ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นประ

บทคัดย่อ

ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๑.)เพื่อหาประสิทธิภาพ ของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ (E๑/E๒) ๒.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา ๓.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ห้องเรียน จำนวน ๓๓ คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Porposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ๑.) เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕ เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ ๑ เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ เล่มที่ ๒ เรื่อง ระบบไหลเวียนโลหิต เล่มที่ ๓ เรื่อง ระบบหายใจ เล่มที่ ๔ เรื่อง สัมพันธภาพ และเล่มที่ ๕ เรื่อง พฤติกรรมทางเพศ ๒.) แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประกอบด้วย สาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ จำนวน ๑๐ แผนการจัดการเรียนรู้ สาระที่ ๒ ชีวิตและครอบครัว จำนวน ๙ แผนการจัดการเรียนรู้ รวม ๑๙ แผนการจัดการเรียนรู้ ๓.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบชนิด ๔ ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ข้อ ๔.) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา จำนวน ๑๕ ข้อ ดำเนินการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการศึกษาพบว่า

ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

๑. ผลที่เกิดกับผู้เรียน

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดดังนี้

ตารางที่ ๘ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นระถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๗๕.๔๔ ๗๖.๙๕ ๘๔.๐๕

จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๓ ปี กล่าวคือ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๔๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๖.๙๕ และปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๐๕ ตามลำดับ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้นำเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลปรากฏว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความตั้งใจมีความตระหนักรับรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองมีนิสัยใฝ่เรียนรู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้จัดทำบันทึกผลการเรียน เช่น การจัดทำรายงานสมุดบันทึกความรู้ เอกสารการศึกษาความรู้ต่างๆซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้

๒. นักเรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลปรากฏว่านักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้

๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

๔. นักเรียนแสดงออกด้วยความมั่นใจ ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีความกระตือรือร้น ร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

๒. ผลที่เกิดกับครู

๑. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่หลากหลายมาใช้ใน การจัดการเรียนการสอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

๒. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวัดและประเมินผลการเรียนได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย

๓. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้การบริหารจัดการของโรงเรียนสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนหรือองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กร อื่นๆ จนได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจจากผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้อเสนอแนะ

๑. ครูผู้สอนควรควรศึกษาขั้นตอนและอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียน

๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต้องให้เวลานักเรียนได้อ่านสื่อการเรียนรู้ครูไม่ควรเร่งสรุปความคิดเห็นเร็วเกินไปหากนักเรียนได้อ่านและทำความเข้าใจด้วยตนเองเป็นการพัฒนากระบวนการคิดและตัดสินใจสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณค่าต่อตนเอง

๓. ครูผู้สอนควรดูแลนักเรียนให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาในเอกสาร

ประกอบการเรียน

๔. ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้ครูผู้สอน สร้างเอกสารประกอบการเรียนไปใช้อย่างแพร่หลาย

โพสต์โดย ครูอนัน : [10 ก.พ. 2564 เวลา 16:56 น.]
อ่าน [1346] ไอพี : 49.237.18.190
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 109,749 ครั้ง
ตารางบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่2)พ.ศ.2554
ตารางบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนฯ (ฉบับที่2)พ.ศ.2554

เปิดอ่าน 23,030 ครั้ง
ความสำคัญของการศึกษาปฐมวัย
ความสำคัญของการศึกษาปฐมวัย

เปิดอ่าน 16,439 ครั้ง
แบ่งปันความสุข แบ่งเบาความทุกข์
แบ่งปันความสุข แบ่งเบาความทุกข์

เปิดอ่าน 17,953 ครั้ง
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดการฐานข้อมูล

เปิดอ่าน 15,902 ครั้ง
eco car เทรนด์ใหม่ รถเล็ก ประหยัดพลังงาน
eco car เทรนด์ใหม่ รถเล็ก ประหยัดพลังงาน

เปิดอ่าน 21,236 ครั้ง
"กำจัดจุดอ่อน" ผลงานทางวิชาการ สาขาภาษาไทย
"กำจัดจุดอ่อน" ผลงานทางวิชาการ สาขาภาษาไทย

เปิดอ่าน 25,335 ครั้ง
PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ
PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ

เปิดอ่าน 10,998 ครั้ง
แหล่งไหว้พระ ขอพร ถอนเคราะห์สะเดาะกรรม ปี 2009
แหล่งไหว้พระ ขอพร ถอนเคราะห์สะเดาะกรรม ปี 2009

เปิดอ่าน 10,637 ครั้ง
หลักเกณฑ์กระจายอำนาจ 2550
หลักเกณฑ์กระจายอำนาจ 2550

เปิดอ่าน 839,296 ครั้ง
อริยสัจ 4
อริยสัจ 4

เปิดอ่าน 21,843 ครั้ง
ตะไคร้สมุนไพรใกล้ตัวแก้เวียนหัว
ตะไคร้สมุนไพรใกล้ตัวแก้เวียนหัว

เปิดอ่าน 16,272 ครั้ง
คลิปการ์ตูน ก-ฮ แบบเอาฮา พล็อตเรื่องดี
คลิปการ์ตูน ก-ฮ แบบเอาฮา พล็อตเรื่องดี

เปิดอ่าน 74,878 ครั้ง
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ต่าง ๆ
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ต่าง ๆ

เปิดอ่าน 18,567 ครั้ง
เลขมงคลตามความฝัน
เลขมงคลตามความฝัน

เปิดอ่าน 33,920 ครั้ง
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,670 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ทำไม O-NET ไม่เอาเรื่องจริงในชีวิตไปออกข้อสอบ
ตูนส์ศึกษา : ทำไม O-NET ไม่เอาเรื่องจริงในชีวิตไปออกข้อสอบ

เปิดอ่าน 19,850 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

เปิดอ่าน 27,380 ครั้ง
11 ผู้นำ ... ที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดในโลก ( ยุคปัจจุบัน )
11 ผู้นำ ... ที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดในโลก ( ยุคปัจจุบัน )

เปิดอ่าน 37,747 ครั้ง
มารยาทของการจับมือ (shaking Hands)
มารยาทของการจับมือ (shaking Hands)

เปิดอ่าน 42,723 ครั้ง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คืออะไร จำเป็นอย่างไร
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คืออะไร จำเป็นอย่างไร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ