ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ชื่อเรื่อง

ผู้ศึกษา ปีที่พิมพ์

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

นายจันทา บุญสอน

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนมี้ีวัตถุประสงค์1)เพื่อศึกษาผลประเมินโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และ นักเรียน ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมการดาเนินงาน 2) ด้านความพร้อมของ ปัจจัยการดาเนินงาน 3) ด้านกระบวนการดาเนินงาน และ 4) ด้านผลสาเร็จของการดาเนินงาน โดย ใช้การประเมินรูปแบบซิป(CIPP Model)กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้จากประชากร โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ปีการศึกษา 2562 โดยการเทียบตารางของ R.V. Krejcie และ D.W. Morgan (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 43) ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 86 คน และนักเรียน จานวน 86 คน รวมทั้งสิ้น 187 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ ที่มีต่อโครงการจัดระบบการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบสอบถามด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม การดาเนินงาน (Context) 6 ข้อ ด้านความพร้อมของปัจจัยการดาเนินงาน (Input) 11 ข้อ ด้าน กระบวนการดาเนินงาน (Process) 9 ข้อ และด้านผลสาเร็จของการดาเนินงาน (Product) 14 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88

ผลการศึกษาพบว่า

การประเมินโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยใช้การประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) แยกพิจารณาผลการประเมินตามกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ภาพรวมมีประเด็นที่นามาอภิปรายผล ดังนี้

1.การศึกษาผลประเมินโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดหนองขุน ปราบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็น ของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน พบว่า 1) ด้านบริบทหรือสภาวะ แวดล้อมการดาเนินงาน ก่อนดาเนินงานโครงการมีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ โครงการอยู่ในระดับปานกลาง และหลังดาเนินงานโครงการมีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของโครงการอยู่ในระดับมาก 2) ดา้ นความพร้อมของปัจจัยการดาเนินงาน ก่อนดาเนินงาน

โครงการ มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรและวิธีดาเนินการ อยู่ในระดับปาน กลาง และหลังดาเนินงานโครงการ มีความเหมาะสม ด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรและ วิธีดาเนินการ อยู่ในระดับมาก 3) ด้านกระบวนการดาเนินงาน ก่อนดาเนินงานโครงการมีความ เหมาะสมในส่วนของการปฏิบัติด้านกระบวนการ อยู่ในระดับปานกลาง และหลังดาเนินงานโครงการมี ความเหมาะสม ในส่วนของการปฏิบัติด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก 4) ด้านผลสาเร็จของการ ดาเนินงานในการดาเนินงาน ก่อนดาเนินโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และหลัง ดาเนินโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สรุปผลการดาเนินงานภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ก่อน ดาเนินงานโครงการ มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเพียงพอ และความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง และหลังดาเนินงานโครงการโดยรวมทุกด้าน มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความ เพียงพอ และความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ในแต่ละด้านปรากฏผลดังนี้

1.1 ผลการดาเนินงานด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมการดาเนินงานโครงการ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ก่อนการดาเนินงานพบว่า มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของโครงการ ค่าเฉลี่ยรวม 3.06 อยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนได้ ดาเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายการจัด การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และหน่วยงานต้นสังกัด ค่าเฉลี่ย 3.58 ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ค่าเฉลี่ย 2.91 และหลังการดาเนินงานพบว่า ความสอดคล้อง ความ เหมาะสม ค่าเฉลี่ยรวม 3.94 อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนได้ดาเนินโครงการระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และหน่วยงานต้นสังกัด ค่าเฉลี่ย 4.16 ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นโครงการที่มีความจาเป็นเร่งด่วน เพราะส่งผลกระทบหลายอย่างต่อหน่วยงานและระบบราชการ ค่าเฉลี่ย 3.76

1.2 ผลการดาเนินงานด้านความพร้อมของปัจจัยโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ก่อนการดาเนินงานพบว่า มีความเหมาะสมด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากรและวิธีดาเนินการ ค่าเฉลี่ยรวม 2.91 อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยสูงสุด บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการ ดาเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ค่าเฉลี่ย 3.62 ค่าเฉลี่ยต่าสุดโรงเรียนมีการจัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 2.22 และหลังการดาเนินงานพบว่า ความเหมาะสม ความเพียงพอ ค่าเฉลี่ยรวม 3.88 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการดาเนินงานโครงการระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ค่าเฉลี่ย 4.04 ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ บุคลากรในโรงเรียนที่รับผิดโครงการมีจานวน เพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.56

1.3 ผลการดาเนินงานด้านกระบวนการดาเนินงาน โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง นักเรียน ก่อนการดาเนินงานพบว่ามีความเหมาะสมในส่วนของการปฏิบัติ ในด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ย 2.58 ค่าเฉลี่ยต่าสุดโรงเรียนได้ดาเนินการจัดให้มีการคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ย 2.24

และหลังการดาเนินงานพบว่า ความสอดคล้อง ความเหมาะสมของการปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยรวม 3.87 อยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โรงเรียนได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงการระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยและความเหมาะสมอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย 4.02 ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ โรงเรียนได้ดาเนินการจัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ย 3.71

1.4 ผลการดาเนินงานด้านผลผลิตของโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน วัดหนองขุนปราบ ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ก่อนการดาเนินงาน พบว่า มีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยรวม 2.83 อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ไม่ทา ผิดระเบียบ กฎหมายและศีลธรรมอันดี ค่าเฉลี่ย 3.27 ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ โครงการระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชนมีการทางานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการ ทางานที่มีระบบ เพื่อที่จะเป็นสถานศึกษาต้นแบบแห่งการเรียนรู้สาหรับระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ค่าเฉลี่ย 2.16 และหลังการดาเนินงาน ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลดีต่อนักเรียน คุณครู สถานศึกษา ทา ให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียนรู้อย่างมีความสุข ค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ นักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออกในทาง สร้างสรรค์ ไม่ทาผิดระเบียบ กฎหมายและศีลธรรมอันดี ค่าเฉลี่ย 3.89

2. การศึกษาข้อเสนอแนะในการดาเนินงานโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ จากครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน พบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. โรงเรียนควรมีการดาเนินงานโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่าง ต่อเนื่อง

2. โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสได้เข้ารับการพัฒนาตนเอง อย่าง สม่าเสมอ ในเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมจัดทา เครื่องมือคัดกรองนักเรียนให้มากขึ้น

4. โรงเรียนควรมีการพัฒนาเครื่องมือในการคัดกรองนักเรียน ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

5. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อส่งเสริม และพัฒนานักเรียนที่

มีความสามารถด้านต่างๆ

6. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองทุกครั้ง ควรรวบรวมปัญหา

ของนักเรียนเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

7. นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ บางคนจะมีปัญหาเฉพาะด้าน

หรือเฉพาะเรื่อง อยากให้มีการร่วมประชุมปรึกษาหารือเฉพาะกลุ่มปัญหาเป็น

เรื่องๆ

8. ผู้ปกครองอยากให้ทางโรงเรียนจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น

9. ผู้ปกครองทราบว่าครูดูแลเอาใสใจนักเรียน จึงรู้สึกวางใจในตัวครูเป็นอย่างมาก

10. อยากให้มีการเข้าค่ายคุณธรรมทุกๆ ปี จะไดฝ้ ึกให้นักเรียนมีสมาธิยิ่งขึ้น

11. นักเรียนรู้สึกประทับใจ เมื่อครูออกเยี่ยมบ้านและติดตามดูแลเป็นอย่างดี 12. โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย ไม่เคร่งเครียดกับการเรียนมากเกินไป

โพสต์โดย ผึ้ง : [27 มี.ค. 2564 เวลา 23:29 น.]
อ่าน [1670] ไอพี : 223.205.220.16
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,831 ครั้ง
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society
การศึกษาของเด็กไทยยุค Digital Society

เปิดอ่าน 14,169 ครั้ง
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน
เคล็ดลับ!! เติมพลังใจคนวัยทำงาน

เปิดอ่าน 38,629 ครั้ง
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ

เปิดอ่าน 12,821 ครั้ง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง
ที่แท้ ซีอิ๊ว ก็มีต้นกำเนิดจากน้ำปลาบ้านเรานี่เอง

เปิดอ่าน 11,357 ครั้ง
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”

เปิดอ่าน 18,067 ครั้ง
เรื่องน่ารู้ของ "ขิงป่า"
เรื่องน่ารู้ของ "ขิงป่า"

เปิดอ่าน 15,050 ครั้ง
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ

เปิดอ่าน 8,286 ครั้ง
ตรุษจีนกับอาจารย์ช้าง ตอน เก็บกวาดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เฮงๆรวยๆ
ตรุษจีนกับอาจารย์ช้าง ตอน เก็บกวาดบ้านเสริมฮวงจุ้ย เฮงๆรวยๆ

เปิดอ่าน 9,880 ครั้ง
คลิปว่อนยูทูบ แฉทำไมเทคโนโลยี "3G"ประเทศไทยล้าหลัง"ลาว" !!
คลิปว่อนยูทูบ แฉทำไมเทคโนโลยี "3G"ประเทศไทยล้าหลัง"ลาว" !!

เปิดอ่าน 17,479 ครั้ง
ตำนานคิวปิด
ตำนานคิวปิด

เปิดอ่าน 1,458 ครั้ง
เตรียมพร้อมลูก เปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด
เตรียมพร้อมลูก เปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด

เปิดอ่าน 9,995 ครั้ง
เดิน...ลดโรค
เดิน...ลดโรค

เปิดอ่าน 9,279 ครั้ง
หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยจัดประสบการณ์และหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

เปิดอ่าน 10,046 ครั้ง
รวยด้วยมรรค 8
รวยด้วยมรรค 8

เปิดอ่าน 19,342 ครั้ง
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 24,075 ครั้ง
ขนาดของหน่วยความจำและขนาดของภาพเมื่อนำไปอัด
ขนาดของหน่วยความจำและขนาดของภาพเมื่อนำไปอัด

เปิดอ่าน 17,226 ครั้ง
MPEG คืออะไร
MPEG คืออะไร

เปิดอ่าน 10,930 ครั้ง
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน
กูเกิลเจ๋งทดลอง"รถแห่งอนาคต Google Car "วิ่งได้เองบนท้องถนน

เปิดอ่าน 20,860 ครั้ง
มันมือเสือ
มันมือเสือ

เปิดอ่าน 15,743 ครั้ง
ย้อนดูโปรแกรมแชท 22 ปีที่แล้ว จนถึงอวสาน "MSN"
ย้อนดูโปรแกรมแชท 22 ปีที่แล้ว จนถึงอวสาน "MSN" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ