ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้น

รายงานการศึกษาในครั้งนี้ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อหาค่าประสิทธิภาพ

กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลือเน็ง ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียน

อนุบาลชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลือเน็ง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบ

หลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนอนุบาลชั้น

ปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวนการ

ฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ประชากรที่ใช้โดยการเลือกแบบเจาะจง

(Purposive Sampling) ที่ใช้ในการศึกษา นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จ านวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การศึกษาประกอบด้วย 1. กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะ

กระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

โรงเรียนบ้านลือเน็ง จ านวน 24 กิจกรรม 2. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรม

กลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลือเน็ง ระยะ เวลา

8 สัปดาห์ จ านวน 24 แผน 3. แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างท ากิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่น

แบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลือเน็ง จ านวน 8 สัปดาห์ 4. แบบประเมินความสามารถใน

การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ก่อนและหลังการประเมินของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านลือเน็ง

จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 11 รายการประเมิน 5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่

3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก

4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 5 ข้อ

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ( )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่า

ประสิทธิภาพเครื่องมือ IOC และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยค่า “t” (t-test ) พบว่าได้ผลดังนี้

1. กิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวน

การฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียน

บ้านลือเน็ง มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.06/94.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด

2. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน

ลือเน็ง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะ

กระบวนการฝึก 4 ขั้น โดยมีคะแนนก่อนเรียน เฉลี่ย เท่ากับ 17.85 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 3.13 หรือ ร้อยละ 59.49 และ หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 28.23 คะแนน ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.30 หรือ ร้อยละ 94.10 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง

คะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนประเมินหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าพัฒนา

เท่ากับ 10.38 คะแนน และมีค่า T – test เท่ากับ 16.596 คะแนนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ.01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้

เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสานทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้

กล้ามเนื้อใหญ่ พบว่า โดยข้อค าถามที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความพึงพอใจและต้องเข้า

ร่วมที่ครูจัดให้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.92 และข้อค าถามที่ค่าคะแนนต่ าสุด คือ นักเรียนมีต้องการให้

คุณครูจัดจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.69 นักเรียนมีระดับความพึงพอใจ เฉลี่ย

เท่ากับ 2.80 ระดับความพึงพอใจมาก

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยใช้เกมการเล่นแบบหลากหลาย ผสมผสาน

ทักษะกระบวนการฝึก 4 ขั้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี

ที่ 3 โรงเรียนบ้านลือเน็ง อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการทักษะความสามารถในการใช้

กล้ามเนื้อใหญ่ ได้เป็นอย่างด

โพสต์โดย พิงค์ : [26 ม.ค. 2564 เวลา 19:29 น.]
อ่าน [1794] ไอพี : 182.52.115.117
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,244 ครั้ง
ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กปัญหาคุณภาพคนรากหญ้า...สู่ปัญหาชาติ
ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กปัญหาคุณภาพคนรากหญ้า...สู่ปัญหาชาติ

เปิดอ่าน 7,920 ครั้ง
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ถึงเวลาทบทวนวิธีการแล้วหรือยัง?
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ถึงเวลาทบทวนวิธีการแล้วหรือยัง?

เปิดอ่าน 12,395 ครั้ง
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล

เปิดอ่าน 13,861 ครั้ง
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก

เปิดอ่าน 12,157 ครั้ง
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน
หลักเกณฑ์ฯ เลื่อนวิทยฐานะครูใหม่ : ยิ่งแก้ ยิ่งวน

เปิดอ่าน 21,039 ครั้ง
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า
ผักแว่น...ผักพื้นบ้านแต่มีคุณค่า

เปิดอ่าน 13,569 ครั้ง
7 เคล็ดลับเพิ่มความสูงให้กับตัวเอง
7 เคล็ดลับเพิ่มความสูงให้กับตัวเอง

เปิดอ่าน 16,203 ครั้ง
เรื่องที่แม่ควรอ่าน "20 คำถามคำตอบ" ความจริง "นมแม่-นมผง"
เรื่องที่แม่ควรอ่าน "20 คำถามคำตอบ" ความจริง "นมแม่-นมผง"

เปิดอ่าน 3,701 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการ

เปิดอ่าน 21,522 ครั้ง
“รังผึ้ง” นวัตกรรมใหม่…สามารถเก็บน้ำผึ้งโดยไม่ต้องกวนผึ้งเลย
“รังผึ้ง” นวัตกรรมใหม่…สามารถเก็บน้ำผึ้งโดยไม่ต้องกวนผึ้งเลย

เปิดอ่าน 10,620 ครั้ง
ยืดอายุด้วยการเดิน
ยืดอายุด้วยการเดิน

เปิดอ่าน 15,889 ครั้ง
แจกฟรี powerpoint ฟิสิกส์ ม.ปลาย (บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด)
แจกฟรี powerpoint ฟิสิกส์ ม.ปลาย (บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด)

เปิดอ่าน 16,577 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล

เปิดอ่าน 17,401 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 54 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 54 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 2,173 ครั้ง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง

เปิดอ่าน 107,138 ครั้ง
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย
เปิดอ่าน 15,979 ครั้ง
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
เปิดอ่าน 83,740 ครั้ง
ประเภทของลูกเสือ
ประเภทของลูกเสือ
เปิดอ่าน 13,890 ครั้ง
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน
วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน
เปิดอ่าน 12,666 ครั้ง
โกรธบ่อยโรคเพียบแน่ สุขภาพแย่ชัวร์ !
โกรธบ่อยโรคเพียบแน่ สุขภาพแย่ชัวร์ !

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ