ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสือสำหรับเด็ก ชุด การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 4 ขว

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสือสำหรับเด็ก

ชุด การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 4 ขวบ

ผู้เขียน : นางสาวอำพร โนจิตร

ปีที่เขียน : 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้หนังสือสำหรับเด็ก ชุด การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 4 ขวบ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสำหรับเด็ก ชุดการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ 2. เพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสำหรับเด็ก

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 4 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ หนังสือสำหรับเด็ก ชุด การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จำนวน 12 เล่ม แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 36 แผนแบบทดสอบวัดความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จำนวน 30 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสำหรับเด็ก ชุด การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ด้านการจัดประเภทและ

การจัดหมวดหมู่ ด้านการเปรียบเทียบ ด้านการจัดลำดับ ด้านการวัด ด้านการนับ และ ด้านการเรียนรู้เรื่องรูปทรง มีผลการพัฒนาในแต่ละช่วงสัปดาห์ดีขึ้น ดังนี้ เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ด้านการจัดประเภท และการจัดหมวดหมู่ ในสัปดาห์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย ( ) 7.54 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.94 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย ( ) 6.74 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 1.53 การเปรียบเทียบ ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ย ( ) 8.13 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.80 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ 3 มีค่าเฉลี่ย ( ) 7.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.94 การจัดลำดับ

ในสัปดาห์ที่ 6 มีค่าเฉลี่ย ( ) 8.71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.40 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ 5

มีค่าเฉลี่ย ( ) 8.27 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.67 การวัด ในสัปดาห์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ย ( ) 7.83 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.92 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ 7 มีค่าเฉลี่ย ( ) 6.83 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 1.55 การนับ ในสัปดาห์ที่ 10 มีค่าเฉลี่ย ( ) 8.19 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.76 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ 9 มีค่าเฉลี่ย ( ) 8.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.93 และการเรียนรู้เรื่องรูปทรง ในสัปดาห์ที่ 12 มีค่าเฉลี่ย ( ) 8.94 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.11 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ 11 มีค่าเฉลี่ย ( ) 8.49 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.56 แสดงว่า การจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสำหรับเด็ก ชุด การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ทุกด้านในแต่ละช่วงสัปดาห์สูงขึ้น

2. ผลการเปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสำหรับเด็ก โดยแต่ละด้านมีผลการพัฒนา ดังนี้ เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ด้านการจัดประเภท และการจัดหมวดหมู่ มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน ( ) 2.70 และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.47 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย ( ) 4.25 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.44 ด้านการเปรียบเทียบ ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย ( ) 2.65 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.49 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย ( ) 4.50 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.51 ด้านการจัดลำดับ ก่อนเรียน

มีค่าเฉลี่ย ( ) 2.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.44 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย ( ) 4.80 และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.41 ด้านการวัด มีค่าเฉลี่ย ( ) 2.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.44 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย ( ) 4.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.31 ด้านการนับ ก่อนเรียน

มีค่าเฉลี่ย ( ) 2.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.41 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( ) 4.80 และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.41 และด้านการเรียนรู้เรื่องรูปทรง ก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย ( ) 2.85 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.37 หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย ( ) 4.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 0.41 แสดงว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือสำหรับเด็ก ชุด การพัฒนาความพร้อม

ทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ทุกด้านหลังจากได้รับ

การจัดกิจกรรมสูงขึ้น

โพสต์โดย ชมพู : [23 ส.ค. 2563 เวลา 11:35 น.]
อ่าน [1911] ไอพี : 171.4.231.49
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 45,552 ครั้ง
โฮเนะคาวา ซูเนโอะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โฮเนะคาวา ซูเนโอะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 12,208 ครั้ง
วิธีคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก-ไม่ขม
วิธีคั้นมะนาวให้ได้น้ำมาก-ไม่ขม

เปิดอ่าน 9,989 ครั้ง
ถามหาการศึกษา4.0 จะเริ่มต้นเมื่อใด?
ถามหาการศึกษา4.0 จะเริ่มต้นเมื่อใด?

เปิดอ่าน 11,348 ครั้ง
วิจัยเผย เฟซบุ๊กทำให้คนมีความอิจฉามากขึ้น
วิจัยเผย เฟซบุ๊กทำให้คนมีความอิจฉามากขึ้น

เปิดอ่าน 22,404 ครั้ง
อวกาศมีกลิ่นเหมือนอะไร?
อวกาศมีกลิ่นเหมือนอะไร?

เปิดอ่าน 78,783 ครั้ง
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ

เปิดอ่าน 10,456 ครั้ง
ความลับของกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวก
ความลับของกลดึงกระต่ายออกมาจากหมวก

เปิดอ่าน 67,349 ครั้ง
รายชื่อและที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต
รายชื่อและที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต

เปิดอ่าน 15,706 ครั้ง
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้

เปิดอ่าน 10,731 ครั้ง
แบคทีเรียกินเนื้อคน แพทย์แนะล้างแผลฆ่าเชื้อโรคทันที หากถูกก้างปลาตำ
แบคทีเรียกินเนื้อคน แพทย์แนะล้างแผลฆ่าเชื้อโรคทันที หากถูกก้างปลาตำ

เปิดอ่าน 16,817 ครั้ง
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 8,411 ครั้ง
Scribble นวัตกรรมปากกา 16 ล้านสีในแท่งเดียว
Scribble นวัตกรรมปากกา 16 ล้านสีในแท่งเดียว

เปิดอ่าน 14,270 ครั้ง
ทำไมเวลาเกา จึงหายคัน
ทำไมเวลาเกา จึงหายคัน

เปิดอ่าน 13,272 ครั้ง
การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์
การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์

เปิดอ่าน 273,420 ครั้ง
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯแนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน 2550
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯแนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน 2550

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,058 ครั้ง
คุณภาพการศึกษาดูจากหลักฐานขยะเท่านั้นหรือ!
คุณภาพการศึกษาดูจากหลักฐานขยะเท่านั้นหรือ!

เปิดอ่าน 25,839 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

เปิดอ่าน 52,819 ครั้ง
ทำไมมีจุดแดงบนหน้าผากสตรีอินเดีย
ทำไมมีจุดแดงบนหน้าผากสตรีอินเดีย

เปิดอ่าน 21,004 ครั้ง
"เพกา" คืออะไร
"เพกา" คืออะไร

เปิดอ่าน 236,707 ครั้ง
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ