ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครูด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครูด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

โดยใช้การเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู โรงเรียนเทศบาล ๒

(วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง

ผู้วิจัย นายจรวย บุญล้อม

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) สังกัดเทศบาลนครตรัง

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครูด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้การเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง 2) เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครูด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้การเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง 3) เพื่อทดลองใช้การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครูด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้การเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง และ 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครูด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้ การเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานครูและพนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) โปรแกรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครู 2) แบบสอบถาม 3) แบบสัมภาษณ์ 4) แบบบันทึก 5) แบบวัดความพึงพอใจ และ 6) แบบประเมินความสำเร็จ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครูด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้การเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง พบว่า 1.1) สภาพปัจจุบันการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครู โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับน้อย โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการประเมินตามสภาพจริง ด้านการวิจัยในชั้นเรียน และด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามลำดับ 1.2) ปัญหาการพัฒนา ความเป็นมืออาชีพของครู โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านการประเมินตามสภาพจริงด้าน การพัฒนาหลักสูตร ด้านการวิจัยในชั้นเรียน และด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรู้ ตามลำดับ และ 1.3) ความต้องการการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครู โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการวิจัยในชั้นเรียน และด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามลำดับ

2. ผลการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครูด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้การเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง พบว่า 1.1) โปรแกรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลังจากมีการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งบรรลุตามความมุ่งหมาย คือ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและการปฏิบัติและมีความมั่นใจที่จะสามารถนำไปปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้น 2.2) โปรแกรมที่ 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลังจากมีการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งบรรลุตามความมุ่งหมาย คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดด้วยวิธีการที่หลากหลาย และตระหนักและเห็นคุณค่าของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ และ 2.3) โปรแกรมที่ 3 การเรียนรู้ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานของครูผู้สอน (1 ภาคเรียนที่สถานศึกษา) พบว่าครูผู้สอนได้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ร่วมกันกำหนดแนวการจัดการเรียนรู้ การสอนแบบ Group Based Learning เพื่อศึกษาเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมถึงการนำแนวคิดการสอนแบบ 5 Ps

3. ผลการทดลองใช้การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครูด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้การเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง พบว่า 3.1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เกิดขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ ส่งผลให้ครูได้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหล่อหลอมสาระการเรียนรู้ที่ครูได้มีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้มาผสมผสานกับหลักการพัฒนาหลักสูตรเชิงวิชาการ โดยการตรวจสอบและปรับเข้าสู่มาตรฐานหลักสูตรช่วงชั้น ออกแบบและวางแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ นอกจากนี้การบริหารจัดการหลักสูตรยังได้มีการผสมผสานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำสัปดาห์ เช่น กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น และ 3.2) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่เกิดขึ้นจากการศึกษาครั้งนี้ ส่งผลทำให้ครูมีการกำหนดเนื้อหาสาระการเรียนการสอนจะคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ ความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งก็จะสัมพันธ์กับสภาพของท้องถิ่นด้วย การจัดเนื้อหาสาระนั้นควรมีลักษณะของการผสมผสาน สาระความรู้ คุณธรรม ค่านิยม หลายวิชาเข้าด้วยกันอย่างสมดุลที่เรียกว่า “บูรณาการ” โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสวางแผน มีบทบาทในการเรียนรู้ มีประสบการณ์ตรง ได้ปฏิบัติจริง มีทักษะการคิดแก้ปัญหา มีนิสัยใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการทุกเวลาทุกสถานที่ทั้งในและนอกโรงเรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)

4. ผลการประเมินและปรับปรุงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครูด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้การเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง พบว่า 4.1) ความพึงพอใจในการเข้ารับการพัฒนา โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการเรียนรู้ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียนและด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ 4.2) การบรรลุความสำเร็จ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านการเรียนรู้ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามลำดับ และการบรรลุความสำเร็จในการเข้ารับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครูด้วยกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมากโดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านความร่วมมือในโรงเรียน ด้านระบบการทำงานในโรงเรียน ด้านบรรยากาศการทำงาน ด้านโครงสร้างการบริหารงาน ด้านแรงจูงใจในการทำงาน และด้านวัฒนธรรมองค์กรในการทำงาน ตามลำดับ

โพสต์โดย บัง : [19 ก.พ. 2563 เวลา 14:01 น.]
อ่าน [1752] ไอพี : 110.78.34.150
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 52,701 ครั้ง
12 ต้นไม้บนโต๊ะทำงานยอดนิยม ประดับไว้ให้สดชื่น
12 ต้นไม้บนโต๊ะทำงานยอดนิยม ประดับไว้ให้สดชื่น

เปิดอ่าน 9,505 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
คิดยกกำลังสอง: มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 7,376 ครั้ง
หนี้การศึกษา
หนี้การศึกษา

เปิดอ่าน 10,671 ครั้ง
สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เปิดอ่าน 25,869 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 6 ผู้ตัดสินที่ 2 (THE SECOND REFEREE)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 6 ผู้ตัดสินที่ 2 (THE SECOND REFEREE)

เปิดอ่าน 14,528 ครั้ง
แผ่นดินไหวปากีสถานดัน"เกาะ"โผล่กลางทะเล
แผ่นดินไหวปากีสถานดัน"เกาะ"โผล่กลางทะเล

เปิดอ่าน 32,871 ครั้ง
แนวทางการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับกระทรวงฯ
แนวทางการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับกระทรวงฯ

เปิดอ่าน 12,448 ครั้ง
เฮ ! ปรับลดค่าไฟลงอีก 1.05 สตางค์/หน่วย เริ่มพฤศจิกายนนี้
เฮ ! ปรับลดค่าไฟลงอีก 1.05 สตางค์/หน่วย เริ่มพฤศจิกายนนี้

เปิดอ่าน 60,892 ครั้ง
"ครูใจร้าย" คลิปสั้นสะท้อนบทบาทครูไทย (คลิปรางวัลชนะเลิศ เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู)
"ครูใจร้าย" คลิปสั้นสะท้อนบทบาทครูไทย (คลิปรางวัลชนะเลิศ เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู)

เปิดอ่าน 9,729 ครั้ง
ทั่วโลกฮือฮา ซูดานใต้ไอเดียเก๋ จะสร้างเมืองเป็นรูปสัตว์ต่างๆ
ทั่วโลกฮือฮา ซูดานใต้ไอเดียเก๋ จะสร้างเมืองเป็นรูปสัตว์ต่างๆ

เปิดอ่าน 13,109 ครั้ง
หากท่านต้องยกกล่องหนักๆ ลองวิธีนี้ดูสิ จะช่วยให้เบากว่าเดิม
หากท่านต้องยกกล่องหนักๆ ลองวิธีนี้ดูสิ จะช่วยให้เบากว่าเดิม

เปิดอ่าน 13,824 ครั้ง
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน

เปิดอ่าน 19,013 ครั้ง
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร

เปิดอ่าน 12,519 ครั้ง
9 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำบน Facebook
9 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำบน Facebook

เปิดอ่าน 7,221 ครั้ง
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (2)
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (2)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,199 ครั้ง
แตงกวามีดีกว่าที่คุณคิด
แตงกวามีดีกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 247,177 ครั้ง
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations
การกล่าวแสดงความยินดี : Congratulations

เปิดอ่าน 16,727 ครั้ง
ตรรกะ ในแบบของ "ไอน์สไตน์"
ตรรกะ ในแบบของ "ไอน์สไตน์"

เปิดอ่าน 50,849 ครั้ง
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย

เปิดอ่าน 16,021 ครั้ง
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ