ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สังกัดเทศบาลวังน้ำเย็น จัง

ชื่องานวิจัย ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน

เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สังกัดเทศบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ชื่อผู้วิจัย นางสาวปุณณัฐฐา สายแก้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6ว

สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ปีที่วิจัย 2556

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สังกัดเทศบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ผู้ปกครองนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาในปีการศึกษา 2556 จำนวน 307 คน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 142 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 114 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 51 คน เนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นดังกล่าวเป็นระดับชั้นที่ผู้ปกครองต้องตัดสินใจ

ให้นักเรียนเข้าเรียนใหม่ทุกปี และในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทั้งกลุ่มประชากร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นยำที่สุด โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวน 307 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามกลับคืน จำนวน 257 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.71 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ

ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน

ในโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาอันดับแรกคือ มีความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร เนื่องจากผู้บริหารเอาใจใส่พัฒนาโรงเรียน มีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นต่อความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียน ให้การสนับสนุน

ต่องานกิจกรรมของโรงเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง เอาใจใส่และให้การดูแลนักเรียนสม่ำเสมอ

อันดับสองคือ ด้านชื่อเสียงของโรงเรียน โดยโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาเป็นโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา มีครูที่ได้รับคัดเลือก

เป็นครูดีเด่น นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันสมรรถภาพทางวิชาการรายการสำคัญ ๆ และมีศิษย์เก่า

ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2542, หน้า 45 – 46)

ที่กล่าวว่า สถานศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องเป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ในเรื่องต่อไปนี้ คือ ผู้บริหารต้องมีความมั่นคง มีความมุ่งหวัง ใช้วิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

และเป็นมืออาชีพระดับแนวหน้า มีวัตถุประสงค์ที่เป็นเอกภาพ การปฏิบัติงานมีความคงที่สม่ำเสมอมีลักษณะที่เป็นองค์กรร่วมและมีความร่วมมือ มีบรรยากาศที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสิ่งแวดล้อมดึงดูดใจ การจัดการดีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียน นับถือตนเองและส่งเสริมการรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่มีการควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการเรียนของผู้เรียน และใช้สถานศึกษาเป็นฐานสำหรับพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

อันดับสามคือ ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพราะโรงเรียนเทศบาล

มิตรสัมพันธ์วิทยาได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรและกิจกรรม

ที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีการส่งเสริมความสามารถพิเศษ

ของนักเรียน เช่น แข่งขันวาดภาพ ร้องเพลง ฟ้อนรำ หรือการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ทำให้นักเรียนมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จักความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และนักเรียนมีความสามารถในการคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของวราภรณ์ นพคุณทอง (2538) ที่ได้ศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับ

การจัดการโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2537 เฉพาะเขตบางกอกน้อย จำนวน 412 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองคาดหวังให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน

มีความรู้ความสามารถทางการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ โดยให้ความสำคัญ

ต่อวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์

โพสต์โดย ตุ๊ก : [24 พ.ย. 2563 เวลา 08:31 น.]
อ่าน [1706] ไอพี : 113.53.4.92
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,612 ครั้ง
9 สถานที่ท่องเที่ยว สุดประทับใจ คุณไปมารึยัง?
9 สถานที่ท่องเที่ยว สุดประทับใจ คุณไปมารึยัง?

เปิดอ่าน 7,888 ครั้ง
บททดสอบก่อนเกษียณ
บททดสอบก่อนเกษียณ

เปิดอ่าน 34,568 ครั้ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย
หลักเกณฑ์การพิจารณาการย้าย

เปิดอ่าน 12,610 ครั้ง
4 ความผิดพลาดทางการเงิน ที่นักศึกษาพึงระวัง!!
4 ความผิดพลาดทางการเงิน ที่นักศึกษาพึงระวัง!!

เปิดอ่าน 7,113 ครั้ง
ภัยผิวที่แฝงมากับฤดูฝน
ภัยผิวที่แฝงมากับฤดูฝน

เปิดอ่าน 11,932 ครั้ง
เลิกตามใจลูก ปลูกวินัยวัยเด็ก
เลิกตามใจลูก ปลูกวินัยวัยเด็ก

เปิดอ่าน 26,173 ครั้ง
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน

เปิดอ่าน 5,998 ครั้ง
ยิ่งกวดวิชามาก ยิ่งสะท้อนปัญหามาก
ยิ่งกวดวิชามาก ยิ่งสะท้อนปัญหามาก

เปิดอ่าน 92,242 ครั้ง
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ความหมายของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

เปิดอ่าน 15,787 ครั้ง
มาร์ติน วิลเลอร์ ฝรั่งบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่สนุกมากกว่าทอล์คโชว์ เว้าภาษาอีสาน
มาร์ติน วิลเลอร์ ฝรั่งบรรยายเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ที่สนุกมากกว่าทอล์คโชว์ เว้าภาษาอีสาน

เปิดอ่าน 11,497 ครั้ง
8 เทคนิครักษาดอกกุหลาบให้อยู่ได้นานขึ้น
8 เทคนิครักษาดอกกุหลาบให้อยู่ได้นานขึ้น

เปิดอ่าน 10,652 ครั้ง
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ

เปิดอ่าน 13,829 ครั้ง
การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน

เปิดอ่าน 10,524 ครั้ง
3 พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางการเงิน
3 พื้นฐานเพื่อความมั่นคงทางการเงิน

เปิดอ่าน 22,464 ครั้ง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,555 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://

เปิดอ่าน 179 ครั้ง
การอ่านและเขียนสะกดคำที่มี a เป็นสระเดี่ยวในคำ
การอ่านและเขียนสะกดคำที่มี a เป็นสระเดี่ยวในคำ

เปิดอ่าน 15,420 ครั้ง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง
จวกยับเนื้อหาวิชาสังคมฯ ม.4-6 ไม่ตรงข้อเท็จจริง

เปิดอ่าน 15,907 ครั้ง
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว

เปิดอ่าน 23,251 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาแล้ว ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ โดย จารึก อะยะวงศ์
ปฏิรูปการศึกษาแล้ว ปฏิรูปการลูกเสือด้วยครับ โดย จารึก อะยะวงศ์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ