ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดโพธาราม (โพธิพิทยากร)

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตของโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินตามแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) นำมาใช้ในการประเมินกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 107 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.96 ผู้ประเมินวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า 1) การประเมินบริบทของการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนฯ ตรงตามเป้าหมายและมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนฯ ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดของการรักสุขภาพให้กับนักเรียนและบุคลากรได้อย่างแท้จริง รูปแบบการจัดกิจกรรมตามโครงการ สามารถวัดและติดตามผลได้ ส่วนโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนฯ สามารถสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 2) การประเมินปัจจัยนำเข้าของการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่าโรงเรียนมีการสำรวจสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน ที่เอื้อต่อสุขภาพทุกต้นปีการศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาโรงเรียนมีสื่อประกอบ

การเรียนรู้ในการส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ โรงเรียนมีการจัดบริการอนามัยในโรงเรียนให้แก่นักเรียน เช่น การตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนักเรียนเจ็บป่วย ฯลฯ ส่วนครูและบุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีสื่อและ/หรือนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพภายในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 3)การประเมินกระบวนการของการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า โรงเรียนมีการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและควรช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา มีการกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนฯ โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมโครงการ ตามแผนและขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไว้ในโครงการ โรงเรียนมีการตรวจุขภาพนักเรียนด้วยตนเองหรือบุคลากรสาธารณสุข ส่วนโรงเรียนมีการนำผลสรุปไปพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 4)การประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนตามแนวทาง การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมานักเรียนได้รับความรู้/การฝึกทักษะการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้นของตนเอง เช่น การรักษาความสะอาดของร่างกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การล้างมือ การป้องกันอุบัติเหตุ การหลีกเลี่ยงสารเสพติด การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร การดูแลรักษาไม่ให้เป็นเหา นักเรียนไม่เคยได้รับอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ส่วนนักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง

มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด และการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนฯ มีความเหมาะสม สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนฯ มีความเหมาะสม ส่วนชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

โพสต์โดย วิภาทิพย์ คงด้วง : [16 มี.ค. 2564 เวลา 07:42 น.]
อ่าน [1816] ไอพี : 1.20.203.190
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 28,100 ครั้ง
เคล็ดลับ"ล้างเห็ด" ให้สะอาดทันใจ
เคล็ดลับ"ล้างเห็ด" ให้สะอาดทันใจ

เปิดอ่าน 30,437 ครั้ง
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”

เปิดอ่าน 2,018 ครั้ง
อุตสาหกรรมยุคใหม่ ทำไมต้องเข้าใจเรื่อง Smart Warehouse
อุตสาหกรรมยุคใหม่ ทำไมต้องเข้าใจเรื่อง Smart Warehouse

เปิดอ่าน 18,202 ครั้ง
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ

เปิดอ่าน 10,221 ครั้ง
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 25,462 ครั้ง
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
เลิกครู 5 ปี…แก้ทั้งระบบครบวงจร : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 11,746 ครั้ง
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด
กลิ่นหอมหวาน ช่วยให้ทนความเจ็บปวด

เปิดอ่าน 37,623 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) ปี 2555

เปิดอ่าน 9,346 ครั้ง
ชื่นชมลูก ช่วยพัฒนา
ชื่นชมลูก ช่วยพัฒนา

เปิดอ่าน 11,442 ครั้ง
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 14,796 ครั้ง
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้

เปิดอ่าน 22,050 ครั้ง
เฉลยข้อสอบผิด! บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน
เฉลยข้อสอบผิด! บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน

เปิดอ่าน 10,223 ครั้ง
หญิงไทยอายุต่ำกว่า 40 ปีเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 33.4 สูงกว่าหญิงมะกัน
หญิงไทยอายุต่ำกว่า 40 ปีเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 33.4 สูงกว่าหญิงมะกัน

เปิดอ่าน 57,254 ครั้ง
การเบิกค่าเช่าบ้าน
การเบิกค่าเช่าบ้าน

เปิดอ่าน 11,392 ครั้ง
"เสือจับค้างคาว" ของขวัญพระราชทานปี
"เสือจับค้างคาว" ของขวัญพระราชทานปี '53

เปิดอ่าน 17,897 ครั้ง
ข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นจัด
ข้อเสียของการดื่มน้ำเย็นจัด
เปิดอ่าน 29,262 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดอ่าน 30,054 ครั้ง
เคล็ดลับการทำให้หน้าเรียวกระชับใน 3 นาที
เคล็ดลับการทำให้หน้าเรียวกระชับใน 3 นาที
เปิดอ่าน 9,728 ครั้ง
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59
เปิดอ่าน 34,720 ครั้ง
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ดี
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ