ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

ชื่อผลงานทางวิชาการ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

ชื่อผู้เสนอผลงาน นางนวลนิตย์ ถาวงษ์กลาง

สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ปีที่จัดทำผลงาน 2562

บทคัดย่อ

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อทราบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา 2) เพื่อทราบการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา เมื่อจำแนกตามสถานภาพของของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) เพื่อทราบความพึงพอใจการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 330 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ของกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา เมื่อจำแนกตามสถานภาพของของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านการมีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมชุมชน แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการคุณภาพการศึกษา และเปรียบความพึงพอใจหลังการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการคุณภาพการศึกษา ก่อนการพัฒนาการ – หลังการพัฒนา สถิติที่ใช้ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. เพื่อทราบระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามลำดับ

2. เพื่อทราบการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา เมื่อจำแนกตามสถานภาพของของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี ด้านอายุ ด้านวุฒิการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา การบริหาร ทั้งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน

3. เพื่อทราบความพึงพอใจการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดการคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา เมื่อจำแนกรายด้าน โดยเปรียบเทียบจากค่ามัชฌิมเลขคณิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษาหลังการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา พบว่า ก่อนการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

Title: Involvement of parents and stakeholders In education

quality management Of Mattayom BanKaeng Wittaya School

Author: Nuanit Thawongklang

Education Institute: Mattayom BanKaeng Wittaya School

Kaeng Khro Distric, Chaiyaphum Province

Year: 2019

Abstract

Involvement of parents and stakeholders In the management of education quality Of Mattayom BanKaeng Wittaya School, The objectives of this research are as follows : 1) To know the level of participation of parents and stakeholders. In the management of education quality 2) to compare opinions on the participation of parents and stakeholders. In the management of education quality Of Mattayom BanKaeng Wittaya School, When classified according to the status of the parents and stakeholders, 3) to know satisfaction, development of parental and stakeholder participation. In the management of education quality Of Mattayom BanKaeng Wittaya School, his research is descriptive research. The sample group used in the research was parents and stakeholders. Of Mattayom BanKaeng Wittaya School, for the academic year 2019, totaling 330 people. Tools used for data collection, The questionnaire consisted of personal status including gender, age, education level, occupation and income of the sample. Questionnaire for opinions on the participation of parents and stakeholders in the management of educational quality. Of Mattayom BanKaeng Wittaya School, There were four aspects of the classification according to the status of the parents and stakeholders : 1) participation in promoting learning management 2) participation in caring for students 3) participation in resource and environment development 4) In promoting community activities The satisfaction questionnaire on the development of participation of parents and stakeholders in the management of educational quality. And to compare the satisfaction after the development of the participation of parents and stakeholders in the management of educational quality. Before-after-development of statistics developed using frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation.

The research results are as follows

1. To know the level of involvement of parents and stakeholders. In the

management of education quality Of Mattayom BanKaeng Wittaya School, In descending order of arithmetic mean values as follows In promoting community activities Participation and care and help students In terms of participation in resource and environment development And in terms of participation in promoting learning management, respectively

2. To know the comparisons of opinions on the participation of parents and

stakeholders. In the management of education quality Of Mattayom BanKaeng Wittaya School When classified according to the status of the parents and stakeholders When classified by personal status, it was found that respondents with different age, educational background, occupation and income had opinions on the participation of parents and stakeholders. In managing the educational quality of Mattayom BanKaeng Wittaya School, the management of both general and individual aspects were different.

3. To know the satisfaction, the development of participation of parents and stakeholders. In the management of education quality Of Mattayom BanKaeng Wittaya School, When classified by each side By comparison from the arithmetic mean, it was found that the respondents with different income Have an opinion To develop the participation of parents and stakeholders in the management of educational quality. At Mattayom BanKaeng Wittaya School, it was found that overall, the sample group had a high level of satisfaction. And post-development study results, participation of parents and stakeholders in the management of educational quality. Of Mattayom BanKaeng Wittaya School, it was found that before the development, participation in educational quality management The samples were satisfied at a moderate level.

โพสต์โดย นวลนิตย์ : [27 ส.ค. 2563 เวลา 12:12 น.]
อ่าน [1285] ไอพี : 110.49.29.221
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ