ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การนิเทศการดำเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ชื่อเรื่อง การนิเทศการดำเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ผู้รายงาน นายศักดา บาลศิริ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่ดำเนินการ 2562

บทคัดย่อ

การนิเทศการดำเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช.อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีเป็นโครงการที่เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ความประสงค์จะเรียนควบคู่กันทั้งสายสามัญและสายอาชีพไปพร้อมกัน เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จของโครงการ การดำเนินงาน รวมถึงผลที่ตามมาของโครงการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่ดีขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อประเมินโครงการทวิศึกษาของโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านปัญหาและข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่าง 53 คน (N) ได้แก่ ผู้บริหาร 2 คน ครูผู้สอน 21 คน นักเรียน 15 คน และผู้ปกครองนักเรียน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี3 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับฉบับที่ 1 สำหรับผู้บริหารและครูผู้สอน โดยมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.30 ถึง0.80 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91 ฉบับที่ 2 สำหรับนักเรียน โดยมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่0.31 ถึง 0.71 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีผลดังนี้

1. ด้านปัจจัยนำเข้าผลจากการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าจากการตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนร่วมการนิเทศการดำเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีพบว่า ครูผู้สอนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และสถานศึกษามีนโยบายอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี มากที่สุด

2. ด้านกระบวนการผลจากการประเมินด้านกระบวนการจากการตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนร่วมการนิเทศการดำเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีพบว่า โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินการ กำกับดูแล และประสานงานโดยเฉพาะ มีการกำหนดนโยบาย รูปแบบกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน โดยได้ดำเนินงานตามแผนหรือนโยบายที่ตั้งไว้ตามขั้นตอน มีการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นพัฒนาสมรรถนะสำคัญทางด้านอาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะทางด้านอาชีพที่ดีขึ้น ผู้เรียนได้มีการฝึกทักษะอาชีพจากการปฏิบัติจริง มีการสำรวจความพึงพอใจและนำผลสรุปไปปรับใช้ในการนิเทศการดำเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

3. ด้านปัญหาและข้อเสนอแนะผลการศึกษาด้านปัญหา พบว่า มีปัญหาคือ การขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการ ขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์และห้องเรียนการเดินทางไปเรียน การประสานงาน การจัดระบบดูแลนักเรียน การจัดกิจกรรม การปรับตัวของผู้เรียน ภาระงาน การมอบหมายงาน การแบ่งเวลาและความรับผิดของผู้เรียนผลการศึกษาข้อเสนอแนะ พบว่าผู้มีส่วนร่วมโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ ได้แก่ การดำเนินงานควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเพิ่มเติมโดยพิจารณาตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการใช้ของผู้เรียน

โดยสรุป การนิเทศการดำเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีมีผลการประเมินทั้งด้านปัจจัยนำเข้าและด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก จึงควรดำเนินการต่อไป ในส่วนของปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ควรนำไปพิจารณาทบทวนโครงการเพื่อพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

คำสำคัญ : การประเมิน, การนิเทศการดำเนินงานโครงการเรียนร่วม, หลักสูตร ปวช., นักเรียนโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

โพสต์โดย ศักดา : [19 ม.ค. 2564 เวลา 08:22 น.]
อ่าน [978] ไอพี : 61.19.123.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ