ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย

เรื่อง รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR เพื่อส่งเสริม

ทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย นางสาวบัวสร วุฒิศักดิ์ชัยกุล

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา ( R&D ) 4 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR

ขั้นสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นการสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรม และเครื่องมือประกอบ การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR ได้แก่ 1.แผนการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย 2. สื่อผสม ประกอบด้วย เพลงประกอบภาพเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย คำคล้องจอง เกม และหนังสือนิทานประกอบภาพ 3. แบบประเมินทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กปฐมวัย 4.แบบสอบถามความคิดเห็นของครูปฐมวัย โดยการวิเคราะห์เอกสาร ผลงานวิจัย และประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นนักวิชาการทางการศึกษา จำนวน 2 ท่าน นักการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 ท่าน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 ท่าน และครูปฐมวัย จำนวน 2 ท่าน รวมทั้งหมด 7 ท่าน

ขั้นที่ 2. ขั้นปรับปรุงคุณภาพรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR

ขั้นปรับปรุงคุณภาพรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research ) ผู้วิจัยนำรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR ที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มที่คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2 ห้องเรียน คือ เด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหัวหมอน จำนวน 20 คน เด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย จำนวน 12 คน รวมจำนวน 32 คน ทดลองห้องเรียนละ 1 หน่วยการเรียน โดยแบ่งเป็น 2 วงจร ดังนี้

วงจรที่ 1 จัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 โรงเรียนบ้านหัวหมอน เด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 จำนวน 20 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 1 หน่วยการเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ สังเกตและประเมินทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย

วงจรที่ 2 นำผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR จากการทดลองใช้ระยะที่ 1 มาเป็นแนวทางในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมกับเด็กกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ 2 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย เด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 จำนวน 12 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 1 หน่วยการเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ สังเกตและประเมินทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย

การศึกษานำร่อง ( Pilot study ) ผู้วิจัยดำเนินการอธิบายให้ครูปฐมวัย ที่เป็นโรงเรียนนำร่อง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยทดลองจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR จำนวน 1 หน่วยการเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ พร้อมกับสังเกตและประเมินทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยประเมินการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย หลังการทดลอง ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของครูปฐมวัย ผู้วิจัยนำผลที่ได้จากการประเมินทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย และผลจากการสอบถามความคิดเห็นของครูปฐมวัย มาใช้ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR ให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำไปทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมต่อไป

ขั้นที่ 3 ขั้นทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR

ขั้นทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR เป็นการทดลองใช้

รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย กับกลุ่มทดลอง คือ โรงเรียนบ้านดอนกลาง ( กิดารีศึกษาคาร ) เด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ชาย 9 คน หญิง 9 คน รวม 18 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ส่วนกลุ่มควบคุม คือ โรงเรียนบ้านหัวหมอน เด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ชาย 10 คน หญิง 10 คน รวม 20 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยการวิจัยเชิงทดลอง แบบ Nonrandomized Control Group Pretest –Possttes Design ( เกียรติสุดา ศรีสุข. 2548 : 23 ) เป็นเวลา 12 สัปดาห์ รวม 36 วัน วิเคราะห์ผลการทดลองด้วยสถิติ t-test for dependent และสถิติ one – way ANOVA

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR

ขั้นขยายผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR จุดประสงค์ในการขยายผลของรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ดำเนินการโดย นำรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ทดลองใช้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1. ครูปฐมวัยที่เป็นครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 จาก 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี จำนวนเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ชาย 18 คน หญิง 11 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 2.โรงเรียนอนุบาลตรัง จำนวนเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ชาย 16 คน หญิง 14 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง โรงเรียนขนาดกลาง 2 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนภูห่านศึกษา จำนวนเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ชาย 9 คน หญิง 8 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 2. โรงเรียนบ้านหนองแสลบ จำนวนเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ชาย 17 คน หญิง 10 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย จำนวนเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ชาย 7 คน หญิง 5 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 2. โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก ( ศรีประชานุกูล ) จำนวนเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ชาย 5 คน หญิง 5 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก รวมครูปฐมวัย จำนวน 6 คน และเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 รวมจำนวน 125 คน เด็กอนุบาลที่ได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มขยายผล รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR ในครั้งนี้ มีลักษณะคล้ายคลึงกับเด็กอนุบาลกลุ่มทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของครูปฐมวัย

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1.รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสม แบบ STAR เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟัง

และการพูดของเด็กปฐมวัย ที่สร้างและพัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ 4 ขั้น ดังนี้

1.ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ ( Stimulus ) เป็นกระบวนการที่ส่งเสริม สนับสนุนด้วยกิจกรรม

ที่หลากหลาย โดยใช้กระบวนการ ออกมาเต้นเล่นแล้วฉลาด ผ่านการเคลื่อนไหวประกอบเพลง เกมและคำคล้องจอง

2.ขั้นกระบวนการสอน ( Teaching ) เป็นกระบวนการใช้นวัตกรรม เพิ่มพลังการเรียนรู้

ผ่านกิจกรรมนิทานพาเพลิน และกิจกรรมช่วยกันคิดช่วยกันตอบ

3. ขั้นปฏิบัติงานเพื่อฝึกทักษะ ( Active learning ) เป็นกระบวนการให้เด็กลงมือปฏิบัติ

ออกแบบชิ้นงาน แสดงความสามารถและทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการนำเสนองานร่วมกันทั้งครูและเด็ก ผ่านกิจกรรมภาษาพาสนุก กิจกรรมจินตนาการสร้างได้ และออกแบบชิ้นงานศิลปะสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมพาคิดชวนทำ

4. ขั้นตรวจสอบ ( Recheck ) เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเมิน

ความสามารถของเด็กปฐมวัยจากการร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงาน

2.ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสม แบบ STAR เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า

2.1คะแนนเฉลี่ยทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ไม่แตกต่างกัน

2.2คะแนนเฉลี่ยทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

2.3คะแนนเฉลี่ยทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย กลุ่มทดลอง

ก่อนและหลังการทดลอง ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR เพื่อส่งเสริมทักษะ ทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.4 ครูปฐมวัยที่ทดลองใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR เพื่อส่งเสริม ทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบสื่อผสมแบบ STAR มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด

โพสต์โดย บัว : [27 เม.ย. 2563 เวลา 11:40 น.]
อ่าน [8824] ไอพี : 182.232.43.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ