ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาไทย ชั้นประถม

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชัน

ผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน อภิรดา ชาญน้ำ

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) มีวัตถุประสงค์ คือ

1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันผสมผสาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3.1) เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากการใช้รูปแบบการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา และ 3.2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 25 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลโคกชะงาย ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 7 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 23 แผน แบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาไทย จำนวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของคะแนนโดยใช้ t-test (Dependent Sample)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การอ่านเป็นกระบวนการของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับสาร และกระบวนการอ่านต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และโครงสร้างทางภาษา โดยอาศัยความรู้เดิมเป็นสำคัญที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจสารนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการประยุกต์ใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันในการอ่าน เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ โดยการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง ควบคุมการคิดของตนเองในการอ่าน โดยมีผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติ ในขณะที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาภาษาตามธรรมชาติในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างระดับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และระดับสติปัญญา มุ่งให้ปัจจัยป้อนและกลวิธีการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการผสมผสานกลวิธีเมตาคอกนิชันกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา จึงเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เพื่อสนับสนุนการอ่านที่มีประสิทธิภาพ

2. ผลการสร้างรูปแบบการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันผสมผสานการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Development : D1) พบว่า รูปแบบการสอนอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีชื่อว่า APIRAHDA MODEL (อภิรดา โมเดล) มีกระบวนการจัดกิจกรรมการสอนอ่าน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 : กิจกรรมก่อนการอ่าน (Before Reading) ขั้นตอนที่ 2 : กิจกรรมดำเนินการอ่าน (During Reading) และขั้นตอนที่ 3 : กิจกรรมหลังการอ่าน (After Reading) ซึ่งรูปแบบการสอนอ่านแบบ APIRAHDA MODEL (อภิรดา โมเดล) มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.20/82.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า

3.1 ความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการสอนอ่านโดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิชันผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก

โพสต์โดย Foreducation : [31 มี.ค. 2563 เวลา 13:22 น.]
อ่าน [1677] ไอพี : 125.25.117.229
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ