ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โรงเรียนบ้านตะโละซูแม ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โรงเรียนบ้านตะโละซูแม ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ผู้รายงาน สุนทร ดำทองเสน

ปี พ.ศ. 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โรงเรียนบ้านตะโละซูแม ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลด้านคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลด้านความพึงพอใจของ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละซูแม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ ผู้วิจัย จำนวน 1 คน ครู จำนวน 21 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6 จำนวน 267 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู จำนวน 21 คน นักเรียน จำนวน 267 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 219 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการประกอบด้วย 1) คู่มือการดำเนินงาน 2) แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 3) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 4) แบบบันทึกการดำเนินงาน 5) แบบประเมินคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจจากการดำเนินงาน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการอธิบายและพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัยปรากฏผล ดังนี้

1. การดำเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โรงเรียนบ้านตะโละซูแม มีการกำหนดโครงการในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้ 1) โครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน 2) โครงการแนะแนว 3) โครงการพัฒนาจัดระบบการบริการสื่อ/นวัตกรรมและวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้

4) โครงการประกวดห้องเรียน 5) โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

6) โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประถมศึกษา 7) โครงการห้องสมุดมีชีวิต 8) โครงการการวัดประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 9) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา/กิจกรรมตามนโยบายเขตพื้นที่ฯ 10) โครงการพัฒนาคุณภาพอิสลามศึกษา 11) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 12) โครงการสานสัมพันธ์พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 13) โครงการบัณฑิตน้อย และ 14) โครงการศาสตร์พระราชา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ ดังนี้ 1) มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 3) มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และ 4) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น หลังจากดำเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน พบว่า นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีนิสัยรักการอ่าน และเรียนรู้อย่างมีความสุข รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แสวงหาความรู้และและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้และนำเสนอผลงาน มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ ดังนี้ 1) นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 3) นักเรียน มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และ 4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทำให้เป็นที่รักของครู เพื่อนๆ และผู้ปกครอง

2. ประสิทธิผลด้านคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจากผ่านกระบวนการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โรงเรียนบ้านตะโละซูแม ตามความคิดเห็นของ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. ประสิทธิผลด้านความพึงพอใจของ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โรงเรียนบ้านตะโละซูแม โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

โพสต์โดย rattana : [19 ต.ค. 2563 เวลา 10:30 น.]
อ่าน [1568] ไอพี : 1.1.149.18
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ