ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 25

รหัสวิชา ค23102 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความน่าจะเป็น เวลา 1 ชั่วโมงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ จำนวน 14 ชั่วโมง

ผู้สอน นางสาวสมฤดี แววไทสง ใช้สอนวันที่............เดือน...............พ.ศ. ...........

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์

ตัวชี้วัด มฐ ค 5.2 ม.3/1 หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้น เท่า ๆ กัน และใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

2.สาระสำคัญ

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใด เท่ากับอัตราส่วนของจำนวนผลที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ต่อจำนวนผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้

หรือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใด =

เมื่อผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดลองสุ่ม แต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กัน

กำหนดให้ E เป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจ

P(E) เป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั้น

n(s) เป็นจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้จากการทดลองสุ่ม

และ n(E) เป็นจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่เราสนใจ

ดังนั้น P(E) =

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (K)

บอกความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่กำหนดให้ได้

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

1.นักเรียนสามารถแก้ปัญหา

2.นักเรียนสามารถให้เหตุผล

3.นักเรียนสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ

4.นักเรียนสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น

5. นักเรียนสามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ด้านคุณลักษณะ (A)

1. •รักชาติศาสน์กษัตริย์ 5. • อยู่อย่างพอเพียง

2. ซื่อสัตย์สุจริต 6.  มุ่งมั่นในการทำงาน

3. •มีวินัย 7. • รักความเป็นไทย

4. ใฝ่เรียนรู้ 8. • มีจิตสาธารณะ

4.สาระการเรียนรู้

ความน่าจะเป็น (Probability)

- การทดลองสุ่ม

- ผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น

- เหตุการณ์

- การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

- การนำไปใช้

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (อาจไม่ระบุทั้งหมด แต่เมื่อรวมทุกแผน ต้องได้ครบ 5 ข้อ )

1.  ความสามารถในการสื่อสาร

2.  ความสามารถในการคิด

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. • ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. • ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

6. ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) (กำหนดลอยไว้ถ้าจัดกิจรรมที่มีการปฏิบัติ/กลุ่ม/ชิ้นงาน/โครงงาน จะเกิดอยู่แล้ว)

1. ทักษะในสาระวิชาหลัก (3Rs)

1.1  Reading (อ่าน) 1.2  (W)Riting (เขียน) 1.3  (A)Rithemetics (คณิตฯ)

2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (8Cs)

2.1  Critical Thinking and Problem Solving (การคิดวิจารณญาณ และ

แก้ปัญหา)

2.2 • Creativity and Innovation (การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)

2.3 • Cross-cultural Understanding (ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม)

2.4  Collaboration, Teamwork and Leadership (การทำงานเป็นทีม ภาวะ

ผู้นำ)

2.5  Communications, Information, and Media Literacy (การสื่อสาร

สารสนเทศ)

2.6 • Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี)

2.7 • Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้)

2.8  Compassion (คุณธรรม เมตตา กรุณา ระเบียบวินัย)

3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ/เทคนิค Active Learning

7. บูรณาการกิจกรรมสะเต็มศึกษา (จาก STEM สู่ STEAM)

1.  S (Science) : ระบุเนื้อหา/ กิจกรรม ได้เปรียบหรือไม่

2.  T (Technology) : ทดสอบย่อยด้วย App Kahoot

3. • E (Engineering) : ระบุเนื้อหา/ กิจกรรม ........................................................

4. • A (Art) : ระบุเนื้อหา/ กิจกรรม .......................................................................

5.  M (Mathematics) : แบบฝึกทักษะ,ทดสอบย่อยด้วย App Kahoot

8. การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 : 3 : 4 (2 เงื่อนไข : 3 หลักการ : 4 มิติ)

2 เงื่อนไข

1.  เงื่อนไขความรู้ คือ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

2.  เงื่อนไขคุณธรรม คือ ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร รู้จักแบ่งปัน ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

3 หลักการ

1. • ความพอประมาณ หมายถึง หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

3.  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

4 มิติ

1. • ด้านเศรษฐกิจ (วัตถุชีวิต) คือ ลดรายจ่าย / เพิ่มรายได้ / ใช้ชีวิตอย่างพอควร /

คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ / มีภูมิคุ้มกัน / ไม่เสี่ยงเกินไป / การเผื่อทางเลือกสำรอง

2.  ด้านสังคม คือ ช่วยเหลือเกื้อกูล / รู้รักสามัคคี / สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

และชุมชน

3. • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและ

รอบคอบ / เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด / ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด

4. • ด้านวัฒนธรรม คือ รักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย / เห็น

ประโยชน์และคุ้มค่าของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญหาท้องถิ่น/ รู้จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรม อื่น ๆ

9. การบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการสอบ Pre O-NET, O-NET, PISA

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด มาตรฐาน …………………………………………………………

ข้อสอบ /ประเด็น /หัวข้อ .........

10. กิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบ/เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI

11.ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นรับรู้

1. แบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง อ่อน) กลุ่มละ 5 คน จำนวน 6 กลุ่ม ครูทบทวนความรู้เดิมโดยการซักถามนักเรียนเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เรียนมาแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมา

2. ครูเตรียมลูกเต๋า 2 ลูก ร่วมกันทำกิจกรรม “เกมแข่งรถ” โดยมีกติกา ดังนี้

- มีลูกเต๋า 2 ลูก

- ถ้าเราโยนลูกเต๋า ผลรวมเป็นเท่าไร รถคันที่อยู่หมายเลขนั้นก็จะขยับ

- รถคันไหนเข้าเส้นชัยก่อน คันนั้นชนะ

3. ครูให้นักเรียนเลือกว่าจะเลือกรถคันไหนที่จะชนะ โดยการที่ครูและนักเรียนร่วมกันทดลอง นักเรียนแต่ละกลุ่มจะเกิดสังเกตจากการทดลอง โดยครูช่วยกระตุ้นด้วยการตั้งคำถามและให้ดูตาราง ดังนี้

- นักเรียนคิดว่าโอกาสที่จะชนะมากที่สุด คือคันที่เท่าไร เพราะเหตุใด

- นักเรียนคิดว่าโอการที่จะแข่งชนะน้อยที่สุดคือคันที่เท่าไร เพราะเหตุใด

4. ครูและนักเรียนร่วมกันหาความน่าจะเป็นจากการแข่งขันรถครั้งนี้

ขั้นเชื่อมโยง

5. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้

ในการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 2 ครั้ง จงหาผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด พร้อมทั้งหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้

1. เหตุการณ์ที่ได้แต้มรวมกันเป็น 7

2. เหตุการณ์ที่แต้มต่างกัน 2

3. เหตุการณ์ที่ผลคูณของแต้มที่ปรากฏบนลูกเต๋าเป็นจำนวนเฉพาะ

วิธีทำ ผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดคือ (1,1) , (1,2) , (1,3) , (1,4) , (1,5) , (1,6)

(2,1) , (2,2) , (2,3) , (2,4) , (2,5) , (2,6)

(3,1) , (3,2) , (3,3) , (3,4) , (3,5) , (3,6)

(4,1) , (4,2) , (4,3) , (4,4) , (4,5) , (4,6)

(5,1) , (5,2) , (5,3) , (5,4) , (5,5) , (5,6)

(6,1) , (6,2) , (6,3) , (6,4) , (6,5) , (6,6)

1. เหตุการณ์ที่ได้แต้มรวมกันเป็น 7 คือ (1,6),(2,5) ,(3,4) ,(4,3) ,(5,2) ,(6,1)

หรือ = {(1,6),(2,5) ,(3,4) ,(4,3) ,(5,2) ,(6,1) },

จาก P(E1) = = =

ดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้แต้มรวมกันเป็น 7 คือ

2. เหตุการณ์ที่แต้มต่างกัน 2 คือ (1,3) , (3,1) , (2,4), (4,2),(3,5),(5,3),(4,6),(6,4)

หรือ {(1,3),(3,1),(2,4),(4,2),(3,5),(5,3),(4,6),(6,4)},

จาก P(E2) = =

ดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ได้เหตุการณ์ที่แต้มต่างกัน 2 คือ

3. เหตุการณ์ที่ผลคูณของแต้มที่ปรากฏบนลูกเต๋าเป็นจำนวนเฉพาะ คือ (1,1) , (1,2) , (1,3) , 1,5) , (2,1) , (3,1) , (5,1) หรือ {(1,1) , (1,2) , (1,3) , 1,5) , (2,1) , (3,1) , (5,1)},

จาก P(E3) = =

ดังนั้น ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่ผลคูณของแต้มที่ปรากฏบนลูกเต๋าเป็น

จำนวนเฉพาะ คือ

ขั้นประยุกต์ใช้

6.นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 25 เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ โดยให้นักเรียนที่มีความสามารถสูงช่วยอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มที่มีความสามารถทางการเรียนปานกลางและอ่อนฟัง ครูเดินสำรวจเพื่อให้คำแนะนำและอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ

7.จากนั้นนักเรียนทุกคนฝึกพัฒนาการเรียนรู้โดยการทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

8.นักเรียนทำแบบทดสอบย่อย ชุดที่ 25 เป็นคู่ โดยการให้นักเรียนเล่น App Kahoot จำนวน 5 ข้อ ไม่อนุญาตให้ปรึกษากันจนกว่าจะทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อย

9..เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มทำแบบทดสอบย่อย ชุดที่ 25 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกดูคะแนนจาก App ครูให้รางวัลนักเรียนที่สอบได้อันดับ 1-3

10. นักเรียนและครู ช่วยกันสรุป ดังนี้

 P(E) =

9. ครูสังเกตและประเมินพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนรายบุคคลและรายกลุ่มและแจ้งผลคะแนนของแต่ละกลุ่มให้นักเรียนทราบ ส่วนคะแนนอื่นๆครูจะติดไว้ที่ป้ายนิเทศก่อนเลิกเรียน

12.สื่อการเรียนรู้

12.1 ลูกเต๋าประดิษฐ์

12.2 แบบฝึกทักษะชุดที่ 25

12.3 ใบความรู้ชุดที่ 25

12.4 แบบทดสอบย่อยประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 App kahoot

13.การวัดและประเมินผล

1 วิธีการวัดและประเมินผล

1.1 สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

1.2 ตรวจแบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบย่อยประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25

2 เครื่องมือวัดผล

2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในกระบวนการกลุ่ม

2.2 แบบฝึกทักษะชุดที่ 25

2.3 แบบทดสอบย่อยประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25

2.4 แบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.5 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล

3.1 คะแนนการประเมินพฤติกรรมได้ 3 คะแนน (ระดับดี)

3.2 คะแนนจากการทำแบบฝึกทักษะ ไม้น้อยกว่าร้อยละ 75

3.3 คะแนนจาการทำแบบแบบทดสอบย่อยประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ไม้น้อยกว่าร้อยละ 70

3.4 คะแนนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ต้องไม่ต่ำกว่าระดับคุณภาพ 2

3.5 คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องไม่ต่ำกว่าระดับคุณภาพ 2

15. บันทึกการนิเทศจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และความเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของนางสาวสมฤดี แววไทสง แล้วมีความคิดเห็นดังนี้

1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่

 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ควรปรับปรุง

2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้

 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม

 ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

3. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่

 นำไปใช้ได้จริง

 ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ.................................................................

(นางสาวสมฤดี แววไทสง)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการโรงเรียน

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................

(นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน

16. บันทึกผลหลังการสอน

16.1 สรุปผลการเรียนการสอน

1. นักเรียนจำนวน........................คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้...............คน คิดเป็นร้อยละ.................................

ได้แก่ ..................................................................................................................................................

ไม่ผ่านจุดประสงค์............................คน คิดเป็นร้อยละ.................................

ได้แก่ ..................................................................................................................................................นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่.................................................................................................

2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ( K)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................

3. นักเรียนมีความรู้เกิดทักษะ (P)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................

4. นักเรียนมีเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................

16.2 ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

16.3 ข้อเสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ.................................................................

(นางสาวสมฤดี แววไทสง)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ

ข้อเสนอแนะหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................

(นางสาวสมฤดี แววไทสง)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการโรงเรียน

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................

(นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน

แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ……………..

กลุ่มที่ เกณฑ์การประเมิน

รวม

(10)

ระดับคุณภาพ

การมอบหมายงานในกลุ่ม

(3) นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม (2) ความร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่ม

(3) ความกระตือรือร้นในการทำงาน

(2)

1

2

3

4

5

6

เกณฑ์คุณภาพ

8 - 10 คะแนน อยู่ในระดับ 3 หมายถึง ดี

5 - 7 คะแนน อยู่ในระดับ 2 หมายถึง พอใช้

1 - 4 คะแนน อยู่ในระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง

ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน

( นางสาวสมฤดี แววไทสง )

............./............../.............

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน กำหนดเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้

รายการประเมิน ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา

การมอบหมายงานในกลุ่ม

3

2

1 - มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม

- มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้สมาชิกไม่ครบทุกคน

- ไม่มีการแบ่งหน้าที่ในกลุ่ม โดยในคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบงานทั้งหมด

นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม 2

1 - สมาชิกทุกคนในกลุ่มยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

- สมาชิกบางคนในกลุ่มไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยไม่มีเหตุผลสมควร

ความร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่ม

3

2

1 - สมาชิกทุกคนในกลุ่มรับผิดชอบต่อหน้าที่ และช่วยเหลือคนในกลุ่มอย่างเต็มใจ

- สมาชิกทุกคนในกลุ่มรับผิดชอบต่อหนน้าที่ของตน แต่ไม่ช่วยเหลือคนอื่นในกลุ่ม

- สมาชิกบางคนในกลุ่มไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ความกระตือรือร้นในการทำงาน

2

1 - นักเรียนมีความตื่นตัวตลอดเวลา และแสดงออกถึงความตั้งใจและอยากทำงานให้เสร็จ

- นักเรียนมีความตื่นตัวเป็นบางเวลา แต่ยังมีความตั้งใจและอยากทำงานให้เสร็จ

แบบประเมิน

คำชี้แจง ให้ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมด้านต่างๆของนักเรียนแต่ละคนและเขียนลงในช่อง ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ ดังนี้

ระดับ3 หมายถึง มีพฤติกรรมดีเยี่ยม ,ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมดี , ระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมผ่าน

ที่ ชื่อ - สกุล ทักษะกระบวนการ สรุป คุณลักษณะ สรุป

ข้อ 1(3) ข้อ 2(3) ข้อ 3(3) ข้อ 4(3) ข้อ 2(3) ข้อ 4(3) ข้อ 4(3)

1 เด็กชายกฤติพงษ์

2 เด็กชายกฤษณะเด็กชายวรุณ

3 กุลวัฒน์

4 นายคุณากร

5 เด็กชายจิรายุทธ

6 เด็กชายจีรพันธ์

7 เด็กชายณฤมิตร

8 เด็กชายณัฐพล

9 เด็กชายธนวัต

10 เด็กชายธนาคาร

11 เด็กชายปรเมษฐ

12 เด็กชายปรีชา

13 เด็กชายปิยะ

14 เด็กชายพันธกานต์

15 เด็กชายภัคคินัย

16 เด็กชายวัชรพงษ์

17 นายอนุชา

18 เด็กหญิงกัญญาณัฐ

19 เด็กหญิงกุลสตรี

20 เด็กหญิงเกศฎาพร

21 เด็กหญิงธนัญญา

22 เด็กหญิงน้ำฝน

23 นางสาวนิภาพร

24 เด็กหญิงนิษาชล

25 เด็กหญิงพฤกธชาติ

26 เด็กหญิงมลิษา

27 เด็กหญิงยุวดี

28 เด็กหญิงวรนุช

29 เด็กหญิงสุมินตรา

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...............................ผู้ประเมิน

( นางสาวสมฤดี แววไทสง )

แบบประเมิน

คำชี้แจง ให้ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมด้านต่างๆของนักเรียนแต่ละคนและเขียนลงในช่อง ระดับ

คุณภาพตามเกณฑ์ ดังนี้

ระดับ3 หมายถึง มีพฤติกรรมดีเยี่ยม ,ระดับ 2 หมายถึง มีพฤติกรรมดี , ระดับ 1 หมายถึง มีพฤติกรรมผ่าน

ที่ ชื่อ - สกุล ทักษะกระบวนการ สรุป คุณลักษณะ สรุป

ข้อ 1(3) ข้อ 2(3) ข้อ 3(3) ข้อ 4(3) ข้อ 2(3) ข้อ 4(3) ข้อ 4(3)

1 เด็กชายกฤษดา

2 เด็กชายณัฐภูมิ

3 เด็กชายทักษ์ดนัย

4 เด็กชายพลวัฒน์

5 เด็กชายพีระภัทร

6 เด็กชายพิศิษฐ์

7 เด็กชายถิรวัฒน์

8 เด็กหญิงชลธิชา

9 เด็กหญิงชุติกาญจน์

10 เด็กหญิงญาณัจฉรา

11 เด็กหญิงธิวากรณ์

12 เด็กหญิงปฏิมาพร

13 เด็กหญิงปภัสสร

14 เด็กหญิงปวีณา

15 เด็กหญิงพลอยพรรณรินทร์

16 เด็กหญิงพิมพ์ชนก

17 นางสาวพิลัยพร

18 เด็กหญิงมาริษา

19 เด็กหญิงรัตนา

20 เด็กหญิงรุ่งทิพย์

21 เด็กหญิงสมปรารถนา

22 เด็กหญิงสาริณี

23 เด็กหญิงสิติมา

24 เด็กหญิงสุภาวดี

25 เด็กหญิงอโณทัย

26 เด็กหญิงอรพรรณ

27 เด็กหญิงอริสา

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ...............................ผู้ประเมิน

( นางสาวสมฤดี แววไทสง )

ใบความรู้ชุดที่ 25

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใด =

ตัวอย่าง

ในการทอดลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง จงหาผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด พร้อมทั้งหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้

1. เหตุการณ์ที่ได้แต้มรวมกันเป็น 7

2. เหตุการณ์ที่แต้มต่างกัน 2

3. เหตุการณ์ที่ผลคูณของแต้มที่ปรากฏบนลูกเต๋าเป็นจำนวนเฉพาะ

วิธีทำ ผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดคือ (1,1) , (1,2) , (1,3) , (1,4) , (1,5) , (1,6)

(2,1) , (2,2) , (2,3) , (2,4) , (2,5) , (2,6)

(3,1) , (3,2) , (3,3) , (3,4) , (3,5) , (3,6)

(4,1) , (4,2) , (4,3) , (4,4) , (4,5) , (4,6)

(5,1) , (5,2) , (5,3) , (5,4) , (5,5) , (5,6)

(6,1) , (6,2) , (6,3) , (6,4) , (6,5) , (6,6)

1.เหตุการณ์ที่ได้แต้มรวมกันเป็น 7 คือ (1,6),(2,5) ,(3,4) ,(4,3) ,(5,2) ,(6,1)

หรือ = {(1,6),(2,5) ,(3,4) ,(4,3) ,(5,2) ,(6,1) },

4. เหตุการณ์ที่แต้มต่างกัน 2 คือ (1,3) , (3,1) , (2,4), (4,2) ,(3,5),(5,3),(4,6),(6,4) หรือ {(1,3),(3,1),(2,4),(4,2),(3,5),(5,3),(4,6),(6,4)},

3. เหตุการณ์ที่ผลคูณของแต้มที่ปรากฏบนลูกเต๋าเป็นจำนวนเฉพาะ คือ (1,1) , (1,2) , (1,3) , 1,5) , (2,1) , (3,1) , (5,1) หรือ {(1,1) , (1,2) , (1,3) , 1,5) , (2,1) , (3,1) , (5,1)},

แบบฝึกทักษะชุดที่ 25

ตอนที่ 1

คำชี้แจง จงเขียนตอบคำถาม จากคำถามต่อไปนี้

จากการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 2 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้

1.เหตุการณ์ที่ได้แต้มเหมือนกัน

2.เหตุการณ์ที่แต้มบนลูกเต๋าสองลูกรวมกันมีค่าน้อยกว่า 5

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

…………………………………………………………………………………………...........................................................

แบบฝึกทักษะชุดที่ 25

คำชี้แจง จงเขียนตอบคำถาม จากคำถามต่อไปนี้

จากการทอดลูกเต๋า 1 ลูก 2 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้

1.เหตุการณ์ที่ได้แต้มเหมือนกัน

2.เหตุการณ์ที่แต้มบนลูกเต๋าสองลูกรวมกันมีค่าน้อยกว่า 5

วิธีทำ ผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดคือ (1,1) , (1,2) , (1,3) , (1,4) , (1,5) , (1,6)

(2,1) , (2,2) , (2,3) , (2,4) , (2,5) , (2,6)

(3,1) , (3,2) , (3,3) , (3,4) , (3,5) , (3,6)

(4,1) , (4,2) , (4,3) , (4,4) , (4,5) , (4,6)

(5,1) , (5,2) , (5,3) , (5,4) , (5,5) , (5,6)

(6,1) , (6,2) , (6,3) , (6,4) , (6,5) , (6,6)

1. เหตุการณ์ที่ได้แต้มเหมือนกัน คือ (1,1) , (2,2) , (3,3) , (4,4) , (5,5), (6,6) หรือ = {(1,1) , (2,2) , (3,3) , (4,4) , (5,5), (6,6) },

ดังนั้น

2. เหตุการณ์ที่แต้มบนลูกเต๋าสองลูกรวมกันมีค่าน้อยกว่า 5 คือ (1,1) , (1,2) , (1,3), (2,1) , (2,2) , (3,1) หรือ {(1,1) , (1,2) , (1,3), (2,1) , (2,2) , (3,1)}

ดังนั้น

แบบทดสอบย่อยประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25

เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

คำชี้แจง

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

2. ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X ลงในช่องตัวอังษร ก ข ค และ ง ในกระดาษคำตอบที่ตรงกับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

เหตุการณ์ต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 1 - 5

ทอดลูกเต๋า 1 ลูก 2 ครั้ง "

1.เหตุการณ์ที่โยนครั้งแรก ลูกเต๋าขึ้นแต้มคี่ ตรงกับข้อใด

ก. 1,3,5

ข. (1,1),(1,3),(1,5),(3,1),(3,3),(3,5),(5,1),(5,3),(5,5)

ค. (1,1),(1,2),…(1,6),(3,1),(3,2),…(3,6),(5,1),(5,2),…(5,6)

ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

2.เหตุการณ์ที่โยนครั้งแรก ลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า 5 ตรงกับข้อใด

ก. 6

ข. (6,6)

ค. (6,1),(6,2),(6,3),…,(6,6)

ง. ผิดทุกข้อ

3. ความน่าจะเป็นของแต้มจากการโยนลูกเต๋า 2 ครั้งมากกว่า 10 ตรงกับข้อใด10,11 และ 12

ก. 0

ข. 1/36

ค. 2/36

ง. 3/36

4.ความน่าจะเป็นของแต้มจากการโยนลูกเต๋า 2 ครั้งไม่เกิน 4 คือข้อใด

ก. 3/36

ข. 4/36

ค. 5/36

ง. 6/36

5.ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มบนลูกเต๋าทั้งสองลูกมีค่ามากกว่า 12

ก. 0

ข. 1

ค. 3/36

ง. 1/36

แบบทดสอบย่อยประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25

เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

1. ข

2. ค

3. ค

4. ง

5. ก

โพสต์โดย ครูตาต้า : [8 มิ.ย. 2563 เวลา 07:41 น.]
อ่าน [3272] ไอพี : 1.20.217.148
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,163 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์
ปฏิรูปการศึกษาสิงคโปร์

เปิดอ่าน 58,106 ครั้ง
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)

เปิดอ่าน 26,327 ครั้ง
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1

เปิดอ่าน 15,032 ครั้ง
อินจัด แชร์กันว่อนไปทั่วโลก โฆษณาของไทย
อินจัด แชร์กันว่อนไปทั่วโลก โฆษณาของไทย

เปิดอ่าน 13,249 ครั้ง
ประตูบ้าน คือ ปากแห่งโชคลาภ
ประตูบ้าน คือ ปากแห่งโชคลาภ

เปิดอ่าน 7,729 ครั้ง
อย. ยัน ไม่มีน้ำว่านหางจระเข้รักษาอีโบลาได้
อย. ยัน ไม่มีน้ำว่านหางจระเข้รักษาอีโบลาได้

เปิดอ่าน 10,492 ครั้ง
สู่ความสำเร็จในการทำงานตามแนวพุทธ
สู่ความสำเร็จในการทำงานตามแนวพุทธ

เปิดอ่าน 9,746 ครั้ง
"เผยแผ่" กับ "เผยแพร่"
"เผยแผ่" กับ "เผยแพร่"

เปิดอ่าน 15,437 ครั้ง
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal

เปิดอ่าน 29,393 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): การเตะจากจุดโทษ
ฟุตซอล(Futsal): การเตะจากจุดโทษ

เปิดอ่าน 269,777 ครั้ง
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔

เปิดอ่าน 10,514 ครั้ง
เคล็ดลับเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่ม
เคล็ดลับเพื่อริมฝีปากเนียนนุ่ม

เปิดอ่าน 11,005 ครั้ง
สิทธิบัตร อัจฉริยะ
สิทธิบัตร อัจฉริยะ

เปิดอ่าน 3,517 ครั้ง
สสวท. จุดประกายเรียนรู้บูรณาการด้วยวีดิทัศน์  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
สสวท. จุดประกายเรียนรู้บูรณาการด้วยวีดิทัศน์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

เปิดอ่าน 19,886 ครั้ง
17 ประโยคที่ผู้นำมักพูดทุกวัน
17 ประโยคที่ผู้นำมักพูดทุกวัน

เปิดอ่าน 11,300 ครั้ง
ไทยมีสิทธิ์เจอ แผ่นดินไหวเกิน 6 ริกเตอร์
ไทยมีสิทธิ์เจอ แผ่นดินไหวเกิน 6 ริกเตอร์
เปิดอ่าน 12,144 ครั้ง
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!
เปิดอ่าน 84,189 ครั้ง
วิธีทำ  น้ำพริกอ่อง เมนูสุขภาพ
วิธีทำ น้ำพริกอ่อง เมนูสุขภาพ
เปิดอ่าน 35,027 ครั้ง
Adjectives (Articles - the )
Adjectives (Articles - the )
เปิดอ่าน 7,517 ครั้ง
หลากวิธีกำจัด จุดอ่อน ที่หัวใจ
หลากวิธีกำจัด จุดอ่อน ที่หัวใจ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ