ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการสร้างความสนใจของนักเรียนโดยการใช้เกมโดมิโน่ในเนื้อหาเศษส่วนชั้น ป.5

บทคัดย่อ

ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนนั้น มีเนื้อหาค่อนข้างมากและยาก นักเรียนแต่ละคนก็มีความเข้าใจต่อบทเรียนที่มีความแตกต่างกันดังนั้น จึงได้คิดที่จะหาวิธีการเรียนเศษส่วนในเรื่อง เศษส่วนที่เท่ากัน โดยการประดิษฐ์สื่อในรูปของเกมโดยเลียนแบบ เกมโดมิโน เพื่อเป็นการกระตุ้น ความคิดการเรียนรู้ของนักเรียน ได้รู้จัก คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนระดับที่สูงขึ้นต่อไป อีกทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและเป็นการหาวิธีการเรียนรู้แผนใหม่นอกจากการเรียนแบบเดิม ๆ

ความสำคัญและที่มา

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อพูดถึงแล้วจะเป็นวิธีที่ผู้เรียนหลาย ๆ คน มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเข้าใจยากน่าเบื่อ แล้วยิ่งเนื้อหาบางเรื่องมีเนื้อหามากเกินไปและยากมากสำหรับนักเรียนบางคน และในที่นี้ก็จะขอกล่าวกึงเนื้อหาในเรื่องของเศษส่วนที่มีเนื้อหาค่อนข้างยากสำหรับนักเรียนบางกลุ่ม ที่มีความเข้าใจในบทเรียนค่อนข้างซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีความเข้าใจต่อบทเรียนที่ต่างกัน

ดังนั้น ทางผู้จัดทำซึ่งกำลังเรียนในระดับชั้นป.5 จึงได้คิดที่จัดทำ วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการสร้างความสนใจของนักเรียนโดยการใช้เกมโดมิโน่ในเนื้อหาเศษส่วนชั้น ป.5 ขึ้นมา ซึ่งเกมโดมิโน่นี้เป็นเกมที่นักเรียนส่วนใหญ่รู้จักและเล่นได้กันทุกคน จึงได้นำเกมนี้มาดัดแปลงจัดทำเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนในการหาเศษส่วนที่เท่ากัน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการหาเศษส่วนที่เท่ากันได้ รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำไปใช้ เป็นการหาวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในห้องเรียน จะเกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการพัฒนาความคิดและเป็นการฝึกสมาธิ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการทบทวนบทเรียนไปในตัวอีกด้วย

จุดมุ่งหมาย

เพื่อหาวิธีการเรียนเรื่องเศษส่วนที่เท่าก้นในเทคนิคที่เข้าใจง่ายขึ้น

ตัวแปรที่ศึกษา

นักเรียนที่มีความเข้าใจในบทเรียนที่ค่อนข้างยาก ชั้นป.5

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เน้นในการประดิษฐ์ดัดแปลงเกมจัดทำเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนในการหาเศษส่วนที่เท่ากัน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการหาเศษส่วนที่เท่ากันได้ รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำไปใช้ เป็นการหาวิธีการใหม่ ๆมาใช้ในห้องเรียน จะเกิดการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการพัฒนาความคิดและเป็นการฝึกสมาธิ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการทบทวนบทเรียนไปในตัวอีกด้วย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.มีวิธีการใหม่ ๆ ในการหาเศษส่วนที่เท่ากัน

2.นักเรียนได้ฝึกสมาธิและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.นักเรียนได้ฝึกกระตุ้นความคิดรู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำไปใช้ได้

4.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศษส่วน โดยใช้กิจกรรมเกมโดมิโน่ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลได้อย่างถูกต้อง และได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้

ประชากร คือ นักเรียนที่มีความเข้าใจในบทเรียนที่ค่อนข้างยาก ชั้นป.5

เนื้อหา/หลักวิชา เศษส่วนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิธีดำเนินการวิจัย

ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 กันยายน 2559 -30 กันยายน 2561 ( 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ )

3 กันยายน 2561

ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา

3 - 14 กันยายนยน 2561

เขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน

วิเคราะห์ผู้เรียนและวิเคราะห์เนื้อหา

ออกแบบเนื้อหาของเกมที่จะใช้ในการวิจัย 3 ชุด

17 กันยายน – 21 กันยายน 2561

ให้นักเรียนลงมือเล่นเกมจริง โดยครูผู้สอนคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเล่นในเบื้องต้น

ให้นักเรียนลงมือเล่นเกมด้วยตนเองในชุดที่ยากขึ้น โดยครูเป็นผู้คอยสังเกต

24 - 25 กันยายน 2561

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

26 – 28 กันยายน 2561

สรุปและอภิปรายผล

จัดทำรูปเล่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เศษส่วนโดมิโน

แบบทดสอบ/ ใบงาน

ขั้นตอนการดำเนินการ

ในการสร้างความสนใจของนักเรียนโดยการใช้เกมโดมิโน่ในเนื้อหาเศษส่วนดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นวิเคราะห์

1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน

1.2 วิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนดำเนินการ

2.ขั้นออกแบบ

วัสดุอุปกรณ์

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำ ได้แก่

-ฟิวเจอร์บอร์ดที่เหลือใช้แล้ว

-กระดาษ 100 ปอนด์

-ดินสอ สีไม้ กรรไกร กาว ไม้บรรทัด

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการประดิษฐ์สื่อการเรียนเรื่องเศษส่วนที่เท่ากัน

ปฏิบัติการจัดทำเศษส่วนโดมิโน่ ดังนี้

-วัดขนาดฟิวเจอร์บอร์ดชนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว ออกเป็น 3 ชุด โดยใช้ชุดละ 35 แผ่น

-วัดขนาดกระดาษ 100 ปอนด์ ให้มีขนาดเท่ากันกับฟิวเจอร์บอร์ดที่ตัดไว้แล้วติด

-ใช้ดินสอแบ่งขนาดกระดาษ 100 ปอนด์ออกเป็น 2 ช่วงเพื่อเขียนเศษส่วนลงไป

-ตกแต่งให้สวยงาม น่าสนใจ

นำเสนอผลงานที่ได้จัดทำโดยให้นักเรียนได้ทดลองเล่นเกม

ขั้นตอนการเล่น

ผู้เล่น ไม่เกิน 6 คน

วิธีการเล่น

1.นำตัวว่างวางไว้ จากนั้นให้ผู้เล่นหยิบโดมิโน คนละ 3 ตัว

2.หาผู้เริ่มเล่นเป็นคนแรกวางตัวเดินแล้วเวียนกันเดินทีละคนตามวงโดยเริ่มที่ 1/2 , 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 หรือ 1/9 ก่อนก็ได้เมื่อคนแรกวางแล้ว คนต่อไปก็วางเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับ เศษส่วนที่คนแรกวางแล้วคนที่ 3,4,5 วางเรียงต่อไปตามลำดับ

3.ถ้าคนต่อไปไม่มีตัววางก็ต้องหยิบโดมิโนจากกองที่เหลือขึ้นมา 1 ตัว ถ้าไม่มีก็ต้องผ่านให้คนต่อไปวาง ถ้าคนต่อไปไม่มีตัววางก็ต้องหยิบโดมิโนจากกองที่เหลือขึ้นมา 1 ตัว ถ้าไม่มีอีกก็ต้องผ่านให้คนต่อไปทำเช่นนี้จนกว่าจะเจอตัวที่จะวาง

4.เล่นต่อไปเรื่อยจนกว่าเกมจะจบใครหมดก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ

4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

ตามที่ได้จัดทำโครงงานโดมิโนเศษส่วน และให้เพื่อนนักเรียนจำนวน 6 คน ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ทดลองเล่นเกมโดมิโน่เศษส่วน โดยชุดแรกเป็นชุดพื้นฐานของการหาเศษส่วนที่เท่ากันของ 1/2 ถึง 1/9 ผลสรุปว่า นักเรียน 6 คน ยังคงทำไม่ได้และบางคนคิดช้ากับการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดจึงได้ให้ศึกษาจากในความรู้และทำใบงาน

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การทำวิจัยครั้งนี้ทำให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน เรื่อง เศษส่วนที่เท่ากันได้มากขึ้น และที่สำคัญทำให้มีความคล่องในเรื่องของการท่องสูตรคูณยิ่งขึ้นด้วยเพราะในการหาเศษส่วนที่เท่ากันนั้นเราจำเป็นต้องใช้สูตรคูณมาเป็นตัวช่วยในการหาเศษส่วน ได้ฝึกกระตุ้นความคิด รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วนำไปใช้ได้ อีกทั้งยังมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถนำเกมนี้ไปประยุกต์ใช้ในเนื้อหาของการหาเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกด้วย

ข้อคิดที่ได้จากการวิจัย

ในการวิจัยทำให้ทราบถึงปัญหาในการเรียนของนักเรียน ซึ่งทำให้ผู้วิจัยพบว่าการเรียนการสอนของนักเรียนแต่ละคนมีการรับรู้ได้ไม่เท่ากันซึ่งจะใช้วิธีการในการเรียนรู้ และแก้ไขที่แตกต่างกันตาม ศักยภาพของแต่ละบุคคล

ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน

สามารถนำกิจกรรมในเกมนี้ไปใช้เก็บเนื้อหาอื่นๆ ได้ในเรื่องของเศษส่วน หรือ อาจทำกิจกรรมเกมแบบอื่น ๆ เช่น เกมบันไดงู มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสนใจต่อการเรียนและมีส่วนร่วมได้มากขึ้น

โพสต์โดย ครูเจี๊ยบ : [15 ก.ย. 2563 เวลา 06:21 น.]
อ่าน [8290] ไอพี : 113.53.154.82
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,420 ครั้ง
เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้ หมดหนี้สินไว ๆ ต้องทำตามนี้
เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้ หมดหนี้สินไว ๆ ต้องทำตามนี้

เปิดอ่าน 19,711 ครั้ง
เจ๋งอ่ะ! 20 วิธีลดน้ำหนัก ผลาญ 500 แคลอรี่ต่อวัน
เจ๋งอ่ะ! 20 วิธีลดน้ำหนัก ผลาญ 500 แคลอรี่ต่อวัน

เปิดอ่าน 7,239 ครั้ง
รมต.สาธารณสุข แนะเลี้ยงลูกเทพให้พอดี ถ้าคิดว่าตอบโต้ได้ควรปรึกษาแพทย์
รมต.สาธารณสุข แนะเลี้ยงลูกเทพให้พอดี ถ้าคิดว่าตอบโต้ได้ควรปรึกษาแพทย์

เปิดอ่าน 67,349 ครั้ง
รายชื่อและที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต
รายชื่อและที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต

เปิดอ่าน 6,409 ครั้ง
กรมอนามัย แนะ 10 วิธี ช่วยผู้สูงอายุนอนหลับดี เสริมสร้างสุขภาพที่ดี
กรมอนามัย แนะ 10 วิธี ช่วยผู้สูงอายุนอนหลับดี เสริมสร้างสุขภาพที่ดี

เปิดอ่าน 22,222 ครั้ง
พิธีวิวาห์ซาไก
พิธีวิวาห์ซาไก

เปิดอ่าน 23,835 ครั้ง
แมงมุม
แมงมุม

เปิดอ่าน 97,837 ครั้ง
วิธีการปลูกพืชผัก
วิธีการปลูกพืชผัก

เปิดอ่าน 14,518 ครั้ง
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

เปิดอ่าน 28,535 ครั้ง
Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 9
Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 9

เปิดอ่าน 40,385 ครั้ง
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน

เปิดอ่าน 13,390 ครั้ง
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"

เปิดอ่าน 14,040 ครั้ง
ม.44 "มาสเตอร์คีย์ผ่าทางตัน"ปฏิรูปการศึกษา??
ม.44 "มาสเตอร์คีย์ผ่าทางตัน"ปฏิรูปการศึกษา??

เปิดอ่าน 30,033 ครั้ง
ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21
ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 15,822 ครั้ง
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู
เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,273 ครั้ง
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
ศิลปะและสิ่งแวดล้อม

เปิดอ่าน 26,773 ครั้ง
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน

เปิดอ่าน 44,761 ครั้ง
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร

เปิดอ่าน 19,376 ครั้ง
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา

เปิดอ่าน 24,236 ครั้ง
4 ข้อควรทำคลายบาดเจ็บจากกีฬา
4 ข้อควรทำคลายบาดเจ็บจากกีฬา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ