ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์นิทานคำคล้องจองชั้นเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : ผลการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์นิทานคำคล้องจอง ชั้นเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ผู้ศึกษา : นางนิตย์ เงินฝรั่ง

ปีที่ศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

................................................................................................................................................................

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์นิทานคำคล้องจอง ชั้นเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาการมีพัฒนาการของทักษะการฟัง และการพูด โดยการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์นิทานคำคล้องจอง ก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมในชั้นเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ชั้นเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 72 คน 4 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชั้นเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) ห้อง 4 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย หนังสือเสริมประสบการณ์นิทานคำคล้องจอง จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟังและการพูด โดยใช้ชุดฝึกเสริมประสบการณ์นิทานคำคล้องจอง และแบบทดสอบทักษะทางภาษา ด้านการฟังและการพูด วิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลจากการศึกษาค้นคว้า

1. หนังสือเสริมประสบการณ์นิทานคำคล้องจอง ได้สร้างขึ้นทั้ง 8 เล่ม โดยภาพรวม พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.69/90.25 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ตั้งไว้ 80/80 เป็นไปตามสมมติฐาน ที่ได้ตั้งไว้ในข้อที่ 1 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าหนังสือเสริมประสบการณ์ ที่ได้สร้างขึ้นแล้วผ่านขั้นตอนของการทดลองหาประสิทธิภาพ จำนวน 3 ขั้นตอน ในกลุ่มทดลองซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างชั้นเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการและผ่าน การประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ และแฝงคุณธรรมด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2560 อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงเหมาะสมกับวัยของนักเรียนชั้นเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) เนื่องจากมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้อง เนื้อหามีภาพประกอบสอดคล้องกัน มีสีสันสวยงาม สะดุดตา และรูปเล่ม สวยงาม คงทนถาวร ดังที่กุศยา แสงเดช (2553 : 16) ได้กล่าวโดยสรุปได้ว่า ลักษณะของภาพประกอบที่ปรากฏในหนังสือต้องมีสีสันสวยงามสอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่อง ปกสวยงาม ตัวอักษรชัดเจน มียากง่ายเหมาะสมกับวัยของนักเรียน สอดคล้องกับจินตนา ใบกาซูยี (2552 : 124) และสนิท สัตโยภาส (2553 : 21-23) และฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2552 : 194) ตลอดจน อภิวรรณ วีระสมิทธ์ (2557 : 9-15) ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่าจะต้องมีภาพและสีสันสวย สามารถอธิบายเนื้อเรื่องได้ อาจเสนอเนื้อเรื่องในรูปของนิทาน คำคล้องจองที่มีคติสอนใจแทรกอยู่ไม่สอนตรง ๆ ดังนั้น หนังสือเสริมประสบการณ์จึงเหมาะสมที่จะได้นำเสนอในรูปแบบของนิทานคำคล้องจองแฝงคุณธรรมเหมาะสมในการนำไปใช้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และ มีการเย็บเล่มที่ถาวรสวยงามทนทานน่าอ่าน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิชญาดา ธาตุอินจันทร์ (2551 : 65) ได้สร้างหนังสือนิทานภาพ เพื่อฝึกทักษะและพัฒนาการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเวียง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า หนังสือนิทานภาพที่สร้างขึ้น จำนวน 5 เล่ม มีคุณภาพทำให้เด็กมีพัฒนาการในการพูดและการฟังในระดับดีมาก และสอดคล้องกับปิ่นแก้ว แสงแก้ว (2554 : 67) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาหนังสือนิทานภาพบทร้อยกรองกลอนสี่ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่ากว๋าว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 พบว่า หนังสือนิทานร้อยกรองที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ โดยรวมเท่ากับ 80.95/81.20 เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80/80 และสอดคล้องกับพิมผกา ภีระบัน (2554 : 95) ได้สร้างหนังสือนิทานคำคล้องจองกิจกรรมเสริมประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่ง อำเภอแม่สาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 20 คน ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า หนังสือนิทานคำคล้องจองที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/81.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เท่ากับ 80/80 และสอดคล้องกับฐิติพร มะเดือชุมพร (2553 : 69) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนเมือง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู พบว่า หนังสือเสริมประสบการณ์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.36/89.44 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 เช่นเดียวกันกับงานการศึกษาของจันทร์จุรี พรมจันทร์ (2560 : 113) ได้รายงานการใช้หนังสือนิทานอ่านเพิ่มเติม ชุด เรียนรู้คู่คุณธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) อำเภอแม่สาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า หนังสือนิทานอ่านเพิ่มเติม ชุด นี้มีค่าประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 82.60/82.62 เช่นเดียวกัน

2. จากการศึกษาผลของพัฒนาการด้านการฟัง และการพูดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม จากคะแนนเต็ม20 คะแนน ได้คะแนนหลังการจัดกิจกรรมเฉลี่ยได้เท่ากับ 18.05 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.25 คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยได้เท่ากับ 10.55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52.75 มีคะแนนความก้าวหน้าได้เท่ากับ 7.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 37.50 เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ในข้อที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหนังสือเสริมประสบการณ์ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสามารถนำไปจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) เป็นอย่างดี เนื่องจากรูปแบบของนิทานเป็นนิทานประกอบภาพที่น่าสนใจ สีสวยสด เนื้อหาเป็นคำคล้องจอง หรือกลอนสี่ ที่มีความไพเราะ เกี่ยวกับสัตว์พูดได้ คนใกล้ตัว เป็นต้น เด็กชอบและมีความสุขกับการฟังนิทานและท่องคำคล้องจอง (กัลยา สีบำรุงสาสน์. 2553:1-2) จนนักเรียนมีผลการพัฒนาทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวัลลภ กันทรัพย์ (2551 : 59-60) อภิวรรณ วีระสมิทธิ์ (2557 : 16) และสนิท สัตโยภาส (2553 : 18) ที่ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่าหนังสือเสริมประสบการณ์มีประโยชน์และมีคุณค่า ในการพัฒนาสติปัญญาให้เจริญงอกงาม ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ปลูกฝังคุณธรรม เป็นแหล่งความรู้ให้นักเรียนอ่านหนังสือเป็นและรักการอ่าน ส่วนแนวคิดของจินตนา ใบกาซูยี (2552 : 143-144) ได้กล่าวสอดคล้องกันว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีประโยชน์มาก ช่วยส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาการเรียนรู้ ให้ความบันเทิง ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ รักการอ่านและส่งผลให้นักเรียนที่ได้อ่านและศึกษาแล้วมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและสอดคล้องกับผลการศึกษาของปานใจ จารุวณิช (2554 : 62) ได้ศึกษาพฤติกรรมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มตัวอย่าง นั้นได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของโรงเรียนสาธิต อนุบาลลอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน พบว่า มีผลการพัฒนาทักษะการพูดหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม และสอดคล้องกับพิมพร ชาวน่าน (2556 : 73-80) ได้ศึกษาการสร้างนิทานคุณธรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดห้วยทราย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับกัลยา สุริยะโชติ (2561 : 114) ได้สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด นิทานแห่งความดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านจำบอน อำเภอเมืองเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 11.44 คะแนน หลังเรียนเท่ากับ 18.56 คะแนนค่าความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 35.56 สอดคล้องกับพิมผกา ภีระบัน (2554 : 95) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟัง ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่ง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวนนักเรียน 20 คน ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีผลการพัฒนาทักษะการฟังและการพูด หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมในระดับคุณภาพดีมาก ดังนั้น หนังสือเสริมประสบการณ์จึงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง และ การพูด สูงขึ้นในระดับดีถึงดีมาก

โพสต์โดย นางนิตย์ เงินฝรั่ง : [12 เม.ย. 2563 เวลา 09:10 น.]
อ่าน [1735] ไอพี : 171.4.224.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,364 ครั้ง
ตกแต่งบ้าน ตามราศีเกิด
ตกแต่งบ้าน ตามราศีเกิด

เปิดอ่าน 13,844 ครั้ง
แบบออกกำลังพื้นฐาน
แบบออกกำลังพื้นฐาน

เปิดอ่าน 24,050 ครั้ง
แผ่นป้าย "คำอวยพรอักษรจีน" เสริมโชคลาภ-สิริมงคล
แผ่นป้าย "คำอวยพรอักษรจีน" เสริมโชคลาภ-สิริมงคล

เปิดอ่าน 8,345 ครั้ง
1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก
1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก

เปิดอ่าน 10,975 ครั้ง
5 สิ่งมหัศจรรย์ (ทางเลือก) ของโลก
5 สิ่งมหัศจรรย์ (ทางเลือก) ของโลก

เปิดอ่าน 17,800 ครั้ง
“อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น”
“อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น”

เปิดอ่าน 9,491 ครั้ง
เคล็ดลับเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่ม
เคล็ดลับเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่ม

เปิดอ่าน 18,807 ครั้ง
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2
ประโยชน์บัตรเครดิต ที่คุณควรรู้ไว้ ตอนที่ 2

เปิดอ่าน 13,519 ครั้ง
นั่งหน้าคอมฯ นาน ๆ อาจตายได้!
นั่งหน้าคอมฯ นาน ๆ อาจตายได้!

เปิดอ่าน 9,962 ครั้ง
อาหารเพิ่มน้ำหนักลูก
อาหารเพิ่มน้ำหนักลูก

เปิดอ่าน 148,449 ครั้ง
คริส ไรท์ โพสต์แฉ"การศึกษาไทยไม่ไปไหน"เพราะใคร
คริส ไรท์ โพสต์แฉ"การศึกษาไทยไม่ไปไหน"เพราะใคร

เปิดอ่าน 213,984 ครั้ง
Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)
Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

เปิดอ่าน 37,578 ครั้ง
การแก้ระบบสมการ โดยใช้วิธีเมตริกผกผัน
การแก้ระบบสมการ โดยใช้วิธีเมตริกผกผัน

เปิดอ่าน 14,048 ครั้ง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง

เปิดอ่าน 13,112 ครั้ง
การกัวซาบำบัดโรค
การกัวซาบำบัดโรค

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,983 ครั้ง
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก
3 กุมภาพันธ์ ... วันทหารผ่านศึก

เปิดอ่าน 16,153 ครั้ง
เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย
เคล็ดลับ จำง่าย การอ่านหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 10,864 ครั้ง
คลิปถ่ายทอดสด "หนุ่มโดดดิ่งเวหา" จากขอบโลกยอดคนดูทำลายสถิติยูทูป
คลิปถ่ายทอดสด "หนุ่มโดดดิ่งเวหา" จากขอบโลกยอดคนดูทำลายสถิติยูทูป

เปิดอ่าน 9,759 ครั้ง
ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q
ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q

เปิดอ่าน 8,478 ครั้ง
20 วิธีอ่อนเยาว์มากขึ้นในวันนี้
20 วิธีอ่อนเยาว์มากขึ้นในวันนี้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ