ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ นางนภาภรณ์ หวานขม

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับชั้น ม.3 เวลา 2 ชั่วโมง

1. เป้าหมายการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

ว 2.2 เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับ ท้องถิ่น ประเทศ และโลกนำความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

ว 2.2 ม.3/4 วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สาระสำคัญ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด และคงอยู่อย่างยั่งยืน

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิเคราะห์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

สาระการเรียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

สมรรถนะสําคัญ

1. ความสามารถในการสื่อสาร : การอธิบาย การนำเสนอหน้าชั้น

2. ความสามารถในการคิด : วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

3. ความสามรถในการใช้ทักษะชีวิต : -

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : การทำงานร่วมกับผู้อื่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. หลักฐานการเรียนรู้

ภาระงาน / ชิ้นงาน : อธิบาย ออกแบบและนําเสนอแผนผังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การวัดและประเมินผล:

ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ประเมิน

ด้าน K การตอบคำถาม คำถาม / ใบงาน ผ่าน 70%

ด้าน P การทดลอง แบบการทดลอง ผ่าน 70%

ด้าน A การสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินพฤติกรรม ระดับ 2 ขึ้นไป

3. กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม

1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ภูมิคุ้มกันครู)

2. ขั้นเร้าความสนใจ

2.1 ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ชุดคําถาม Q1-Q2

2.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบของคําถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน

3. ขั้นสํารวจและคนหา

3.1 นักเรียนแตละคนศึกษาใบความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ(พอประมาณ)

3.2 ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน โดยคละนักเรียน เกง กลาง ออน (พอประมาณ มีภูมิคุมกัน)

3.3 นักเรียนแตละกลุมกําหนดหนาที่ของสมาชิก (มิติดานสังคม และพอประมาณ) ปฏิบัติกิจกรรมเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชคําถาม Q3-Q5

4. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป

4.1 ตัวแทนแตละกลุมนําเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหนาชั้นเรียน

4.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยครูใชคําถาม Q6

4.3 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม

5. ขั้นขยายความรู

5.1 นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

6. ขั้นประเมินผล

6.1 ครูใหนักเรียนแตละคนพิจารณาหัวขอที่เรียนมาและการปฏิบัติกิจกรรมมีจุดใดบางที่ยังไมเขาใจหรือยังมีขอ สงสัย (มีภูมิคุมกัน)

6.2 ครูทดสอบความเขาใจนักเรียน โดยใหนักเรียนทําใบกิจกรรม เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

7. ขั้นนําความรูไปใชประโยชน

7.1 ครูสนทนากับนักเรียนโดยใชคําถาม Q7-Q9

คําถามกระตุ้นคิดเพื่อปลุกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน

Q1 ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งต่างๆ ที่พบในร่างกายที่แสดงออกถึงลักษณะทางพันธุกรรม ประมาณ 3 - 5 ชนิด (ความมีเหตุผล)

Q2 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่ปรากฏในร่างกายเกี่ยวกับส่วนต่างๆ คําถามกระตุ้นคิดเพื่อปลุกฝังหลักคิดพอเพียงระหว่างเรียน

Q3 คนที่ห่อลิ้นได้ กับคนที่ห่อลิ้นไม่ได้ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

Q4 ดอกของถั่วลั่นเตาสีม่วงกับสีขาวแตกต่างกันอย่างไร

Q5 นอกจากสีของดอกถั่วลันเป็นสีม่วงกับสีขาวแล้ว ยังสามารถเป็นสีอื่นได้หรือไม่อย่างไร

Q6 นักเรียนจะสรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไร คําถามกระตุ้นคิดเพื่อปลุกฝังหลักคิดพอเพียงหลังเรียน

Q7 นักเรียนนําความรู้เรื่องพันธุศาสตร์ของเมนเดลไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร (ความรู้ พอประมาณ)

Q8 ทําไมจึงต้องใช้ถั่วลันเตาในการทดลอง และมีหลักการสังเกตลักษณะของถั่วลันเตาอย่างไร (มีเหตุผล มีภูมคุ้มกัน)

Q9 นักเรียนใช้หลัก ปศพพ. ในการทํากิจกรรมอย่างไรบ้าง

ครูผูสอนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้

ความรูที่ครูตองมีกอนสอน คุณธรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนร

1. ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

2. หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

3. จิตวิทยาในการสอน

4. หลัก ปศพพ. 1. มีความรักเมตตาตอศิษย

2. มีความรับผิดชอบ

3. มีความยุติธรรม

4. ตรงตอเวลา

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เนื้อหา เนื้อหาที่สอนเปนเรื่องที่อยูใกล

ตัว นักเรียนเหมาะสมกับวัย เพื่อใหนักเรียนนําความรู

ไปใชในการแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน ครูสรุปเนื้อหาในใบ

ความรูเพื่อใหนักเรียนได

ศึกษาเพิ่มเติม

เวลา

เวลาเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรม นักเรียนไดศึกษาขอมูล

ไดครบ วางแผนแบงเวลาแตละ

กิจกรรมใหเสร็จทันใน

เวลาที่กําหนด

การจัดกิจกรรม ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝก

ปฏิบัติสอดคลองกับเนื้อหา พื่อใหนักเรียนไดมีการ

ทํางานเปนกลุมมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมตรงตาม

วัตถุประสงค

สื่อ/อุปกรณ ใบความรู/ใบงานพอเพียงกับ

จํานวนนักเรียน นักเรียนไดศึกษาขั้นตอน

ไดครบทุกคน ตรวจสอบความถูกตอง

และจํานวนของใบ

ความรู/ใบงานพรอม

แหล่งเรียนรู้ พื้นที่ของแหลงเรียนรูเพียงพอกับ

จํานวนนักเรียน นักเรียนไดลงพื้นที่และ

ไดลงปฏิบัติจริง ตรวจสอบความ

ปลอดภัยของสถานที่

กอนดําเนินกิจกรรม

ประเมินผล เครื่องมือในการประเมินผล

เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ตองการประเมินผลการ

เรียนรูตามจุดประสงคที่

วางไว ออกแบบและตรวจสอบ

เครื่องมือการวัดและ

ประเมินผลใหครอบคลุม

สิ่งที่ตองการวัด

6 ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนจากการจัดกิจกกรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.1 ผูเรียนจะไดฝกคิดและฝกปฏิบัติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้

ความรูที่นักเรียนตองมีกอน คุณธรรมของนักเรียนที่จะทําใหการเรียนรูสําเร็จ

1. ความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

2. แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1. มีวินัย

2. ตรงตอเวลา

3. มีความซื่อสัตย

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

1. กําหนดหนาที่ของกลุมให

เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน 1. แบงงานตามความสามารถของ

สมาชิกเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 1. มีการวางแผนการทํางานในกลุม

2. ศึกษาวิธีการทำกิจกรรมให

เข้าใจกอนทำกิจกรรม

6.2 ผูเรียนจะไดเรียนรูการใชชีวิตที่สมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้

ด้าน

องค์ประกอบ สมดุลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

ความรู้ ความรูในการใชอุปกรณการทํากิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ความรูในการจัดแบงหนาที่ภายในกลุมไดอยางเหมาะสม มีความรูในการปฏิบัติตนที่จะทํางานรวมกับผูอื่น มีความรูในการดูแล

รักษาความสะอาดของแหลงเรียนรู

ทักษะ ใชอุปกรณการทำกิจกรรมเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางถูกตอง ทํางานรวมกับผูอื่นภายในกลุมที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ รักษาความสะอาดของแหลงเรียนรู้

ค่านิยม เห็นคุณคาของอุปกรณที่นํามาใช ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีความรับผิดชอบ

ตอการทํางานกลุม เห็นคุณคาของการดูแลแหลงเรียนรูใหสะอาดเปนระเบียบ

8. กิจกรรมเสนอแนะ (ถ้ามี)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................…………

บันทึกผลหลังการสอน

ด้านความรู้

- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมอภิปรายได้ดี

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

- นักเรียนมีวินัยในการส่งงาน มีการเข้าเรียนสม่ำเสมอ ความตั้งใจ เหมาะสมกับเวลาที่กำหนดไว้

ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข

..................................-...........................................................................................................................................

โพสต์โดย นก : [30 มี.ค. 2563 เวลา 14:14 น.]
อ่าน [1669] ไอพี : 223.204.232.254
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ