ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมื

รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม)

ผู้วิจัย

ดร.กัญญนันทน์ ปัญญาดา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๓ (บ้านฟากนา)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๒ (บ้านขอนแดง)

ความเป็นมาและความสำคัญ

การศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศและ ทรงถือว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์” ดังกระแสพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ซึ่งได้พระราชทานไว้ ณ โอกาสต่างๆ ที่อัญเชิญมาบางตอนความว่า

“...การพัฒนาให้ประชาชนทั่วไป มีความอยู่ดี กินดี มีความมั่นคงด้วยการให้การศึกษาการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ ให้เป็นทรัพยากรทางปัญญาที่มีค่าของชาติ...”

“...งานด้านการศึกษา เป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อม ของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมือง เป็นข้อใหญ่...”

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 แตกต่างกันมากเพราะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้คนลดการเรียนรู้ทางด้านวิชาการลงแต่ไปเพิ่มการพัฒนาทักษะต่างๆ มากขึ้น ทั้งด้านทักษะในการใช้ชีวิต ทักษะการคิด และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (ICT) สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ที่นานาประเทศทั่วโลกต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ

การพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และสามารถนำความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้จากการจัดการเรียนการรู้แบบโครงงานไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงนำผลที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนมาจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และพัฒนาสมรรถนะสำคัญให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาต่อยอดและเชื่อมโยงไปหาสิ่งใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้และมูลค่าต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในสังคม ชุมชน ที่นักเรียนอาศัยอยู่ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีตลอดไป

วัตถุประสงค์

การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

2.1 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้รูปแบบ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน

2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนและหลังใช้รูปแบบ

2.3 เปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ก่อนและหลังใช้รูปแบบ

2.4 เปรียบเทียบความสามารถในการวัดผลประเมินก่อนและหลังใช้รูปแบบ

2.5 เปรียบเทียบความสามารถในการจัดการเรียนการสอนก่อนและหลังใช้รูปแบบ

2.6 เปรียบเทียบความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียนก่อนและหลังใช้รูปแบบ

2.7 เปรียบเทียบความสามารถทางด้านทักษะการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ก่อนและหลังใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ครูและนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) ในปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็น ครูผู้สอน จำนวน 40 คน และนักเรียนจำนวน 558 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

1. คู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน

2. แผนการพัฒนาครู

3. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู

4. แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้

5. แบบประเมินงานวิจัยและการวิจัยในชั้นเรียน

6. แบบสังเกตการสอน

7. แบบประเมินตนเอง

8. แบบประเมินทักษะการคิด

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบ ค่าที (t-test) แบบ Dependent และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน เป็นรูปแบบของการพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีชื่อว่า “PANYADA MODEL” มีองค์ประกอบประกอบสำคัญดังนี้ หลักการ: การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูจะช่วยครูให้สามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามศักยภาพของผู้เรียนวัตถุประสงค์: เพื่อให้ครูมีความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประกอบด้วย การออกแบบหน่วย การเรียนรู้ กลยุทธ์การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลและการวิจัย มีขั้นตอนในการดำเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและวางแผนกำหนดเป้าหมาย (P = Planning and Analyzing Data Base) ขั้นที่ 2 บริหารจัดการข้อมูล (A = Administrating Information) ขั้นที่ 3 สร้างเครือข่ายข้อมูลปฏิบัติการ (N = Network Team) ขั้นที่ 4 ผสานการสอนแบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น (Y = You Integrate Project Based Learning with Local Wisdoms) ขั้นที่ 5 เชี่ยวชาญการวัดและประเมินผล (A = Assessment of Learning Outcomes) ขั้นที่ 6 วินิจฉัยการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล (D = Diagnosing Students) และขั้นที่ 7 พัฒนาและแก้ปัญหาด้วยการวิจัย (A = Development Learning to Research) รายงานและขยายผลอันเกิดจาก การสังเคราะห์หลักการแนวคิดและทฤษฎีเพื่อได้มาซึ่งรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน และนำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และยังพบว่า รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน มีความสอดคล้องกับหลักการวัตถุประสงค์ ขั้นตอน เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ และความสามารถของครู รวมถึงมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและมีความเป็นไปได้ของการนำไปใช้ศึกษาทดลองกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม)

2. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคมพบว่าหลังการใช้รูปแบบครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการรู้แบบโครงงานบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมรรถนะการสอนของครูในด้านการวิเคราะห์ผู้เรียนอยู่ในระดับดีมากด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมากด้านการจัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการวิจัยอยู่ในระดับดีด้านการวัดผลประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุดนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมากและผลการขยายผลให้กับโรงเรียนเครือข่ายพบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจในการสอนแบบโครงงานเพิ่มขึ้น

โพสต์โดย หญิง : [12 ธ.ค. 2563 เวลา 21:13 น.]
อ่าน [1898] ไอพี : 223.206.245.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,242 ครั้ง
รู้หรือยัง ประวัติ "ปาท่องโก๋"
รู้หรือยัง ประวัติ "ปาท่องโก๋"

เปิดอ่าน 23,449 ครั้ง
Download เอกสารหนังสือ "ครูดีในดวงใจ พ.ศ.2561"
Download เอกสารหนังสือ "ครูดีในดวงใจ พ.ศ.2561"

เปิดอ่าน 19,934 ครั้ง
ถึงเวลาปฏิวัติการสอน ความท้าทายของครูในศตวรรษที่ 21
ถึงเวลาปฏิวัติการสอน ความท้าทายของครูในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 22,446 ครั้ง
ก้อนอะไรกลมๆ บนดาวอังคาร?
ก้อนอะไรกลมๆ บนดาวอังคาร?

เปิดอ่าน 9,981 ครั้ง
โรคทางใจที่ควรรู้ไว้พิจารณา >> ว.วชิรเมธี
โรคทางใจที่ควรรู้ไว้พิจารณา >> ว.วชิรเมธี

เปิดอ่าน 10,504 ครั้ง
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ

เปิดอ่าน 35,781 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่7) พ.ศ.2554 (ประกาศใช้วันที่ 31/05/2554)
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่7) พ.ศ.2554 (ประกาศใช้วันที่ 31/05/2554)

เปิดอ่าน 16,880 ครั้ง
การเรียนรู้โดยใช้แป้นพิมพ์แทนการเขียน ดีหรือไม่?
การเรียนรู้โดยใช้แป้นพิมพ์แทนการเขียน ดีหรือไม่?

เปิดอ่าน 28,425 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "ผักแขยง"
สรรพคุณทางยาของ "ผักแขยง"

เปิดอ่าน 13,402 ครั้ง
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน

เปิดอ่าน 11,689 ครั้ง
"อ้วน" กับ 7 เรื่องน่ารู้ น้ำหนักลดเร็วในช่วงแรกแต่ต่อไปทำไมไม่ลด
"อ้วน" กับ 7 เรื่องน่ารู้ น้ำหนักลดเร็วในช่วงแรกแต่ต่อไปทำไมไม่ลด

เปิดอ่าน 11,204 ครั้ง
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555
"คนไร้ตัวตน" รายการตีสิบ 25 ก.ย.2555

เปิดอ่าน 19,783 ครั้ง
สื่ออังกฤษเผย 11 สิ่งที่คุณควรลบออกจากเฟซบุ๊ก
สื่ออังกฤษเผย 11 สิ่งที่คุณควรลบออกจากเฟซบุ๊ก

เปิดอ่าน 5,043 ครั้ง
รู้หรือยัง? เจ้าของเสียงประกาศบน BTS คือใคร
รู้หรือยัง? เจ้าของเสียงประกาศบน BTS คือใคร

เปิดอ่าน 14,536 ครั้ง
เตือนภัย ระวังไวรัสบน Facebook กำลังระบาด
เตือนภัย ระวังไวรัสบน Facebook กำลังระบาด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 6,876 ครั้ง
คัดเลือกคนจากสถาบัน
คัดเลือกคนจากสถาบัน

เปิดอ่าน 29,591 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

เปิดอ่าน 13,231 ครั้ง
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 10,999 ครั้ง
สุดไฮเทค โรงเรียนต่างจังหวัดในประเทศไทยที่คุณคาดไม่ถึง !!! (ชมคลิป)
สุดไฮเทค โรงเรียนต่างจังหวัดในประเทศไทยที่คุณคาดไม่ถึง !!! (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 14,023 ครั้ง
10 ลักษณะนิสัยแห่งผู้ประสบความสำเร็จ
10 ลักษณะนิสัยแห่งผู้ประสบความสำเร็จ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ