ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัม

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้วิจัย : นายสุภาพ เต็มรัตน์

ปีที่วิจัย : 2562

คำสำคัญ : แนวทางการส่งเสริมกีฬา, การบริหารจัดการกีฬา, กีฬามวยปล้ำ, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (1) เพื่อศึกษาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬาและข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนากีฬามวยปล้ำไปสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2) เพื่อสร้างกรอบแนวทางในการพัฒนากีฬามวยปล้ำไปสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (3) เพื่อพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ (4) เพื่อศึกษาผลสำเร็จจากการนำแนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง

ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการส่งเสริมสุขภาวะและการกีฬาและข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนากีฬามวยปล้ำไปสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ (1) การศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ (2) ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนากีฬามวยปล้ำไปสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนำไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ จำนวน 20 คนขั้นตอนที่ 2 การสร้างกรอบแนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำไปสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำแนกองค์ประกอบโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน (2) องค์ประกอบกระบวนการ (3) องค์ประกอบผลผลิต และ (4) องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบแนวทางการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นชุดเดิมในขั้นตอนที่ 1ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประเมินความเหมาะสมของแนวทางการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกีฬามวยปล้ำ ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ หรือเป็นผู้ฝึกสอน หรือเป็นกรรมการตัดสินกีฬามวยปล้ำ จำนวน 50 คน ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาผลสำเร็จจากการนำแนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปใช้ตามสภาพจริง โดยศึกษารายละเอียด 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) ปัจจัยความสำเร็จในการใช้แนวทางบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการสัมภาษณ์จาก กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารสถานศึกษา ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (2) ผลสำเร็จจากการใช้แนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการรวบรวมเอกสารโครงการ ผลงาน รางวัลเกียรติยศที่เกิดขึ้นจากสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และผลศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนากีฬามวยปล้ำไปสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสนอผลการวิเคราะห์ 2 ประเด็น ได้แก่

1.1 ผลการศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ จากข้อมูลเชิงนโยบาย/กลยุทธ์ สรุปได้ว่า (1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 สรุปส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายข้อ 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อที่ 4.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 สรุปส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นตัวชี้วัด 4.3 ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น (3) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 – 2564 สรุปส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำเร็จในระดับอาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับการบริหารจัดการด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ (4) แผนยุทธศาสตร์สมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 สรุปส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาให้มีความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาการบริการทางกีฬาและวิชาการทางการกีฬาให้มีความเป็นเลิศ

1.2 ผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนากีฬามวยปล้ำไปสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกีฬามวยปล้ำ สรุปได้ว่า ด้านปัจจัยพื้นฐาน นโยบายการพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน จะต้องสามารถตอบสนองทั้งความต้องการด้านสุขภาพของนักเรียนและพร้อมต่อการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ ควรมีการศึกษาปัจจัยความสำเร็จที่จะพัฒนากีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน มีอุปกรณ์และสถานที่เพื่อการฝึกกีฬามวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน มีความพอเพียง มีคุณภาพ มีการซ่อมบำรุงและเก็บรักษาอย่างได้มาตรฐานสากล ด้านกระบวนการ จัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนากีฬามวยปล้ำ เพื่อที่จะพัฒนากีฬามวยปล้ำในสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาชาติในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้านผลผลิต สถานศึกษาจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำในรายการต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผลงานของนักกีฬา ได้รับการยอมรับและเป็นที่พอใจของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ด้านผลกระทบและประสิทธิผล นักกีฬาได้รับประโยชน์จากกีฬาชนิดนั้น ๆ เช่น การได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยใช้สิทธิการเป็นนักกีฬา สามารถเข้าทำงานโดยการเป็นนักกีฬาของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นนักกีฬาอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบครัว

2. ผลการสร้างกรอบแนวทางในการพัฒนากีฬามวยปล้ำไปสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดบจำแนกองค์ประกอบด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน องค์ประกอบกระบวนการ องค์ประกอบผลผลิต และ องค์ประกอบผลกระทบและความยั่งยืน แล้วจัดกลุ่มเนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบให้เป็นรายด้าน จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกรอบแนวทางการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละด้านขององค์ประกอบ เป็นแนวทางในการพัฒนากีฬามวยปล้ำไปสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน เช่น ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ นักกีฬาต้องมีสมรรถภาพทางจิตใจ ทางกายที่ดี มุ่งความเป็นเลิศทางการกีฬา มีเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน มีสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กรต่าง ๆ ทางการกีฬาให้การสนับสนุน มีโครงการส่งเสริมและบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา มีการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนตลอดทั้งปีสอดคล้องกับรายการแข่งขันในทุกระดับ นักกีฬามวยปล้ำเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำในทุกระดับ และมีผลงานได้รับความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

3. ผลการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จำแนกองค์ประกอบโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) องค์ประกอบปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม และ ด้านงบประมาณ (2) องค์ประกอบกระบวนการ ได้แก่ ด้านการประเมินสภาพความพร้อม ด้านการวางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ด้านการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน และด้านการกำกับงาน ติดตาม และประเมินผล (3) องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ ด้านสถานศึกษา และด้านนักกีฬา และ (4) องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ จากการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความเหมาะสมแนวทางการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ

4. ผลสำเร็จจากการใช้แนวทางบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบ่งเป็น (1) จากการสัมภาษณ์กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหารสถานศึกษา และครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า ด้านภาวะผู้นำและการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมความสามารถทางด้านกีฬามวยปล้ำกับนักเรียน วางเป้าหมายชัดเจนที่จะบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ให้กับนักเรียนพร้อมกับสร้างสมรรถภาพทางกายและการมีสุขภาพจิตที่ดี ก่อให้เกิดการมีวินัยในตนเอง ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผู้บริหารต้องมีการดำเนินการบริหารด้านกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬามวยปล้ำ ทั้งตัวแทนระดับเขต ตัวแทนระดับภาค และเป็นตัวแทนระดับประเทศ มุ่งมั่นพยายามให้ถึงความสำเร็จทางการกีฬาที่สามารถปฏิบัติได้จริง ด้านสมรรถนะของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬา ครูผู้ฝึกสอนได้มีการพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในกีฬามวยปล้ำ นักกีฬามีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความมุ่งมั่นในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ จนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เคารพกฎ เคารพในความสามารถของคู่ต่อสู้ ความไว้วางใจและความรับผิดชอบร่วมกันภายในทีม มีสมรรถภาพทางจิตใจ ทางกายที่สมบูรณ์ แข็งเรง (2) ผลสำเร็จด้านผลผลิตจากการใช้แนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการรวบรวมเอกสารโครงการ ผลงาน รางวัลเกียรติยศที่เกิดขึ้นจากสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สรุปได้ว่า โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีปฏิทินการดำเนินงานส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ มีผลงาน รางวัลเกียรติยศที่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และที่นักเรียนได้รับ จากแนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1. แนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรูปแบบที่ดีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา นำไปใช้ในการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬาประเภทต่าง ๆ ซึ่งต้องให้ความสำคัญในองค์ประกอบและด้านต่าง ๆ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

2. การจัดกิจกรรมฝึกซ้อมกีฬา การแข่งขันกีฬา ควรเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้างความตระหนัก ให้กำลังใจ กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ครูที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

3. การประสานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทางการกีฬาถือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งยุทธศาสตร์การดำเนินงาน รายการแข่งขันตลอดทั้งปี ในทุกระดับ เพื่อโรงเรียนจะได้มีข้อมูลการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา

4. การนำรูปแบบไปใช้ในโรงเรียน ควรศึกษาองค์ประกอบของแนวทางอย่างละเอียดจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปวางแผนเพื่อการปฏิบัติทุกเรื่อง สร้างความเข้าใจแก่ครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และควรให้ ผู้ปกครองนักเรียนที่เกี่ยวข้อง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จึงจะส่งผลการต่อคุณภาพการจัดการกีฬาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยศึกษาจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้รูปแบบการบริหารตามแนวทางนี้

2. ควรนำแนวทางที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปทดลองใช้ในโรงเรียนอื่นทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออื่น ๆ แล้วทำการเปรียบเทียบว่าได้ผลเหมือนกัน หรือแตกต่างกันอย่างไร

3. ควรมีการศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดของแนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและเกิดความยั่งยืน

4. ควรนำกรอบแนวคิดตามทฤษฎีอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมและบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำสู่ความเป็นเลิศ และนำผลการศึกษาไปพัฒนาอย่างยั่งยืน

โพสต์โดย สุภาพ : [2 พ.ค. 2563 เวลา 11:07 น.]
อ่าน [1369] ไอพี : 110.168.243.174
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ