ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
นวัตกรรมการบริหารแบบ JEERA Model

นวัตกรรมการบริหาร JEERA Model

JEERA Model คือ

J = Job คือ เข้าใจงาน

E = Enjoy คือ สนุกสนาน คนสำราญ งานสำเร็จ

E = End คือ จบแบบ win win

R = Report คือ รายงาย

A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไข/การจัดทำมาตรฐานใหม่

๑. Job (J) คือ เข้าใจงาน ในการดำเนินงานจะต้องมีการศึกษารายละเอียด ขอบข่าย วัตถุประสงค์ เป้าหมายของงาน ทำความเข้าใจงานนั้นๆ ให้ชัดเจนเพื่อ วางแผน (Plan) เลือกคนที่เหมาะสมในงานที่เหมาะสม (put the right man on the right job) ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ (DO) และติดตามตรวจสอบ (Check)

1) การวางแผน (Plan) คือขั้นตอนการวางแผนก่อนที่เริมปฏิบัติงาน กำหนดลำดับความสำคัญของงาน และครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่ต้องการลงมือปฏิบัติ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ โดยในขั้นตอนนี้ทุกคนต้องรับทราบและเป็นที่เข้าใจตรงกัน เพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญที่จะส่งผลช่วยให้การทำงานในขั้นตอนถัดไปเป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องตรงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2) การเลือกคนที่เหมาะสมในงานที่เหมาะสม (put the right man on the right job) ผู้บริหารต้องชาญฉลาดในการมองเห็นว่างานชนิดใดเหมาะกับคนประเภทใด โดยดูจากบุคลิกภาพ อุปนิสัย ทักษะ และศักยภาพ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องเป็นผู้เลือกคนที่เหมาะสมกับงานมาช่วยทำงาน การวางคนให้เหมาะสมกับงาน ผู้บริหารต้องเรียนรู้ และจัดวางกำลังคนให้เหมาะสม โดยเริ่มต้นจากเข้าไปศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจังกับบุคลากรในแต่ละกลุ่ม และจัดจำแนกว่าองค์กรมีคนทำงานที่มีความสามารถในระดับใดบ้าง และมีอยู่กี่กลุ่ม จากนั้นจึงค่อยจัดวางกำลังคนเหล่านั้น ให้ทำงานในที่ที่เหมาะสม การเสียเวลาศึกษาความสามารถของบุคลากร แต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ย่อมดีกว่าการปล่อยให้มีคนทำงานจำนวนมาก แต่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คาดหวังไว้ แล้วออกคำสั่งโรงเรียนเพื่อปฏิบัติงาน

3) การปฏิบัติตามแผน (DO) ลงมือทำหรือการปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและให้มีความต่อเนื่อง โดยในขั้นตอนการปฏิบัตินี้เราควรศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รวมถึงในระหว่างการปฏิบัติงานเราควรเก็บข้อมูลที่สำคัญ หรือ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของงานเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการทำงานขั้นตอนต่อไป

4) การตรวจสอบ (Check) ว่าหลังจากนำแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติจริง (Do) แล้วเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานที่เราได้กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้สิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือ เราต้องรู้ว่าจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน การตรวจสอบการทำงานควรจะมีการจดบันทึกในรูปแบบต่างๆ ไว้ เช่น สมุดบันทึก เอกสารการตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้ง่ายในการปรับปรุง และแก้ไขในการทำงานครั้งต่อไปเพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินการการปรับปรุงแก้ไข (Action)

๒. Enjoy (E) คือ สนุกสนาน คนสำราญ งานสำเร็จ ในการบริหารในหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็กก็ตาม คงไม่สามารถจะทำงานประสบผลสำเร็จได้ถ้าคนในองค์กรไม่ให้ความร่วมมือการบริหาร และการบริหารที่จะได้ทั้งคนและงาน หรือคนสำราญ งานสำเร็จได้นั้น จำต้องบริหารโดยครองใจคนในหน่วยงานให้ได้ ซึ่งจะต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ หรือนำศาสน์ และศีล มาเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้ได้ จะต้อง สามารถครองตน ครองคน และครองงานนั้นเอง หรือที่เรียกว่า เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด และครองชีวิตตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

๓. End (E) คือ จบแบบ win win ในการทำงานบางครั้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องเสียเปรียบได้รับความสำคัญหรือผลประโยชน์มากบ้าง น้อยบ้าง แต่ในที่สุดแล้ว เมื่อดำเนินการตามแผนทั้งหมดแล้ว ทั้งทุกฝ่ายจะต้องได้ประโยชน์ทุกฝ่ายเท่าเทียมกัน มีความสำคัญเท่ากัน โดยสร้างทัศนคติที่ดีและต้องการให้ได้ประโยชน์เท่าเทียมกันทุกฝ่ายในระยะยาว ดังนี้

๑) การสร้างความเข้าใจให้ทุกคนในองค์กรมีความคิดเห็นและเข้าใจตรงกัน เหมือนกัน

๒) ลงมือปฏิบัติงาน หรือกระทำร่วมกัน มีความเป็นเจ้าของหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นๆ

๓) ได้รับผลประโยชน์ ผลสำเร็จร่วมกัน มีความภาคภูมิใจในงานที่ทำ

๔. Report (R) คือ การรายงาน หรือการนำข้อมูลที่ได้จากตาราง/แบบสอบถาม (Table/Query) การปฏิบัติงาน และผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล มาจัดรูปแบบ พิมพ์รายงานที่ได้ออกมาเป็นรายงานที่สามารถแสดงออกได้ทั้งทางจอภาพ กระดาษพิมพ์ ซึ่งเป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานนั้นๆ

๕. Action (A) คือ การปรับปรุงแก้ไข หรือ การจัดทำมาตรฐานใหม่ เพื่อให้การดำเนินการครั้งต่อไปเหมาะสม ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ โดยการนำเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการรายงาน (Report) มาวิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาประเมินเพื่อพัฒนาแผนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นอีกในระยะยาว ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อบกพร่องจากกระบวนการทำงานที่ผ่านมา แต่เราก็ควรจะมีวิธีในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานของตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินงานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม

ใช้นวัตกรรม JEERA Model ดังกล่าวในการขับเคลื่อนงานซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายงาน คือ งานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป

โพสต์โดย G : [19 ก.ย. 2563 เวลา 10:01 น.]
อ่าน [4422] ไอพี : 115.87.0.153
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ ระบบ

  ความคิดเห็นที่ 1

รูปแบบของเว็บไซต์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ

Static Website : เว็บไซต์ที่สร้างด้วยภาษา HTML ธรรมดา และมักจะบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .html เหมาะกับเว็บไซต์ ที่มีขนาดเล็กจำนวนหน้าเว็บเพจไม่มาก และเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่บ่อย

Dynamic Website : เว็บไซต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเองได้โดยไม่ต้องเขียนแต่ละหน้าเว็บเพจเอง ซึ่งอาจมีระบบหลังบ้านเพื่ออัปเดตข้อมูลส่วน Body

https://www.rmonlineservices.com/

วันที่โพสต์ [13 มี.ค. 2564 เวลา 07:35 น.] ไอพี : [124.120.24.93] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ Nancy

  ความคิดเห็นที่ 2

ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1. ส่วนหัวของหน้า (Page Header) : จะอยู่บริเวณบนสุดของหน้าเว็บเพจ เป็นส่วนที่แสดงชื่อเว็บไซต์โลโก้ แบนเนอร์โฆษณาลิงค์ สำหรับข้ามไปยังอีกหน้าหนึ่ง

2. ส่วนของเนื้อหา (Page Body) : จะอยู่บริเวณตรงกลางของหน้าเว็บเพจ ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงเนี้อหา รายละเอียด ข้อมูลภายในหน้าเว็บเพจ

3. ส่วนท้ายกระดาษ (Page Footer) : จะอยู่บริเวณด้านล่างสุดของหน้าเว็บเพจ ส่วนมากใช้สำหรับลิงค์ข้อความสั้นๆ เข้าใจง่าย เช่น ที่อยู่ license ต่างๆ ของเว็บไซต์

รูปแบบของเว็บไซต์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ

1. Static Website : เว็บไซต์ที่สร้างด้วยภาษา HTML ธรรมดา และมักจะบันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .html เหมาะกับเว็บไซต์ ที่มีขนาดเล็กจำนวนหน้าเว็บเพจไม่มาก และเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่บ่อย

2. Dynamic Website : เว็บไซต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเองได้โดยไม่ต้องเขียนแต่ละหน้าเว็บเพจเอง ซึ่งอาจมีระบบหลังบ้านเพื่ออัปเดตข้อมูลส่วน Body

https://www.rmonlineservices.com/portfolio

หลักการออกแบบเว็บไซต์

แนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นใช้เป็นแนวทางในการสร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ และพัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนการเชื่อมโยงเว็บเพจแต่ละหน้าเข้าด้วยกัน

1. การวางแผน : นับว่ามีความสาคัญมากในการสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้การทำงานในขั้นตอนต่างๆ มีแนวทางที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ตามที่ตั้งเป้าไว้

2. การกำหนดเนื้อหาและจุดประสงค์ของเว็บไซต์ : นับเป็นสิ่งสาคัญอย่างมากในการเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้เห็นภาพว่าเราต้องการนำเสนอข้อมูลแบบใด มีข้อมูลอะไรบ้าง

3. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย : เพื่อให้การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ได้รับความนิยม เราต้องการทำเว็บไซต์ให้กลุ่มใด ใครเป็นผู้เข้าเข้ามาดู เข้ามาใช้เว็บไซต์

4. การเตรียมข้อมูล : เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บเพจ จัดว่าเป็นสิ่งที่เชิญชวนให้ผู้อื่นเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และต้องการทราบว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆ

5. การเตรียมสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นในการออกแบบเว็บไซต์ : ต้องอาศัยความสามารถต่างๆ เช่น โปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ ภาพต่างๆ มัลติมีเดีย การจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นต้น

6. การออกแบบหน้าเว็บหลัก (Index.html) : หน้าแรกของเว็บเพจ ถือเป็นหน้าสำหรับต้องรับผู้ชม และเป็นหน้าเริ่มต้นของเว็บไซต์ ตัวอย่างการออกแบบหน้าเว็บหลัก (Index.html)

7. การจัดโครงสร้างข้อมูล : จัดระบบเพื่อใช้เป็นกรอบสำหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในขั้นตอนต่อไป

https://www.rmonlineservices.com/

วันที่โพสต์ [26 เม.ย. 2564 เวลา 02:10 น.] ไอพี : [124.120.33.68] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 2,556 ครั้ง
"ยางอินเดีย" ไม้มงคลยอดฮิต ปลูกประดับบ้าน
"ยางอินเดีย" ไม้มงคลยอดฮิต ปลูกประดับบ้าน

เปิดอ่าน 18,697 ครั้ง
ปัญหาเรื่องตา ในผู้ป่วยเบาหวาน
ปัญหาเรื่องตา ในผู้ป่วยเบาหวาน

เปิดอ่าน 58,067 ครั้ง
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย

เปิดอ่าน 12,111 ครั้ง
การเรียนรู้ที่ห้ามมองข้ามกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของลูกน้อย
การเรียนรู้ที่ห้ามมองข้ามกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของลูกน้อย

เปิดอ่าน 12,644 ครั้ง
7 ขั้นตอนก้าวเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน
7 ขั้นตอนก้าวเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน

เปิดอ่าน 50,980 ครั้ง
"ซัคเกอร์"..ตัวอันตราย รุกทำลายสัตว์น้ำไทย
"ซัคเกอร์"..ตัวอันตราย รุกทำลายสัตว์น้ำไทย

เปิดอ่าน 12,493 ครั้ง
สลัดผักดีกับสุขภาพจริง แต่ต้องกินให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน
สลัดผักดีกับสุขภาพจริง แต่ต้องกินให้ถูกวิธีด้วยเช่นกัน

เปิดอ่าน 9,868 ครั้ง
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!
หัวเราะฮา ฮ่า เป็นยาวิเศษ!!

เปิดอ่าน 16,544 ครั้ง
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว

เปิดอ่าน 15,033 ครั้ง
ถ้าผมเป็น "รมต.ศึกษา"
ถ้าผมเป็น "รมต.ศึกษา"

เปิดอ่าน 11,631 ครั้ง
Google จัดอันดับคำค้นฮิตปี 52
Google จัดอันดับคำค้นฮิตปี 52

เปิดอ่าน 15,095 ครั้ง
แชร์ว่อนเน็ต ตำรวจจับมอเตอร์ไซค์ วิ่งเลนขวาผิดหรือ
แชร์ว่อนเน็ต ตำรวจจับมอเตอร์ไซค์ วิ่งเลนขวาผิดหรือ

เปิดอ่าน 8,792 ครั้ง
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ถึงเวลาทบทวนวิธีการแล้วหรือยัง?
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ถึงเวลาทบทวนวิธีการแล้วหรือยัง?

เปิดอ่าน 16,788 ครั้ง
วิธีดูแลริมฝีปากให้สวยแดงเป็นระเรื่อ แลดูสุขภาพดี
วิธีดูแลริมฝีปากให้สวยแดงเป็นระเรื่อ แลดูสุขภาพดี

เปิดอ่าน 12,196 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร
ปฏิรูปการศึกษานับหนึ่งใครเป็นใคร

เปิดอ่าน 78,029 ครั้ง
ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น
เปิดอ่าน 13,877 ครั้ง
สายตาเอียง
สายตาเอียง
เปิดอ่าน 18,430 ครั้ง
ไขปริศนา ทำไม "มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก" ชอบใส่เสื้อ"เหมือนกัน"ทุกวัน
ไขปริศนา ทำไม "มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก" ชอบใส่เสื้อ"เหมือนกัน"ทุกวัน
เปิดอ่าน 11,633 ครั้ง
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน
เปิดอ่าน 452,257 ครั้ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ