ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาและใช้คู่มือการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด ประสบการณ์บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐก

ชื่อรายงาน รายงานการพัฒนาและใช้คู่มือการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง

พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผู้รายงาน นายคเณศ เทพสุวรรณ

ปีที่รายงาน 2563

บทคัดย่อ

รายงาน เรื่อง รายงานการพัฒนาและใช้คู่มือการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้างในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อศึกษาผลการใช้คู่มือการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อหน่วยการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประชากรที่ใช้ในการรายงานมี 2 กลุ่ม คือ ประชากรกลุ่มที่ 1 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน ประชากรกลุ่มที่ 2 เป็นครูชั้นอนุบาล จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ไม่รวมผู้บริหารและครู) จำนวน 7 คน รวม จำนวน 17 คน ผู้รายงานรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร(Content Analysis and Synthesis) วิเคราะห์ข้อมูลจากคำถามปลายเปิด (Content Analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการพัฒนาคู่มือการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้างในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

1.1 ได้องค์ประกอบของคู่มือ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญวัตถุประสงค์ของคู่มือ และนิยามศัพท์เฉพาะ ส่วนที่ 2 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม แนวทางการพัฒนาหน่วยการจัดประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์ แนวทางการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการจัดทำคู่มือการบริหาร ส่วนที่ 3 การบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติ การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และการรับผลประโยชน์ ส่วนที่ 4 รายงานการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย วิธีการรายงาน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน และปฏิทินการรายงาน และส่วนที่ 5 ส่วนท้าย ประกอบด้วย เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก และประวัติผู้รายงาน

1.2 ความแหมาะสมและความเป็นได้ของคู่มือ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการใช้คู่มือการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

2.1 คุณภาพการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 คุณภาพของหน่วยการจัดประสบการณ์และแผนการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้น ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2.3 คุณภาพของการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้น ภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด

2.4 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อันเป็นผลจากการจัดประสบการณ์ ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้น เด็กทุกคน ร้อยละ 100 มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

2.5 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ตามคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง อันเป็นผลจากการจัดประสบการณ์ตามหน่วยการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้น เด็กทุกคน ร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ปีการศึกษา 2562 ผ่านทุกรายการเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

3. ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อหน่วยการจัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชนคนทุ่งหัวช้าง ในหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พุทธศักราช 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทุกหน่วยการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้น ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย เอกอาวุธ สุริยะเจริญ : [17 ก.พ. 2564 เวลา 14:02 น.]
อ่าน [1109] ไอพี : 118.172.96.238
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ