ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาการส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

รายงานการพัฒนาการส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ผู้รายงาน นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการพัฒนาการส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทยขอนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 จำนวน 109 โรงเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 8,249 คน เครื่องมือในการประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้วัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

1. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาไทยด้านการอ่าน การเขียนเพื่อการสื่อสาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มี 4 ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 วางแผนการดำเนินงาน (Plan : P) เป็นขั้นตอนการร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูลจากสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในระดับสถานศึกษา กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียน เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้เต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติการตามแผน (Act : A) คือ มีการทำงานเป็นทีม ประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) คณะทำงานระดับ เขตพื้นที่การศึกษา คณะทำงานระดับสถานศึกษา มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ครูนำสื่อนวัตกรรม มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนอย่างจริงจัง ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล (Evaluate : E) มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ แบบกัลยาณมิตร ร่วมแรงร่วมใจเพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการพัฒนาแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียนที่เป็นข้อมูลตามสภาพจริง เชิงระบบที่สามารถตรวจสอบและรับรองข้อมูลได้จริง นำไปสู่ผลสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ขั้นตอนที่ 4 เสริมแรง (Reinforce : R) คือร่วมกันชื่นชมผลงาน ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ สนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญกำลังใจผู้ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ เป็นผลงานที่ได้ร่วมกันดำเนินงานมาทั้งระบบให้เป็นที่ชื่นชมอย่างเต็มความภาคภูมิและยั่งยืนต่อไป

2. ผลการพัฒนาการส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test : NT) ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ด้านภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 4.19 ได้ลำดับที่ 2 ของระดับจังหวัดและระดับศึกษาธิการภาค 15 ด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 8.47 และในภาพรวม 2 ด้านคิดเป็นร้อยละ 6.33 ได้ลำดับที่ 1 ของระดับจังหวัดและระดับศึกษาธิการภาค ได้ลำดับที่ 14 ของระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.10

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียน

1.1 ส่งเสริมให้โรงเรียนสร้างวัฒนธรรมแห่งการอ่าน การเขียนภาษาไทย

1.1.1 ทักษะพื้นฐาน โดยเน้นการอ่านออก เขียนได้ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1.1.2 การสร้างนวัตกรรม การออกแบบการฝึกทักษะการอ่าน การเขียนที่หลากหลาย น่าสนใจให้เกิดความสนุก มุ่งมั่น ใฝ่เรียน ใฝ่รู้

1.2 ส่งเสริมให้โรงเรียนสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบ

1.2.1 พัฒนาคุณภาพด้านทักษะการอ่าน การเขียน ใหมีมาตรฐานอย่างยั่งยืน

1.2.2 การกำกับ ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของนักเรียน และโรงเรียน เพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและยั่งยืน

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อเนื่องที่สำคัญต่อไป

2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน

2.2 ควรส่งเสริมให้โรงเรียนสร้างชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยและใช้ทรัพยากรทางวิชาการและการบริหารจัดการร่วมกัน

2.3 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สร้างเครือข่ายและ เป็นศูนย์พัฒนาการอ่าน การเขียนเฉพาะด้าน มีเวทีในการนำเสนอผลงานในเวทีระดับที่สูงขึ้น

โพสต์โดย BOSSLAMPANG2 : [21 ส.ค. 2563 เวลา 19:54 น.]
อ่าน [2246] ไอพี : 184.22.163.143
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,043 ครั้ง
แปลงความยากจน ให้เป็นต้นทุนแห่งการเรียนรู้
แปลงความยากจน ให้เป็นต้นทุนแห่งการเรียนรู้

เปิดอ่าน 35,464 ครั้ง
ร่าง พรฎ.ปรับเงินเดือนครูฯ
ร่าง พรฎ.ปรับเงินเดือนครูฯ

เปิดอ่าน 52,257 ครั้ง
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้

เปิดอ่าน 68,707 ครั้ง
สมการและอสมการ
สมการและอสมการ

เปิดอ่าน 10,495 ครั้ง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง
เคยได้ยินแต่ Copyright อย่างเดียว มาดูว่า Copyleft บ้าง

เปิดอ่าน 9,321 ครั้ง
อัตลักษณ์ของคนกระทรวงเสมา : อัตลักษณ์วิชาชีพครู
อัตลักษณ์ของคนกระทรวงเสมา : อัตลักษณ์วิชาชีพครู

เปิดอ่าน 8,695 ครั้ง
กรมทางหลวงแนะ 13 เส้นทางเลี่ยงขึ้นเหนือ-ล่องใต้ ช่วงสงกรานต์
กรมทางหลวงแนะ 13 เส้นทางเลี่ยงขึ้นเหนือ-ล่องใต้ ช่วงสงกรานต์

เปิดอ่าน 21,653 ครั้ง
"ชงโค"..ไม้ประดับที่มีสรรพคุณรักษาโรค
"ชงโค"..ไม้ประดับที่มีสรรพคุณรักษาโรค

เปิดอ่าน 13,464 ครั้ง
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ

เปิดอ่าน 9,588 ครั้ง
9 มิ.ย.ของทุกปีเป็น "วันรัฐพิธี" ตามมติ ครม.
9 มิ.ย.ของทุกปีเป็น "วันรัฐพิธี" ตามมติ ครม.

เปิดอ่าน 12,126 ครั้ง
อ้วนลงพุงกินอย่างไรให้เหมาะสม
อ้วนลงพุงกินอย่างไรให้เหมาะสม

เปิดอ่าน 33,438 ครั้ง
50 สำนวนอังกฤษไม่ธรรมดาที่ใช้บ่อย และ 111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
50 สำนวนอังกฤษไม่ธรรมดาที่ใช้บ่อย และ 111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา

เปิดอ่าน 25,590 ครั้ง
การนวดท้องแบบ"ชิเนซัง"(Shi-Nei-Tsang) ปลดปล่อยสารพิษในร่างกาย
การนวดท้องแบบ"ชิเนซัง"(Shi-Nei-Tsang) ปลดปล่อยสารพิษในร่างกาย

เปิดอ่าน 15,002 ครั้ง
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

เปิดอ่าน 12,414 ครั้ง
"เสาวรส"
"เสาวรส"

เปิดอ่าน 5,215 ครั้ง
สับสนกับเมเจอร์ที่เลือก แต่ไม่อยากรีแอดมิชชั่นต้องทำยังไง
สับสนกับเมเจอร์ที่เลือก แต่ไม่อยากรีแอดมิชชั่นต้องทำยังไง
เปิดอ่าน 42,930 ครั้ง
5 ผักธรรมดาที่ไม่ธรรมดา กินมากไประวังอาการเหล่านี้!!
5 ผักธรรมดาที่ไม่ธรรมดา กินมากไประวังอาการเหล่านี้!!
เปิดอ่าน 29,390 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดอ่าน 13,467 ครั้ง
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556
ดีท็อกซ์ร่างกาย ล้างพิษสมอง ชำระขยะใจ รับ "สุขมหาศาล" ทั้งปี 2556
เปิดอ่าน 11,286 ครั้ง
แบคทีเรียกินเนื้อคน แพทย์แนะล้างแผลฆ่าเชื้อโรคทันที หากถูกก้างปลาตำ
แบคทีเรียกินเนื้อคน แพทย์แนะล้างแผลฆ่าเชื้อโรคทันที หากถูกก้างปลาตำ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ