ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวบัว ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวบัว ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวบัว เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับนโยบายของต้นสังกัด และความเหมาะสมของกิจกรรมที่กำหนดขึ้น 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า ในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวบัว เกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารโครงการ และวิธีดำเนินงาน 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวบัว เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการ การประเมินผล และการนำผลการประเมินไปปรับปรุง 4) เพื่อประเมินผลผลิต ของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวบัว เกี่ยวกับ 4.1)ความสอดคล้องของผลการดำเนินงานกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 4.2)พฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวบัวที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 5) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวบัว

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครูโรงเรียนวัดอ่าวบัว จำนวน 12 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ยกเว้นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 66 คน เนื่องจากนักเรียนชั้นดังกล่าวมีความสามารถในการอ่านและการเขียน สามารถสื่อความจากข้อคำถามของแบบประเมินได้ดี และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 90 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 175 คน เครื่องมือที่ใช้มี 5 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 และฉบับที่ 5 แบบประเมินพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81

ผลการประเมินพบว่า

1.ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวบัว ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

2.ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวบัว ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีบุคลากรจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมมือสนับสนุน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่วิทยากรสอนธรรมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

3.ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวบัว ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการประชุมชี้แจงวิธีดำเนินการ การแต่งตั้งคณะกรรมการ และมีแนวทางแก้ไขและปรับปรุงงานอย่างชัดเจน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่มีการประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวบัว ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผลการดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ครูปรับปรุงพัฒนาการสอนสู่แนวการสอนแบบบูรณาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

5.ผลการประเมินพฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 พฤติกรรมการมีคุณธรรม จริยธรรม เมื่อเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ด้านความซื่อสัตย์, ขยัน, ประหยัด, รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย, สะอาด, มีน้ำใจ, วินัย, สุภาพ, กตัญญูกตเวที, สามัคคี

6.ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวบัว ปีการศึกษา 2562 พบว่า กิจกรรมต่างๆ ของโครงการควรมีการจัดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการ และแจ้งรายละเอียดของกิจกรรมให้กับ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง

โพสต์โดย marie : [2 มิ.ย. 2563 เวลา 07:29 น.]
อ่าน [1298] ไอพี : 159.192.158.91
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ