ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่องานวิจัย รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิ

ชื่องานวิจัย รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ผู้วิจัย นายยุทธนา วังเพ็ชร

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมุกตายนวิทยา) เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อทราบองค์ประกอบของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 2) เพื่อทราบองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และ 3) เพื่อทราบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารการ เปลี่ยนแปลงกับองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบความสัมพันธ์และพัฒนารูปแบบ ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลสังกัดเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 4 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 14 คน หัวหน้างาน จำนวน 16 คน และหัวหน้าสายชั้น จำนวน 33 คน รวมทั้งสิ้น 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบและยืนยัน

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีจำนวน 4 องค์ประกอบ โดยเรียงตามน้ำหนักองค์ประกอบที่ได้จากมากไปหาน้อย คือ 1) คุณลักษณะ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) ภาวะผู้นำ 4) วิสัยทัศน์

1.1 องค์ประกอบที่ 1 “คุณลักษณะ” จำนวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 58 ตัวแปร

มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 505-738 มีค่าโอเกน 123.921 ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสม ได้ร้อยละ 65.22 และหลังจากหมุนแกนองค์ประกอบ ได้ค่าโอเกน 40 253 สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 21.186 เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่ 1

1.2 องค์ประกอบที่ 2 “แรงบันดาลใจ มีจำนวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 51 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 572-830 มีค่าไอเกน 3.893 ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสม ได้ร้อยละ 67.270 และหลังจากหมุนแกนองค์ประกอบได้ค่าโอเกน 36.028 สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 18.962 เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่ 2 และจัดเรียงลำดับตัวแปรตามค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ได้ดังนี้

1.3 องค์ประกอบที่ 3 “ภาวะผู้นำ” มีจำนวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 13 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 529-712 มีค่าโอเกน 2.426 ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 68.547 และหลังจากหมุนแกนองค์ประกอบได้ค่าไอเกน 19.895 สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 10.471 เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่ 3 และจัดเรียงลำดับตัวแปรตามค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading ) ได้ดังนี้

1.4 องค์ประกอบที่ 4 “วิสัยทัศน์” มีจำนวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 5 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง 514-590 มีค่าไอเกน 2.156 ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสม ได้ร้อยละ 69.682 และหลังจากหมุนแกนองค์ประกอบได้ค่าโอเกน 14.214 สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 7.481 เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญเป็นอันดับที่ 3 และจัดเรียงลำดับตัวแปรตามค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ได้ดังนี้

2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พบว่ารูปแบบการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

3. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการ เปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พบว่า องค์ประกอบด้าน คุณลักษณะ มีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ โดยผ่านองค์ประกอบด้านแรงบันดาลใจ องค์ประกอบด้านการเปลี่ยนแปลงทุกองค์ประกอบ ไม่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และยืนยันพบว่ารูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้จริง

4. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) คุณลักษณะ 2) การสร้างแรงบันดาลใจ 3) ภาวะผู้นำ 4) วิสัยทัศน์ และองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรตามคือ 5) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

โพสต์โดย one : [1 ก.พ. 2564 เวลา 04:20 น.]
อ่าน [1992] ไอพี : 158.108.29.31
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,524 ครั้ง
วิธีการปลอกเปลือกไข่ต้มที่สมบูรณ์แบบและรวดเร็วที่สุด
วิธีการปลอกเปลือกไข่ต้มที่สมบูรณ์แบบและรวดเร็วที่สุด

เปิดอ่าน 13,117 ครั้ง
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี

เปิดอ่าน 167,878 ครั้ง
หลักการออกแบบของ ADDIE model
หลักการออกแบบของ ADDIE model

เปิดอ่าน 28,244 ครั้ง
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1
เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 1

เปิดอ่าน 15,956 ครั้ง
คํานาม
คํานาม

เปิดอ่าน 10,930 ครั้ง
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่

เปิดอ่าน 21,801 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เปิดอ่าน 10,364 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2552

เปิดอ่าน 15,344 ครั้ง
ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 15,973 ครั้ง
เม็ดแมงลัก สมุนไพรเด็ด ช่วยให้หุ่นสวย สุขภาพดี
เม็ดแมงลัก สมุนไพรเด็ด ช่วยให้หุ่นสวย สุขภาพดี

เปิดอ่าน 17,985 ครั้ง
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?

เปิดอ่าน 28,555 ครั้ง
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค

เปิดอ่าน 25,817 ครั้ง
ใช้ยานอนหลับกับข้อควรระวัง
ใช้ยานอนหลับกับข้อควรระวัง

เปิดอ่าน 22,376 ครั้ง
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!
ไอเดีย..โครงสร้างศธ.รูปแบบใหม่สลาย5แท่งหวนสู่ "กรม"!

เปิดอ่าน 17,677 ครั้ง
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น

เปิดอ่าน 24,815 ครั้ง
ขาเที่ยวเฮอีก ปี59 วันหยุดยาวเพียบเฉพาะสงกรานต์ฟาดรวดเดียว 5 วัน
ขาเที่ยวเฮอีก ปี59 วันหยุดยาวเพียบเฉพาะสงกรานต์ฟาดรวดเดียว 5 วัน
เปิดอ่าน 18,695 ครั้ง
แคะกระปุกเช็กด่วน! ใครมีเหรียญ 5 บาทผลิตปี 2540 ขายได้เหรียญละ 1,500 บาท
แคะกระปุกเช็กด่วน! ใครมีเหรียญ 5 บาทผลิตปี 2540 ขายได้เหรียญละ 1,500 บาท
เปิดอ่าน 13,357 ครั้ง
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
ลี กวน ยู บุรุษผู้ยิ่งใหญ่
เปิดอ่าน 17,892 ครั้ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง
เปิดอ่าน 16,847 ครั้ง
เปลือกไข่ช่วยให้ผ้าขาว
เปลือกไข่ช่วยให้ผ้าขาว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ