ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีท

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ รูปแบบ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4.เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยสภาพปัญหา คือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและการงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระที่ 4 งานอาชีพ แนวคิดทฤษฏีหลักการเนื้อหาสาระรูปแบบวิธีการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บุคลากรของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ที่ใช้ในการจัดสนทนากลุ่ม จำนวน 7 คนประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 คน หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน จำนวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 1 คน และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยขั้นศึกษาสภาพปัญหาคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แนวคิดทฤษฏี หลักการ เนื้อหาสาระ รูปแบบ วิธีการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขั้นการสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือ (1) ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถด้านเนื้อหา ทางการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 3 ท่านผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถด้านวิจัยและวัดผลประเมินผล จำนวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวิชาการ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)จำนวน 1ท่าน (1) นักเรียนกลุ่มทดลอง ประกอบด้วยกลุ่มทดลองรายบุคคล ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 คน กลุ่มเล็ก ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 คน กลุ่มภาคสนาม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน ขั้นศึกษาผลการใช้และขั้นศึกษาความพึงพอใจในรูปแบบการเรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จำนวน 33 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ (1) แบบวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (2) แบบวิเคราะห์แนวคิดทฤษฏี หลักการ เนื้อหาสาระ รูปแบบ วิธีการ ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(3)รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4) แผนการจัดเรียนรู้ประกอบการใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง1เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน หลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7) แบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า t – test (7) แบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า t – test

สรุปผลการวิจัย

1. การศึกษาสภาพปัญหาในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ครู นักเรียนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องการให้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอดคล้องกับหน่วยการจัดการเรียนรู้ โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติ เรื่องที่นำมาพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเนื้อหา จากความต้องการและความสนใจของนักเรียนเป็นสำคัญ ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญและความแตกต่างระหว่างบุคคล

2. การสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.67/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80

3. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนที่ได้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 19 และหลังเรียน เท่ากับ 25 คิดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 63.33/83.33สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. การประเมินรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.81 (ภาคผนวก ง) แสดงว่า รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถนำไปใช้จัดการเรียนรู้ได้

โพสต์โดย วารี : [26 ส.ค. 2563 เวลา 18:38 น.]
อ่าน [1392] ไอพี : 223.205.93.89
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ