ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมื

รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม)

ผู้วิจัย

ดร.กัญญนันทน์ ปัญญาดา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๓ (บ้านฟากนา)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๒ (บ้านขอนแดง)

ความเป็นมาและความสำคัญ

การศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศและ ทรงถือว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์” ดังกระแสพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ซึ่งได้พระราชทานไว้ ณ โอกาสต่างๆ ที่อัญเชิญมาบางตอนความว่า

“...การพัฒนาให้ประชาชนทั่วไป มีความอยู่ดี กินดี มีความมั่นคงด้วยการให้การศึกษาการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ ให้เป็นทรัพยากรทางปัญญาที่มีค่าของชาติ...”

“...งานด้านการศึกษา เป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อม ของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมือง เป็นข้อใหญ่...”

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 แตกต่างกันมากเพราะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้คนลดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการลงแต่ไปเพิ่มการพัฒนาทักษะต่างๆ มากขึ้น ทั้งด้านทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะการคิด และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (ICT) สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่นานาประเทศทั่วโลกต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ

การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และสามารถนำความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้จากการจัดการเรียนการรู้แบบโครงงานไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงนำผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนมาจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และพัฒนาสมรรถนะสำคัญให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาต่อยอดและเชื่อมโยงไปหาสิ่งใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้และมูลค่าต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในสังคม ชุมชน ที่นักเรียนอาศัยอยู่ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีตลอดไป

วัตถุประสงค์

การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

2.1 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้รูปแบบ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน

2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนและหลังใช้รูปแบบ

2.3 เปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังใช้รูปแบบ

2.4 เปรียบเทียบความสามารถในการวัดผลประเมินก่อนและหลังใช้รูปแบบ

2.5 เปรียบเทียบความสามารถในการจัดการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้รูปแบบ

2.6 เปรียบเทียบความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนก่อนและหลังใช้รูปแบบ

2.7 เปรียบเทียบความสามารถทางด้านทักษะการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ครูและนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) ในปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็น ครูผู้สอน จำนวน 40 คน และนักเรียนจำนวน 558 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

1. คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน

2. แผนการพัฒนาครู

3. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู

4. แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้

5. แบบประเมินงานวิจัยและการวิจัยในชั้นเรียน

6. แบบสังเกตการสอน

7. แบบประเมินตนเอง

8. แบบประเมินทักษะการคิด

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ ค่าที (t-test) แบบ Dependent และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน เป็นรูปแบบของการพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีชื่อว่า “PANYADA MODEL” มีองค์ประกอบประกอบสำคัญดังนี้ หลักการ: การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูจะช่วยครูให้สามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามศักยภาพของผู้เรียนวัตถุประสงค์: เพื่อให้ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประกอบด้วย การออกแบบหน่วย การเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและการวิจัย มีขั้นตอนในการดำเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและวางแผนกำหนดเป้าหมาย (P = Planning and Analyzing Data Base) ขั้นที่ 2 บริหารจัดการข้อมูล (A = Administrating Information) ขั้นที่ 3 สร้างเครือข่ายข้อมูลปฏิบัติการ (N = Network Team) ขั้นที่ 4 ผสานการสอนแบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น (Y = You Integrate Project Based Learning with Local Wisdoms) ขั้นที่ 5 เชี่ยวชาญการวัดและประเมินผล (A = Assessment of Learning Outcomes) ขั้นที่ 6 วินิจฉัยการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล (D = Diagnosing Students) และขั้นที่ 7 พัฒนาและแก้ปัญหาด้วยการวิจัย (A = Development Learning to Research) รายงานและขยายผลอันเกิดจาก การสังเคราะห์หลักการแนวคิดและทฤษฎีเพื่อได้มาซึ่งรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน และนำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และยังพบว่า รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน มีความสอดคล้องกับหลักการวัตถุประสงค์ ขั้นตอน เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ และความสามารถของครู รวมถึงมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและมีความเป็นไปได้ของการนำไปใช้ศึกษาทดลองกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม)

2. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคมพบว่าหลังการใช้รูปแบบครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมรรถนะการสอนของครูในด้านการวิเคราะห์ผู้เรียนอยู่ในระดับดีมากด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมากด้านการจัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอยู่ในระดับดีด้านการวัดผลประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุดนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมากและผลการขยายผลให้กับโรงเรียนเครือข่ายพบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจในการสอนแบบโครงงานเพิ่มขึ้น

โพสต์โดย หญิง : [12 ธ.ค. 2563 เวลา 21:13 น.]
อ่าน [4309] ไอพี : 223.206.245.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 62,528 ครั้ง
กำจัดแก๊สในร่างกายด้วยท่าง่าย ๆ
กำจัดแก๊สในร่างกายด้วยท่าง่าย ๆ

เปิดอ่าน 14,189 ครั้ง
ทาครีมบำรุงอย่างไร ให้ถูกวิธี
ทาครีมบำรุงอย่างไร ให้ถูกวิธี

เปิดอ่าน 11,870 ครั้ง
7 วิธีใช้คอมพิวเตอร์ แบบทำร้ายตัวเอง
7 วิธีใช้คอมพิวเตอร์ แบบทำร้ายตัวเอง

เปิดอ่าน 39,291 ครั้ง
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000

เปิดอ่าน 17,526 ครั้ง
วันที่
วันที่ ''ไมโครซอฟท์'' ไร้บิลล์ เกตส์

เปิดอ่าน 16,461 ครั้ง
คลิปเณรน้อยอายุแค่ 3 ขวบ สวดมนต์ให้พรคล่องปรื๋อ (ชมคลิป)
คลิปเณรน้อยอายุแค่ 3 ขวบ สวดมนต์ให้พรคล่องปรื๋อ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 1,962 ครั้ง
เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเรารั่วไหล เราจะรับมือแล้วป้องกันอย่างไร?
เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเรารั่วไหล เราจะรับมือแล้วป้องกันอย่างไร?

เปิดอ่าน 20,915 ครั้ง
วีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 โดย สสวท.
วีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 โดย สสวท.

เปิดอ่าน 56,720 ครั้ง
ค่าการศึกษาของบุตร ของข้าราชการครูฯ
ค่าการศึกษาของบุตร ของข้าราชการครูฯ

เปิดอ่าน 40,622 ครั้ง
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online
หลักสูตรอบรม e-Trainning ผ่านระบบ GURU online

เปิดอ่าน 16,367 ครั้ง
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้
ไม่ชอบออกกำลังกาย ก็แข็งแรงได้ด้วย 10 วิธีนี้

เปิดอ่าน 16,943 ครั้ง
สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย

เปิดอ่าน 42,124 ครั้ง
เป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
เป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 11,404 ครั้ง
14 สไตล์มรณะ ปัจจัยเสี่ยง "มะเร็ง‏"
14 สไตล์มรณะ ปัจจัยเสี่ยง "มะเร็ง‏"

เปิดอ่าน 20,929 ครั้ง
คลอสตริเดียม โบทูลินัม เชื้อโรคร้ายในอาหารกระป๋อง
คลอสตริเดียม โบทูลินัม เชื้อโรคร้ายในอาหารกระป๋อง

เปิดอ่าน 8,078 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่4
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่4
เปิดอ่าน 53,253 ครั้ง
"ซัคเกอร์"..ตัวอันตราย รุกทำลายสัตว์น้ำไทย
"ซัคเกอร์"..ตัวอันตราย รุกทำลายสัตว์น้ำไทย
เปิดอ่าน 10,933 ครั้ง
จากปลานิลพระราชทาน
จากปลานิลพระราชทาน
เปิดอ่าน 13,718 ครั้ง
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?
วันนี้คุณบำรุงผิวหน้าด้วยอโลเวร่าหรือยัง ?
เปิดอ่าน 61,585 ครั้ง
ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร
ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ