ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCEA Model และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเ

บทคัดย่อ

การวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCEA Model

และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียน วิชาเทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการสำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยี 1 (การออก แบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการสำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้นที่ 2 การพัฒนาเป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้นที่ 3 การวิจัยเป็นการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขั้นที่ 4 การพัฒนาเป็นการประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model และกระบวน การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย(X ̅ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติ (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการสำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ดังกล่าว เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของการจัดการศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาและความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญ ที่ต้องการให้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เพราะรูปแบบการเรียนการสอนมีลำดับขั้นตอนในการการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย มีคำแนะนำหรือวิธีการใช้ที่ชัดเจน บอกบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในการเรียนได้เป็นอย่างดี รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model และกระบวน การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค์ สาระการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการจูงใจเพื่อเตรียมความพร้อม (Preparation:P) 2) ขั้นประสบการณ์ (Experience : E) 3) ขั้นสะท้อนความรู้(Reflection of Knowledge : R) 4) ขั้นสร้างความรู้ (Creation of Knowledge:C) 5) ขั้นปฏิบัติ (Action:A) 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation :E) กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Teams-Achievement Division, STAD) 2) เทคนิคการร่วมกันคิดหาคำตอบ (Numbered Heads Together, NHT) 3) เทคนิคจิ๊กซอร์ II (Jigsaw II) 4) เทคนิคกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ (Group Investigaion, GI) 5) เทคนิคร่วมมือกันเรียน (Learning Together Technique) ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน และเงื่อนไขการนำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ ผลการตรวจสอบความเหมาะสม/สอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ด้านความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) และความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และภาษาที่ใช้ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน ซึ่งแสดงว่ารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model และกระบวน การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.10/87.33 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การะประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย PERCAE Model และกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนวิชาเทคโนโลยี 1 (การออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

โพสต์โดย ฐิศา : [22 ก.พ. 2564 เวลา 19:21 น.]
อ่าน [199] ไอพี : 171.96.89.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ