ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ผู้รับผิดชอบ นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง

ระยะเวลาการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2560

________________________________________________________________________________

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข เพื่อทราบผลการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการ และประเมินผลผลิตของโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการประเมินครั้งนี้ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน ครูแกนนำโครงการ 20 คน และครูดำเนินการโครงการ 61 คน รวมจำนวน 98 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ปีการศึกษา 2560 จำนวน 310 คน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ปีการศึกษา 2560 จำนวน 310 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสิ้น 718 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนนำโครงการ เพื่อประเมินโครงการด้านบริบท มีจำนวน 7 ข้อ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนนำโครงการเพื่อประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า มีจำนวน 12 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนนำโครงการ ครูดำเนินการโครงการ และนักเรียน เพื่อประเมินโครงการด้านกระบวนการ มีจำนวน 18 ข้อ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนนำโครงการ ครูดำเนินการโครงการ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเพื่อประเมินโครงการด้านผลผลิต มีจำนวน 50 ข้อ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (SPSS) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการประเมิน ดังนี้

1. ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า มิติการประเมินทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการประเมินด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

2. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า บริบทของโครงการมีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.64) ผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (x̄ = 4.70) และโรงเรียนต้องการที่จะพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมปลอดจากยาเสพติดและอบายมุข (x̄ = 4.70)

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความพร้อมอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄ = 4.55) ผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง (x̄ = 4.70) และบุคลากรในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม (x̄= 4.70)

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการของโครงการมีการปฏิบัติที่เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.58) ผลการประเมินสูงที่สุด ได้แก่ กิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีความเหมาะสม (x̄ = 4.81)

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผลผลิตของโครงการมีการปฏิบัติที่เหมาะสมและความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายการด้านผลผลิตของโครงการด้านพฤติกรรม พบว่า ปลอดการพนัน มีการปฏิบัติที่เหมาะสมสูงที่สุด (x̄= 4.59) รองลงมา ได้แก่ ปลอดสื่อลามกอนาจาร (x̄= 4.55) ปลอดยาเสพติด (x̄= 4.54) และปลอดการทะเลาะวิวาท (x̄= 4.54) ตามลำดับ ส่วนการประเมินความพึงพอใจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงที่สุด (x̄ = 4.57)

โพสต์โดย น้อย : [20 พ.ค. 2563 เวลา 13:31 น.]
อ่าน [2534] ไอพี : 182.53.121.166
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,752 ครั้ง
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"

เปิดอ่าน 33,069 ครั้ง
ขิงแก้ผมร่วง
ขิงแก้ผมร่วง

เปิดอ่าน 73,767 ครั้ง
ระบบโทรทัศน์
ระบบโทรทัศน์

เปิดอ่าน 9,572 ครั้ง
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก

เปิดอ่าน 20,504 ครั้ง
ไข้เลือดออก ฉบับการ์ตูนเข้าใจง่าย สไตล์หมอหมึกดุ๋ย
ไข้เลือดออก ฉบับการ์ตูนเข้าใจง่าย สไตล์หมอหมึกดุ๋ย

เปิดอ่าน 10,310 ครั้ง
คลิปแชร์ต่อเมื่อพ่อต้องโกหกลูก (ชมคลิป)
คลิปแชร์ต่อเมื่อพ่อต้องโกหกลูก (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 1,850 ครั้ง
Customer data platform (CDP) โปรแกรมที่คนทำธุรกิจไม่ควรพลาด
Customer data platform (CDP) โปรแกรมที่คนทำธุรกิจไม่ควรพลาด

เปิดอ่าน 20,080 ครั้ง
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน

เปิดอ่าน 17,292 ครั้ง
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ

เปิดอ่าน 16,126 ครั้ง
ดื่มนม ยืดอายุ
ดื่มนม ยืดอายุ

เปิดอ่าน 10,021 ครั้ง
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ

เปิดอ่าน 12,043 ครั้ง
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?
ดูให้ชัด รัฐธรรมนูญ ม.286 ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนแน่ หรือ?

เปิดอ่าน 9,626 ครั้ง
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ

เปิดอ่าน 13,072 ครั้ง
อย.เตือนภัยครีมกันแดด - แก้ฝ้า 15 ชนิดใช้แล้วหน้าพัง
อย.เตือนภัยครีมกันแดด - แก้ฝ้า 15 ชนิดใช้แล้วหน้าพัง

เปิดอ่าน 29,452 ครั้ง
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล

เปิดอ่าน 12,285 ครั้ง
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้
เปิดอ่าน 1,885 ครั้ง
CBD และ THC ในพืชกัญชา คืออะไร?
CBD และ THC ในพืชกัญชา คืออะไร?
เปิดอ่าน 9,504 ครั้ง
ดูฟรี! เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัยทาง online
ดูฟรี! เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัยทาง online
เปิดอ่าน 26,126 ครั้ง
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ
เปิดอ่าน 18,788 ครั้ง
หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูแนวใหม่หวังฉุดการศึกษาไทยให้สูงขึ้น?
หลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูแนวใหม่หวังฉุดการศึกษาไทยให้สูงขึ้น?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ