ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561-2562

ผู้รายงาน นางศิรประภา ขวัญทอง

ปี พ.ศ. 2561-2562

บทคัดย่อ

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียน

จะโหนงพิทยาคม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561-2562 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 2) ศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู หลังการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 3) ศึกษาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม หลังการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 ดังนี้ 3.1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนจะโหนงพิทยาคม หลังการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 3.2) เพื่อศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 3.3) เพื่อศึกษาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หลังการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODE โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ นักเรียนกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยปีการศึกษา 2561 ใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และ 4,5 ทุกคน ปีการศึกษา 2562 ใช้นักเรียนกลุ่มเดิมที่เลื่อนชั้นไปเรียนมัธยมศึกษา 2,3 และมัธยมศึกษาปีที่ 5,6 ได้กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จำนวน 140 คน (เนื่องจากนักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้ศึกษาที่โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ตลอด 2 ปีการศึกษาที่โรงเรียนดำเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถมองเห็นพัฒนาการด้านต่างๆ ชัดเจนกว่านักเรียนกลุ่มอื่นๆ) ครู ศึกษาจากประชากรครู ปีการศึกษา 2561 จำนวน 19 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 17 คน ผู้ปกครอง กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จำนวน 140 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและ ผู้แทนครู ได้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ข้อมูลในเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Ratting Scale) จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามระดับคุณภาพการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562 ฉบับที่ 6 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561-2562 ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .983-.986 2) ข้อมูลในเชิงคุณภาพเป็นแบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริงเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 3 แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562 ฉบับที่ 4 แบบบันทึกผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562 และฉบับที่ 5 แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 2 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 ช่วงเดือนมีนาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS Version 18. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2561 - 2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู พบว่า

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.69, S.D.=0.73) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( =3.72, S.D.=0.79) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.71, S.D.=0.79) ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมาก (μ =3.47, σ = 0.62)

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.01, S.D.=0.59) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (μ=4.03, σ=0.47) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.01, S.D.= 0.65) ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมาก ( =4.00, S.D.=0.66) สอดคล้องตามสมมติฐาน

2. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู ตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง พบว่า ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.58, S.D.=0.71) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( =3.60, S.D.=0.72) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.59, S.D.= 0.71) ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.27,S.D.=0.55) เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มนักเรียน และกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ในระดับมาก ( =4.27, S.D.=0.55) สอดคล้องตามสมมติฐาน

3. ผลการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562

3.1 ภาพรวมผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.95 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 58.33 สอดคล้องตามสมมติฐาน

3.2 ภาพรวมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.13 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 31.76 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.02 ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.04 ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

3.3 ภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 85.00 ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 88.20 สอดคล้องตามสมมติฐาน

4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียน จะโหนงพิทยาคม หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =3.53, S.D.=0.61) เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มครู มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก (μ=3.61, σ=0.62) รองลงมาได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ=3.58, σ=0.73) ส่วนกลุ่มนักเรียน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.45, S.D.= 0.52)

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.46, S.D.=0.59) เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (μ 4.50, σ=0.76) รองลงมาได้แก่ รองลงมากลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (μ 4.46, σ=0.57) ส่วนกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุดอยู่ในระดับมากเช่นกัน ( =4.44, S.D.=0.51,0.54) สอดคล้องตามสมมติฐาน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้

1.1 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน จะประสบผลสำเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมือจากครู และบุคลากร ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

1.2 ควรจัดอบรมให้ความรู้ และทักษะการจัดกิจกรรมที่หลากหลายแก่ครูเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อเนื่อง

1.3 ครูต้องเอาใจใส่ ศึกษานักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ เป็นรายกรณีอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ติดตามพฤติกรรมนักเรียนโดยตลอดจะสามารถแก้ปัญหาได้

1.4 การดำเนินการเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนควรนำรูปแบบ 5G MODEL มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา

1.5 โรงเรียนควรกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ให้การส่งเสริมและ ให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูอย่างทั่วถึงและยุติธรรม

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบใหม่ ๆ และทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อเป็นรูปแบบและแนวทางให้กับโรงเรียนขนาด ต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้ เนื่องจากบริบทและปัจจัยของโรงเรียนแต่ละขนาดมีความเหลื่อมล้ำและแตกต่างกันมาก

2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์โดย ละออง : [5 พ.ค. 2563 เวลา 19:54 น.]
อ่าน [2120] ไอพี : 113.53.212.177
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,524 ครั้ง
ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome)
ภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout syndrome)

เปิดอ่าน 9,186 ครั้ง
เปิดม่านการศึกษา : 2 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม
เปิดม่านการศึกษา : 2 พ.ค. 59 : โดย...ครูแจ่ม

เปิดอ่าน 10,426 ครั้ง
สำคัญที่ผู้สอน (ครู, อาจารย์)
สำคัญที่ผู้สอน (ครู, อาจารย์)

เปิดอ่าน 43,528 ครั้ง
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน
5 เกมส์ฝึกพูดภาษาอังกฤษ (Speaking Skills) ในห้องเรียน

เปิดอ่าน 3,531 ครั้ง
ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP. 1
ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย : สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา EP. 1

เปิดอ่าน 12,125 ครั้ง
เรื่องของวันหยุดยาวในเดือนเมษายน กับการเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัย
เรื่องของวันหยุดยาวในเดือนเมษายน กับการเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัย

เปิดอ่าน 9,779 ครั้ง
ไม่อยากเป็นผู้หญิง กลิ่นตัวแรง
ไม่อยากเป็นผู้หญิง กลิ่นตัวแรง

เปิดอ่าน 61,907 ครั้ง
10 มายากล เทคนิควิทยาศาสตร์ จำไว้ไปโชว์เพื่อนๆ
10 มายากล เทคนิควิทยาศาสตร์ จำไว้ไปโชว์เพื่อนๆ

เปิดอ่าน 18,329 ครั้ง
คู่แข่ง 4.0 คือการศึกษาและคุณภาพชีวิต : โดย สุกรี เจริญสุข
คู่แข่ง 4.0 คือการศึกษาและคุณภาพชีวิต : โดย สุกรี เจริญสุข

เปิดอ่าน 8,450 ครั้ง
ดวงตา กับพัฒนาการของลูกน้อย
ดวงตา กับพัฒนาการของลูกน้อย

เปิดอ่าน 9,849 ครั้ง
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society

เปิดอ่าน 1,332 ครั้ง
วิธีจัดฮวงจุ้ยห้องนอน เสริมพลังงานดีๆ
วิธีจัดฮวงจุ้ยห้องนอน เสริมพลังงานดีๆ

เปิดอ่าน 35,133 ครั้ง
นวดศีรษะและต้นคอก่อให้เกิดอันตรายจริงหรือ?
นวดศีรษะและต้นคอก่อให้เกิดอันตรายจริงหรือ?

เปิดอ่าน 8,887 ครั้ง
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน

เปิดอ่าน 13,560 ครั้ง
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 28,950 ครั้ง
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 8,208 ครั้ง
ไทยอันดับ 3 ของเอเชีย ถ่ายเซลฟี่ในรถ
ไทยอันดับ 3 ของเอเชีย ถ่ายเซลฟี่ในรถ

เปิดอ่าน 72,392 ครั้ง
อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด
อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด

เปิดอ่าน 9,976 ครั้ง
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"

เปิดอ่าน 11,278 ครั้ง
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ