ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สมองเป็นฐาน BPCR ที่มีต่อความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สมองเป็นฐาน BPCR

ที่มีต่อความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย นางจตุพร วรรณขาว

ระดับการศึกษา อนุบาลปีที่ 1

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สมองเป็นฐาน BPCR ที่มีต่อความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหล่มสัก 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สมองเป็นฐาน BPCR ที่มีต่อความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สมองเป็นฐาน BPCR ที่มีต่อความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สมองเป็นฐาน BPCR ที่มีต่อความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย วิธีการวิจัยดำเนินตามกระบวนการการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 (research) การศึกษาข้อมลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (development) การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สมองเป็นฐาน BPCR ที่มีต่อความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (research) การทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สมองเป็นฐาน BPCR ที่มีต่อความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 17 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินกิจกรรมเสริมประสบการณ์ แบบฝึกทักษะท้ายหน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนแหลังเรียน ขั้นตอนที่ 4 วิจัย (development) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สมองเป็นฐาน BPCR เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test Dependent

ผลการวิจัย

1.ข้อมูลพื้นฐานรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สมองเป็นฐาน BPCR ที่มีต่อความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นนำ (Brain Gym)

ขั้นวางแผน (Plan)

ขั้นค้นหาคำตอบ (Cooperative Learning)

ขั้นทบทวน (Review)

2. ผลการสร้างและผลการตรวจคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สมองเป็นฐาน BPCR ที่มีต่อความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นผู้เชี่ยวญต่อแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สมองเป็นฐาน BPCR ที่มีต่อความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยของผู้เชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง 1) สาระสำคัญ มีค่าเฉลี่ย 4.93 อยู่ในระดับมากที่สุด 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.74 อยู่ในระดับมากที่สุด 3) การดำเนินกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.86 อยู่ในระดับมากที่สุด 4) การวัดผลประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ

3. ผลการทดลองและผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สมองเป็นฐาน BPCR ที่มีต่อความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

3.1 การประเมินความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในการทำแบบฝึกท้ายหน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 9 คะแนน ทั้งหมด 10 หน่วยการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด 8.53 อยู่ในระดับดีมาก และคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด 7.71 อยู่ในระดับดีมาก

3.2 ผู้วิจัยได้ทำการทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย

ใช้สมองเป็นฐาน BPCR ที่มีต่อความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สมองเป็นฐาน BPCR มีค่าเฉลี่ย 24.77 สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สมองเป็นฐาน BPCR มีค่าเฉลี่ย 15.65 ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สมองเป็นฐาน BPCR ที่มีต่อความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.89 มีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความพอใจในระดับมาก ซึ่ง 1) นักเรียนอยากให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.00 2) นักเรียนชอบทำกิจกรรมด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 2.94 3) นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อทำกิจกรรม Brain Gym และนักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 2.88 4) นักเรียนชอบทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน มีค่าเฉลี่ย 2.76 ตามลำดับ

โพสต์โดย เจน : [12 ก.พ. 2564 เวลา 19:48 น.]
อ่าน [1272] ไอพี : 223.207.217.77
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,019 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (บรูไนดารุสซาลาม)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (บรูไนดารุสซาลาม)

เปิดอ่าน 18,857 ครั้ง
มรดกโลกของไทย
มรดกโลกของไทย

เปิดอ่าน 29,077 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษ
สำนวนภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 12,107 ครั้ง
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?
แค่กินน้อย ๆ แต่ไม่ออกกำลัง แล้วน้ำหนักจะลดได้ไหมนะ?

เปิดอ่าน 14,934 ครั้ง
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ

เปิดอ่าน 9,324 ครั้ง
ดูทีวี-เล่นมือถือในที่มืด ระวังต้อหินคุกคามจนตาบอด
ดูทีวี-เล่นมือถือในที่มืด ระวังต้อหินคุกคามจนตาบอด

เปิดอ่าน 19,384 ครั้ง
"ข้าว" ในสมัยพุทธกาล
"ข้าว" ในสมัยพุทธกาล

เปิดอ่าน 13,655 ครั้ง
อะไรเอ่ยสะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องสุขาที่คุณรัก ?
อะไรเอ่ยสะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องสุขาที่คุณรัก ?

เปิดอ่าน 9,738 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี หนังสือที่ควรมีไว้ประจำบ้าน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี หนังสือที่ควรมีไว้ประจำบ้าน

เปิดอ่าน 13,849 ครั้ง
ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - โรงเรียนญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 22,999 ครั้ง
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน

เปิดอ่าน 11,688 ครั้ง
ชมคลิป น้องนะโม วัยแค่ 4 ขวบ สวดมนต์ยาวคล่องปร๋อ
ชมคลิป น้องนะโม วัยแค่ 4 ขวบ สวดมนต์ยาวคล่องปร๋อ

เปิดอ่าน 10,239 ครั้ง
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่
8 สถานที่ยอดฮิตฉลองปีใหม่

เปิดอ่าน 13,833 ครั้ง
ประเพณีขึ้นโขนชิงธง"คลองหัววัง-พนังตัก" เมืองชุมพร
ประเพณีขึ้นโขนชิงธง"คลองหัววัง-พนังตัก" เมืองชุมพร

เปิดอ่าน 175,755 ครั้ง
ลำดับขั้นในการวิจัย
ลำดับขั้นในการวิจัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,013 ครั้ง
ข้อควรปฏิบัติ เมื่อสารเคมีหก
ข้อควรปฏิบัติ เมื่อสารเคมีหก

เปิดอ่าน 12,244 ครั้ง
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้

เปิดอ่าน 15,104 ครั้ง
6 หนทางสู่ความร่ำรวยตั้งแต่อายุยังน้อย
6 หนทางสู่ความร่ำรวยตั้งแต่อายุยังน้อย

เปิดอ่าน 19,977 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

เปิดอ่าน 17,340 ครั้ง
อริยสัจ 4
อริยสัจ 4 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ