ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองมัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง ชุด เด็กหญิงเอ็นดูเรียนรู้พรห

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองมัลติมีเดีย

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง

ชุด เด็กหญิงเอ็นดูเรียนรู้พรหมวิหาร 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อผู้รายงาน นางสาวขนิษฐา พวงเงิน

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองมัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง ชุด เด็กหญิงเอ็นดูเรียนรู้พรหมวิหาร 4 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองมัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง ชุด เด็กหญิงเอ็นดูเรียนรู้พรหมวิหาร 4 ที่มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 80/80

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือภาพประกอบคำคล้องจองมัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง ชุด เด็กหญิงเอ็นดูเรียนรู้พรหมวิหาร 4

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กก่อนวัยเรียนช่วงอายุตั้งแต่ 3- 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาทุ่ง กองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562 รวม จำนวนเด็กทั้งสิ้น 20 คน

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้เป็นเป็นเด็กก่อนวัยเรียนช่วงอายุตั้งแต่ 3- 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง กองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประกอบด้วยหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งชุด เด็กหญิงเอ็นดู เรียนรู้พรหมวิหาร 4 จำนวน 10 เล่ม คู่มือการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งชุด เด็กหญิงเอ็นดูเรียนรู้พรหมวิหาร 4 จำนวน 1 เล่ม แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้จำนวน 25 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .40 - .80 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทั้งฉบับเท่ากับ .94 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การบันทึกข้อมูลจากการสังเกต และใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

- 2 -

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

จากการศึกษาค้นคว้าทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง ชุดเด็กหญิงเอ็นดู เรียนรู้พรหมวิหาร 4 ผู้ศึกษาค้นคว้านำมาอภิปรายผล ได้ดังนี้

1. หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งชุด เด็กหญิงเอ็นดู เรียนรู้พรหมวิหาร 4 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.90 /85.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ หมายความว่า เด็กได้คะแนนเฉลี่ยจากการตอบคำถาม และจากการสังเกตพฤติกรรม จำนวน 10 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.90 และเมื่อทดสอบหลังเรียน เด็กได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ จึงเป็นตามจุดมุ่งหมายข้อที่ 1 แสดงว่าหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งชุดเด็กหญิงเอ็นดูเรียนรู้พรหมวิหาร 4 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ช่วงอายุ 3-5 ปี ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก

1.1 หนังสือที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านกระบวนการตามขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบ และวิธีการที่เหมาะสม คือ ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู เทคนิค วิธีการ หลักการ และทฤษฎี ที่เป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และได้นำหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งชุด เด็กหญิงเอ็นดู เรียนรู้พรหมวิหาร 4 จำนวน 10 เล่ม ไปขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ตรวจและให้คะแนน 4.68 แสดงให้เห็นว่าหนังสืออยู่ในระดับเหมาะสมมาก ผ่านการทดลองปรับปรุงเพื่อให้มีความสมบูรณ์ โดยนำผลการทดลองไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำไปทดลองสอนจริง

1.2 ผู้รายงานได้พัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง โดยยึดรูปแบบการสร้างหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2536 : 141 – 142) เด็กช่วงอายุตั้งแต่ 3 – 5 ปี ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งชุด เด็กหญิงเอ็นดู เรียนรู้พรหมวิหาร 4 โดยการเปิดให้เด็กดู เล่าให้เด็กฟัง นำเด็กอ่าน และชี้ชวนให้สนใจ ได้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติเด็กมีความสนใจในสีสันและรูปแบบการนำเสนอ ทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในการเรียนรู้ สามารถสร้างจินตนาการได้อย่างมากมาย กระตุ้นพฤติกรรมเพื่อให้เด็กมีความสุขในการ เรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม

2. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งชุด เด็กหญิงเอ็นดู เรียนรู้พรหมวิหาร 4 วิเคราะห์จากคะแนนผลการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7857 ซึ่งแสดงว่า ผลจากการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งชุด เด็กหญิงเอ็นดู เรียนรู้พรหมวิหาร 4 เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งที่จับต้องได้ เด็กปฏิบัติได้จริง ได้ลงมือกระทำจริง มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ทั้งด้านความคิดและการกระทำ แผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กช่วงอายุ 3-5 ปี โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งชุด เด็กหญิงเอ็นดู เรียนรู้พรหมวิหาร 4 เป็นสื่อที่ได้ผ่านกระบวนการสร้างอย่างมีระบบ สามารถส่งเสริมหรือกระตุ้นพฤติกรรมที่ต้องการให้ เด็กปฏิบัติได้ ดังค่าดัชนีประสิทธิผลหลังการจัดประสบการณ์ด้วย

- 3 -

หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งชุด เด็กหญิงเอ็นดู เรียนรู้พรหมวิหาร 4

ซึ่งพบว่าเด็กมีพัฒนาการทางสังคม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 78.57

ข้อเสนอแนะ

1.ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้

1.1 ผลจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ครูผู้สอนเด็กก่อนวัยเรียนช่วงอายุ 3-5 ปี ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ควรนำหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งชุด เด็กหญิงเอ็นดู เรียนรู้พรหมวิหาร 4 ไปทดลองใช้ ซึ่งจะส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมให้เพิ่มมากขึ้นได้

1.2 ควรนำหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งชุด เด็กหญิงเอ็นดู เรียนรู้พรหมวิหาร 4 ไปใช้กับเด็กระดับอนุบาล 1-2 เพราะเป็นเด็กในวัยใกล้เคียงกัน และอยู่ในช่วงรอยต่อของการเรียนรู้

1.3 ครูผู้สอนควรนำหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่งชุด เด็กหญิงเอ็นดู เรียนรู้พรหมวิหาร 4 ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอื่นๆ

2.ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า

2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านอื่นๆ เช่น ด้านอารมณ์ – จิตใจ เป็นต้น

2.2 ควรมีการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมจากการจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นที่นอกเหนือไปจากการใช้หนังสือภาพ เช่น จากเกมการศึกษาที่ต้องเล่นเป็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมกลางแจ้ง ที่ใช้เกมกลางแจ้งสอน เป็นต้น

โพสต์โดย นิด : [27 ก.พ. 2563 เวลา 09:23 น.]
อ่าน [1324] ไอพี : 180.180.52.147
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ