี่ย = 4.41)

3. ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

3.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศ พบว่า รูปแบบการนิเทศ

มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการประเมิน ด้านการใช้ประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.41, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.31)

3.2 ผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.23, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.30)

โพสต์โดย foon_rin : [17 ก.พ. 2563 เวลา 18:17 น.]
อ่าน [1586] ไอพี : 223.24.61.248
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,292 ครั้ง
เทรนด์ชุดนักศึกษาแบบตัวใหญ่ไม่รัดติ้ว กำลังจะกลับมา จริงหรือ?
เทรนด์ชุดนักศึกษาแบบตัวใหญ่ไม่รัดติ้ว กำลังจะกลับมา จริงหรือ?

เปิดอ่าน 17,049 ครั้ง
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน
กินปลาจะช่วยป้องกันรักษาชีวิต สกัดหลอดเลือดตีบตัน

เปิดอ่าน 10,913 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร

เปิดอ่าน 15,115 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี
ขั้นตอนปลูกแก่นตะวัน ปลูกง่าย โตไว ราคาดี

เปิดอ่าน 10,450 ครั้ง
ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก

เปิดอ่าน 8,260 ครั้ง
"อยากไปโรงเรียน" โจทย์ใหญ่? พ่อแม่ช่วยลูกได้..ด้วย "สนุก"
"อยากไปโรงเรียน" โจทย์ใหญ่? พ่อแม่ช่วยลูกได้..ด้วย "สนุก"

เปิดอ่าน 10,688 ครั้ง
หลักเกณฑ์กระจายอำนาจ 2550
หลักเกณฑ์กระจายอำนาจ 2550

เปิดอ่าน 43,987 ครั้ง
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน

เปิดอ่าน 23,061 ครั้ง
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก

เปิดอ่าน 10,477 ครั้ง
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 21,851 ครั้ง
หีบพระศพ
หีบพระศพ

เปิดอ่าน 9,388 ครั้ง
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ

เปิดอ่าน 12,561 ครั้ง
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"

เปิดอ่าน 9,470 ครั้ง
ออกกำลังกายคลายเครียดในออฟฟิศ เหนื่อยนักก็พักหน่อย
ออกกำลังกายคลายเครียดในออฟฟิศ เหนื่อยนักก็พักหน่อย

เปิดอ่าน 10,114 ครั้ง
โซเชียลทำพิษ... 5 โรคฮิตของคนติดจอ
โซเชียลทำพิษ... 5 โรคฮิตของคนติดจอ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,952 ครั้ง
เฉลยข้อสอบอัตนัยด้วย FACEBOOKLIVE
เฉลยข้อสอบอัตนัยด้วย FACEBOOKLIVE

เปิดอ่าน 25,358 ครั้ง
โลกธรรม 8
โลกธรรม 8

เปิดอ่าน 19,796 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู(7ส.ค.53)
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมทางวิชาการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู(7ส.ค.53)

เปิดอ่าน 8,738 ครั้ง
การดูแลสุขภาพหน้าฝน ทำได้ง่ายๆ
การดูแลสุขภาพหน้าฝน ทำได้ง่ายๆ

เปิดอ่าน 12,398 ครั้ง
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ