ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการฝึก(Training) และ การเสริมสร้าง(Conditioning) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะฟุตบ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการฝึก(Training) และ

การเสริมสร้าง(Conditioning) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอล

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟุตบอล สู่การเป็นนักกีฬาเยาวชน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบัวใหญ่

ผู้วิจัย นายปราโมทย์ พิมพิค่อ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่วิจัย 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D)

มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการเรียนโดยใช้การเรียนการสอนด้วยเทคนิคการฝึก(Training) และการเสริมสร้าง(Conditioning) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอล

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟุตบอล 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการฝึก(Training) และการเสริมสร้าง(Conditioning) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟุตบอล สู่การเป็นนักกีฬาเยาวชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบัวใหญ่ 3) เพื่อเปรียบเทียบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟุตบอล 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการฝึก(Training) และ การเสริมสร้าง(Conditioning)โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟุตบอล สู่การเป็นนักกีฬาเยาวชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบัวใหญ่ แหล่งข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 30 คน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cutter Random Sampling) แหล่งข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 2 หลักสูตรการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , เป้าหมายการเรียนรู้, เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบการวัดผลการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้, ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน, นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 3 และ 4 เป็นประชากร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ห้อง จำนวน 305 คน , กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 35 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cutter Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการฝึก(Training) และการเสริมสร้าง(Conditioning) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟุตบอล สู่การเป็นนักกีฬาเยาวชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบัวใหญ่ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการฝึก(Training) และการเสริมสร้าง(Conditioning) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอล

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟุตบอล สู่การเป็นนักกีฬาเยาวชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบัวใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคำนวณสำเร็จรูปและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที (t-test Dependent)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ข้อมูลพื้นฐานการเรียนโดยใช้การเรียนการสอนด้วยเทคนิคการฝึก(Training) และการเสริมสร้าง(Conditioning) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟุตบอล พบว่า หลักสูตรการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการฝึก และการเสริมสร้าง เน้นให้นักเรียนมีทักษะฟุตบอลเพิ่มขึ้น และ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

2. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการฝึก(Training) และการเสริมสร้าง(Conditioning) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟุตบอล สู่การเป็นนักกีฬาเยาวชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบัวใหญ่ พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้

3. ผลการพัฒนาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการฝึก(Training) และการเสริมสร้าง(Conditioning) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟุตบอล สู่การเป็นนักกีฬาเยาวชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบัวใหญ่ พบว่า การเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการฝึก(Training) และการเสริมสร้าง(Conditioning) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะฟุตบอลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟุตบอล สู่การเป็นนักกีฬาเยาวชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบัวใหญ่ อยู่ในระดับ มากที่สุด

โพสต์โดย รชนิกร ศิริมั่น : [18 ก.พ. 2564 เวลา 23:00 น.]
อ่าน [1113] ไอพี : 171.96.220.190
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ