ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีผล ต่อสมรรถนะ

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานของครูสู่คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้วิจัย นางสาวพรภัทรา ศรีแก่นจันทร์

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สู่คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานของครูสู่คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2562 เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วม ที่มีผลต่อสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานของครูสู่คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะครูในการปฏิบัติงานของครูสู่คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง ต่อผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ ประชากร คือ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแยกเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูปฏิบัติการ จำนวน 15 คน และครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 43 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบฃการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สู่คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สู่คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สู่คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะครูในการปฏิบัติงานของครูสู่คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองต่อผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์

สรุปผลการวิจัย 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สู่คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2562 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76 S.D.= 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักการกระจายอำนาจ ( = 4.82 S.D.= 0.31) รองลงมา คือ ด้านหลักการบริหารตนเอง ( = 4.78 S.D.= 0.36) และด้านหลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษา ( = 4.76 S.D.= 0.35) ตามลำดับ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 นั่นแสดงว่า รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในทุกด้าน ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำมาขับเคลื่อนสนับสนุนส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมได้จริง 2. การวิเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูสู่คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูสู่คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76 S.D. = 0.38) นั่นแสดงว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์กร ด้านการนำ ด้านการควบคุม ย่อมส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูได้จริง เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะครูในการปฏิบัติงานของครูสู่คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ พบว่า สมรรถนะครูในการปฏิบัติงานของครูสู่คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) ก่อนการวิจัย เท่ากับ 3.48 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.46. และมีค่าเฉลี่ย ( ) หลังการวิจัย เท่ากับ 4.75 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.44 พบว่า สมรรถนะครูในการปฏิบัติงานของครูสู่คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ หลังการวิจัยสูงกว่าก่อนการวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อ 3 นั่นแสดงว่า สมรรถนะการปฏิบัติงานครูทั้ง 6 ข้อ คือ สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน สมรรถนะการวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน สมรรถนะภาวะครูผู้นำ และสมรรถนะการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองต่อผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองต่อผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ .4.61 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.44 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 นั่นแสดงว่า รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สู่คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านสระบัว ปีการศึกษา 2562 เกิดผลสะท้อนเชิงคุณภาพต่อคุณภาพผู้เรียน อย่างเชิงประจักษ์ คือ นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดไว้

โพสต์โดย นางสาวพรภัทรา : [31 มี.ค. 2564 เวลา 11:10 น.]
อ่าน [1296] ไอพี : 183.88.231.3
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 34,914 ครั้ง
ประโยชน์ของว่านหางจระเข้
ประโยชน์ของว่านหางจระเข้

เปิดอ่าน 13,210 ครั้ง
ชมด่วน คลิป หมาเดาะบอลขั้นเทพ
ชมด่วน คลิป หมาเดาะบอลขั้นเทพ

เปิดอ่าน 17,302 ครั้ง
"ชงโค"..ไม้ประดับที่มีสรรพคุณรักษาโรค
"ชงโค"..ไม้ประดับที่มีสรรพคุณรักษาโรค

เปิดอ่าน 9,365 ครั้ง
สู่ความสำเร็จในการทำงานตามแนวพุทธ
สู่ความสำเร็จในการทำงานตามแนวพุทธ

เปิดอ่าน 10,361 ครั้ง
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยโอนโรงเรียนให้ท้องถิ่น
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยโอนโรงเรียนให้ท้องถิ่น

เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า
แนะวิธีซื้อสมาร์ทโฟนอย่างคุ้มค่า

เปิดอ่าน 90,497 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลข้อต่อเคล็ดหรือแพลง
วิธีปฐมพยาบาลข้อต่อเคล็ดหรือแพลง

เปิดอ่าน 36,881 ครั้ง
"กระทุ่ม" ดอกหอมเป็นยา
"กระทุ่ม" ดอกหอมเป็นยา

เปิดอ่าน 7,980 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ ไข้หวัดใหญ่พันธุ์ใหม่ ลามทั่วโลก
ไขข้อข้องใจ ไข้หวัดใหญ่พันธุ์ใหม่ ลามทั่วโลก

เปิดอ่าน 10,782 ครั้ง
คลิปข่าว ผลสอบ o-net ป.6 พบคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ต่ำกว่าครึ่งถึง 6 วิชา
คลิปข่าว ผลสอบ o-net ป.6 พบคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ต่ำกว่าครึ่งถึง 6 วิชา

เปิดอ่าน 12,021 ครั้ง
กำเนิดหมากฝรั่ง
กำเนิดหมากฝรั่ง

เปิดอ่าน 10,732 ครั้ง
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร

เปิดอ่าน 14,835 ครั้ง
เด็กกับโรคหวัด
เด็กกับโรคหวัด

เปิดอ่าน 10,724 ครั้ง
นวดกดจุดบนใบหน้า ทางเลือกแก้นอนไม่หลับในผู้สูงอายุ
นวดกดจุดบนใบหน้า ทางเลือกแก้นอนไม่หลับในผู้สูงอายุ

เปิดอ่าน 12,574 ครั้ง
น้ำนมถั่วเหลือง ช่วยผิวสวย-หุ่นดี จายภายใน
น้ำนมถั่วเหลือง ช่วยผิวสวย-หุ่นดี จายภายใน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,534 ครั้ง
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"

เปิดอ่าน 16,775 ครั้ง
การแสดงเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องทำอย่างไร
การแสดงเครื่องหมายลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องทำอย่างไร

เปิดอ่าน 13,230 ครั้ง
เกษตรทำเงิน : ปลูกสตรอเบอร์รี่แซมยางพารา แก้วิกฤติราคายางตกต่ำ
เกษตรทำเงิน : ปลูกสตรอเบอร์รี่แซมยางพารา แก้วิกฤติราคายางตกต่ำ

เปิดอ่าน 14,359 ครั้ง
ไก่เคยูเบตง สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค
ไก่เคยูเบตง สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค

เปิดอ่าน 41,531 ครั้ง
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ