ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนบ้านวังกระสวย

การประเมินโครงการครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านวังกระสวย 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านวังกระสวย 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านวังกระสวย 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านวังกระสวย การประเมินโครงการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ก่อนดำเนินโครงการเป็นการประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ระยะที่ 2 ระหว่างการดำเนินโครงการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) และประเมินผลผลิต (Product) และระยะที่ 3 หลังการดำเนินโครงการ เป็นการประเมินผลผลิต (Product) ใช้การประเมินโครงการรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ให้ข้อมูล คือ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านวังกระสวย จำนวน 63 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. สภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านวังกระสวย โดยภาพรวมมีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44,  = 0.39) ความสอดคล้องของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์โครงการ มีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50,  = 0.48) ความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการกับเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก ( = 4.44,  = 0.48) และความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายและความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.39,  = 0.71)

2. ปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านวังกระสวย โดยภาพรวมมีความพร้อมเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 3.55,  = 0.41) บุคลากรมีความพร้อมเหมาะสม อยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.55,  = 0.63) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีความพร้อมเหมาะสม อยู่ในระดับ มาก ( = 4.55,  = 0.63) วัสดุอุปกรณ์ มีความพร้อมเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง ( = 4.41,  = 0.70) และงบประมาณ มีความพร้อมเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย ( = 2.10,  = 0.37)

3. กระบวนการ (Process) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านวังกระสวย โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.45,  = 0.64) การปรับปรุงแก้ไข (Act) มีการดำเนินการอยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.59,  = 0.63) การวางแผน (Plan) มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.48,  = 0.68) การตรวจสอบ (Check) มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.40,  = 0.58) และการลงมือปฏิบัติ (Do) มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.34,  = 0.72)

4. ผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านวังกระสวย ระหว่างดำเนินโครงการโดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.39,  = 0.65) ประเด็น ครูนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ มีการดำเนินการอยู่ระดับมาก ( = 4.45,  = 0.55) ประเด็นครู มีความรู้ ความเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.43,  = 0.67) และประเด็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.29,  = 0.72)

5. ผลการประเมินผลผลิต (Product) หลังดำเนินโครงการ โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71,  = 0.24) ประเด็นครูนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ มีการดำเนินการอยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.76,  = 0.21) ประเด็น ครู มีความรู้ ความเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72,  = 0.36) และประเด็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65,  = 0.36)

โดยภาพรวมของผลการประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านวังกระสวย ระหว่างดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการ ผลการประเมินผลผลิต(Product) หลังดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลการประเมินผลผลิต(Product) ระหว่างดำเนินโครงการ ทุกประเด็น เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น พบว่า ประเด็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยผลต่างสูงสุด (0.36) รองลงมาคือ ประเด็น ครู นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ มีค่าเฉลี่ยผลต่างรองลงมา (0.31) และประเด็นครู มีความรู้ ความเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ยผลต่างน้อยที่สุด (0.29)

6. ผลการประเมินภาพรวม ของโครงการส่งเสริมการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านวังกระสวย โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับ มาก ( = 4.23,  = 0.48) การประเมินผลผลิต (Product) มีผลการดำเนินการอยู่ระดับมากที่สุด ( = 4.55,  = 0.45) การประเมินสภาพแวดล้อม (Context) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.44,  = 0.39) การประเมินกระบวนการ (Process) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.39,  = 0.65) และการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.39,  = 0.65)

โพสต์โดย นายเทวฤทธิ์ สิทธินอก : [15 ก.ค. 2563 เวลา 19:47 น.]
อ่าน [1702] ไอพี : 49.230.12.186
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,741 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"

เปิดอ่าน 49,436 ครั้ง
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เปิดอ่าน 50,432 ครั้ง
เเนะ 7 วิธีมี "เงินเก็บ" เพิ่มมากขึ้นภายใน 1 ปี
เเนะ 7 วิธีมี "เงินเก็บ" เพิ่มมากขึ้นภายใน 1 ปี

เปิดอ่าน 7,263 ครั้ง
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"
อีกแง่มุมที่แฝงอยู่ในสถานะราชาเพลงป็อประดับโลกของ "ไมเคิล แจ๊กสัน"

เปิดอ่าน 17,114 ครั้ง
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย
แบบธรรมเนียม ประเพณีไทย

เปิดอ่าน 8,470 ครั้ง
เตือนปั่นจักรยานหนักกระเทือน จนเป็นเหตุให้ "นกเขาไม่ขันได้"
เตือนปั่นจักรยานหนักกระเทือน จนเป็นเหตุให้ "นกเขาไม่ขันได้"

เปิดอ่าน 18,003 ครั้ง
เทคนิคเลิกกาแฟ สำหรับคนอยากเลิกกาแฟ
เทคนิคเลิกกาแฟ สำหรับคนอยากเลิกกาแฟ

เปิดอ่าน 8,784 ครั้ง
สีแดงกับสมอง ความเชื่อมโยงอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้
สีแดงกับสมอง ความเชื่อมโยงอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 14,654 ครั้ง
เด็กไทยมีไอคิวต่ำลงจริงหรือ?
เด็กไทยมีไอคิวต่ำลงจริงหรือ?

เปิดอ่าน 14,307 ครั้ง
เงินเดือนออก..ใช้อย่างไรให้ถึงเดือนหน้า
เงินเดือนออก..ใช้อย่างไรให้ถึงเดือนหน้า

เปิดอ่าน 16,510 ครั้ง
เป็ดบาบารี่
เป็ดบาบารี่

เปิดอ่าน 9,225 ครั้ง
เตือนหญิงตั้งครรภ์ "ขาดไอโอดีน" ลูก เสี่ยง ไอคิวต่ำ
เตือนหญิงตั้งครรภ์ "ขาดไอโอดีน" ลูก เสี่ยง ไอคิวต่ำ

เปิดอ่าน 25,337 ครั้ง
ต้นมันปู
ต้นมันปู

เปิดอ่าน 13,089 ครั้ง
QR CODE คืออะไร
QR CODE คืออะไร

เปิดอ่าน 9,261 ครั้ง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,554 ครั้ง
12 สุขลักษณะ การนอนที่ดี
12 สุขลักษณะ การนอนที่ดี

เปิดอ่าน 16,247 ครั้ง
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 17,022 ครั้ง
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน VHF
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน VHF

เปิดอ่าน 31,316 ครั้ง
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมไอเดียเด็ดเด็กใต้
เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมไอเดียเด็ดเด็กใต้

เปิดอ่าน 17,503 ครั้ง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ