ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูโรงเรียนบ้านอาวอก

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูโรงเรียนบ้านอาวอก

ผู้วิจัย นายกิตติ ชมดี

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูโรงเรียนบ้านอาวอก โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) แบ่งเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูโรงเรียนบ้านอาวอก กลุ่มตัวอย่างใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 43 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 43 คน ของโรงเรียนบ้านอาวอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 102 คน โดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan และใช้การสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 2 ฉบับ ที่มีความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85 และ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับครูโรงเรียนบ้านอาวอก โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ทั้ง 4 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุดในด้านผลผลิต และด้านปัจจัยนำเข้า ส่วนด้านบริบท และด้านกระบวนการ มีผลการประเมินในระดับมาก ดังนี้

1.1 ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลประเมิน โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน สอดคล้องกับวิธีดำเนินการ กำหนดเป้าหมาย วิธีดำเนินงานเหมาะสมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินโครงการ

1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลประเมินโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่า กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมกับงบประมาณ กิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเพียงพอ

1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ตามความคิดเห็นของครู ผลประเมิน โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยครูมีความเห็นว่า โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ และครูเข้าใจขั้นตอนและวิธีดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ผลประเมินโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยครูในโรงเรียนจะมีคุณธรรม จริยธรรมด้านความประหยัดมากที่สุด รองลงมาคือ คุณธรรม จริยธรรมครู ด้านความรับผิดชอบ ด้านความมีวินัย และคุณธรรม จริยธรรมของครูด้านความซื่อสัตย์ ตามลำดับ

2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ

จากการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูโรงเรียนบ้านอาวอก พบปัญหาและอุปสรรค ด้านกระบวนการ ควรเพิ่มกิจกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูในโรงเรียน ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควรจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อหารูปแบบให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติเข้าใจตรงกัน ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานอย่างจริงจัง โรงเรียนควรจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัดโรงเรียนและชุมชน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง และควร มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

โพสต์โดย กิต : [14 ส.ค. 2563 เวลา 06:11 น.]
อ่าน [1744] ไอพี : 180.180.27.188
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,107 ครั้ง
ฮือฮา พญานาคโผล่รับเครื่องสักการะ หลังพิธีบุญกฐินน้ำ
ฮือฮา พญานาคโผล่รับเครื่องสักการะ หลังพิธีบุญกฐินน้ำ

เปิดอ่าน 12,038 ครั้ง
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการเลือกผู้แทน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 11,654 ครั้ง
ชมคลิป ตำรวจไทยโชว์เต้นบีบอย งานกีฬากองทัพไทย
ชมคลิป ตำรวจไทยโชว์เต้นบีบอย งานกีฬากองทัพไทย

เปิดอ่าน 25,066 ครั้ง
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1

เปิดอ่าน 336 ครั้ง
ยางนา
ยางนา

เปิดอ่าน 23,578 ครั้ง
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?

เปิดอ่าน 10,836 ครั้ง
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป

เปิดอ่าน 117,069 ครั้ง
บทความพิเศษ : การศึกษา 4.0 / ดร.โพยม จันทร์น้อย
บทความพิเศษ : การศึกษา 4.0 / ดร.โพยม จันทร์น้อย

เปิดอ่าน 21,778 ครั้ง
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน

เปิดอ่าน 8,203 ครั้ง
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช

เปิดอ่าน 13,672 ครั้ง
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่

เปิดอ่าน 17,040 ครั้ง
วิธีระงับความโกรธ
วิธีระงับความโกรธ

เปิดอ่าน 18,305 ครั้ง
LearnSquare
LearnSquare

เปิดอ่าน 154,846 ครั้ง
สัตว์ในป่าชายเลน
สัตว์ในป่าชายเลน

เปิดอ่าน 10,484 ครั้ง
วัคซีน"หวัด09"เข็มเดียวอยู่
วัคซีน"หวัด09"เข็มเดียวอยู่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,079 ครั้ง
การปลูกต้นไม้ตามทิศ
การปลูกต้นไม้ตามทิศ

เปิดอ่าน 14,974 ครั้ง
เปลือกไข่ช่วยให้ผ้าขาว
เปลือกไข่ช่วยให้ผ้าขาว

เปิดอ่าน 3,923 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ.
หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ.

เปิดอ่าน 43,951 ครั้ง
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน
เคล็ดลับการซักรีดให้เสื้อผ้าหอมคงทน

เปิดอ่าน 14,410 ครั้ง
ปวดหลังรักษาอย่างไรดี
ปวดหลังรักษาอย่างไรดี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ