ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาและเปรียบเทียบพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เลือกแบบเจาะจง จากประชากรที่เป็นผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 คน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400 คน และกรรมการสถานศึกษาที่ไม่ใช่ครู จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 3 ชุด ได้แก่ 1) แบบรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) แบบสอบถามระดับคุณภาพการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และ 3) แบบสอบถามพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Sample) ผลการศึกษาพบว่า

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมในห้องปฏิบัติการของโรงเรียน

2. ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

มีความคิดเห็นต่อระดับคุณภาพการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับคุณภาพสูงกว่าด้านอื่น ได้แก่

ด้านผลการดำเนินงาน มีระดับคุณภาพ ดีมาก และด้านที่มีระดับคุณภาพต่ำกว่าด้านอื่น ได้แก่

ด้านการบริการ มีระดับคุณภาพ ดี

3. พฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนก่อนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนิสัย

รักการอ่านของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ น้อยครั้ง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่นักเรียน

มีพฤติกรรมรักการอ่านสูงกว่าด้านอื่น ได้แก่ ด้านการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ โดยมีพฤติกรรมรักการอ่านระดับ น้อยครั้ง ด้านที่นักเรียนมีพฤติกรรมรักการอ่านต่ำกว่าด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการใช้เวลาอ่าน โดยมีพฤติกรรมรักการอ่านระดับน้อยครั้ง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่นักเรียนมีพฤติกรรมรักการอ่านสูงกว่าข้ออื่น ได้แก่ ข้อ 12 นักเรียนยืมหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียนเป็นประจำ โดยมีพฤติกรรมรักการอ่านระดับน้อยครั้ง ข้อที่นักเรียนมีพฤติกรรมรักการอ่านต่ำกว่าข้ออื่น ได้แก่ ข้อ 1 นักเรียนอ่านเป็นกิจกวัตรประจำวัน ข้อที่ 6 นักเรียนอ่านหนังสือทุกที่ทุกเรื่องเมื่อมีโอกาส และข้อที่ 9 นักเรียนนำประโยชน์จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีพฤติกรรมรักการอ่าน ระดับน้อยครั้ง

4. พฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน หลังการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนิสัย

รักการอ่านของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับ บ่อยครั้ง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่นักเรียน

มีพฤติกรรมรักการอ่านสูงกว่าด้านอื่น ได้แก่ ด้านการใช้เวลาอ่าน โดยมีพฤติกรรมรักการอ่านระดับ บ่อยครั้ง ด้านที่นักเรียนมีพฤติกรรมรักการอ่านต่ำกว่าด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ โดยมีพฤติกรรมรักการอ่านระดับ บ่อยครั้ง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่นักเรียนมีพฤติกรรมรักการอ่านสูงกว่าข้ออื่น ได้แก่ ข้อ 6 นักเรียนอ่านหนังสือทุกที่ทุกเรื่องเมื่อมีโอกาส โดยมีพฤติกรรมรักการอ่านระดับ บ่อยครั้ง ข้อที่นักเรียนมีพฤติกรรมรักการอ่านต่ำกว่าข้ออื่น ได้แก่ ข้อ 10 นักเรียนใช้ห้องสมุดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยมีพฤติกรรมรักการอ่านระดับ บ่อยครั้ง

5. ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน หลังการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน สูงกว่าก่อนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งโดยรวม รายด้าน และรายข้อ

โพสต์โดย อัคร : [17 มิ.ย. 2563 เวลา 07:04 น.]
อ่าน [1380] ไอพี : 223.206.217.113
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ