ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาระบบบริหารงานดูแลนักเรียนประจำ ตามคู่มือการดูแลนักเรียนประจำ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานดูแลนักเรียนประจำ ตามคู่มือการดูแลนักเรียนประจำ

โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ผู้ศึกษา นางสาวสุพรรณี เทพอินทร์

หน่วยงาน โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษาที่ดำเนินการ 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานดูแลนักเรียนประจำ ตามคู่มือการดูแลนักเรียนประจำ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานดูแลนักเรียนประจำ ตามคู่มือการดูแลนักเรียนประจำ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาระบบบริหารงานนักเรียนประจำ ตามคู่มือการดูแลนักเรียนประจำ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการพัฒนาระบบบริหารงานดูแลนักเรียนประจำ ตามคู่มือการดูแลนักเรียนประจำ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย มีขั้นตอนการศึกษา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานดูแลนักเรียนประจำ ตามคู่มือการดูแลนักเรียนประจำ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ครูผู้สอน จำนวน 62 คนและนักเรียนประจำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จำนวน 144 คน รวมทั้งหมด จำนวน 222 คน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการพัฒนาระบบบริหารงานดูแลนักเรียนประจำ ตามคู่มือการดูแลนักเรียนประจำ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 20 คน และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 20 คน รวมทั้งหมด 40 คน ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการพัฒนาระบบบริหารงานดูแลนักเรียนประจำ ตามคู่มือการดูแลนักเรียนประจำ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนประจำ จำนวน 186 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แบบสอบถามสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานดูแลนักเรียนประจำ 2) แบบสอบถามผลการพัฒนาระบบบริหารงานดูแลนักเรียนประจำ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการพัฒนาระบบบริหารงานดูแลนักเรียนประจำ ทั้ง 3 ฉบับวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายข้อผลการศึกษาพบว่า

1. ปัญหาการพัฒนาระบบบริหารงานนักเรียนประจำ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทางการพัฒนาระบบงานบริหารงานนักเรียนประจำในภาพรวม ด้านปัจจัยนำเข้า ให้จัดโครงการ/กิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติงานที่ เป็นเลิศและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านกระบวนการ ควรดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการของนักเรียนทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ ให้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว และสังคมต่อไป ด้านผลผลิต ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทุกด้าน คือ ด้านสุขภาวะ สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้านทักษะดำรงชีวิต ด้านสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย และการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เรียนรู้วิธีการป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัย ด้านผลกระทบ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา มีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน

2. ปัญหาการพัฒนาระบบบริหารงานนักเรียนประจำ ตามความคิดเห็นนักเรียนประจำ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทางการพัฒนาระบบงานบริหาร งานนักเรียนประจำในภาพรวม ด้านปัจจัยนำเข้า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อพัฒนาเรือนนอน และนักเรียนประจำ ด้านกระบวนการ ควรดูแลเอาใจใส่ ด้านพฤติกรรม และความเป็นอยู่ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ด้านผลผลิต ควรส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตอาสา มีระเบียบวินัย และมีพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ด้านผลกระทบ วัด โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และระเบียบวินัยให้กับผู้เรียน

3. ผลการพัฒนาระบบบริหารงานนักเรียนประจำ ตามความคิดเห็นของเครือข่าย โดยรวมความสำเร็จอยู่ในระดับมาก

4. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการพัฒนาระบบบริหารงานดูแลนักเรียนประจำ โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย fah : [9 เม.ย. 2564 เวลา 15:41 น.]
อ่าน [1441] ไอพี : 171.100.191.22
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,444 ครั้ง
TEPE Online มีอะไรดีๆ เยอนะ รู้จักกันหรือยัง?
TEPE Online มีอะไรดีๆ เยอนะ รู้จักกันหรือยัง?

เปิดอ่าน 24,350 ครั้ง
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 8,565 ครั้ง
หายใจผิด ตัวการทำลายผิว
หายใจผิด ตัวการทำลายผิว

เปิดอ่าน 10,842 ครั้ง
กว่าจะเป็น เวียงจันทน์เกมส์
กว่าจะเป็น เวียงจันทน์เกมส์

เปิดอ่าน 46,810 ครั้ง
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์

เปิดอ่าน 8,625 ครั้ง
อ่านออกเขียนได้กับรักการอ่านเป็นคนละเรื่องเดียวกัน
อ่านออกเขียนได้กับรักการอ่านเป็นคนละเรื่องเดียวกัน

เปิดอ่าน 20,849 ครั้ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง

เปิดอ่าน 19,544 ครั้ง
คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ชอบจอดรถใต้ต้นไม้ เพื่อไม่ให้รถร้อน ลองอ่านบทความนี้ดู !!
คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ชอบจอดรถใต้ต้นไม้ เพื่อไม่ให้รถร้อน ลองอ่านบทความนี้ดู !!

เปิดอ่าน 13,831 ครั้ง
การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน

เปิดอ่าน 81,025 ครั้ง
รวมข้อมูลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รวมข้อมูลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดอ่าน 12,670 ครั้ง
เผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 2563 : 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)
เผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 2563 : 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)

เปิดอ่าน 8,237 ครั้ง
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน

เปิดอ่าน 28,426 ครั้ง
คอลัมน์: การศึกษา: ถึงคิว...พักงาน(ยาว) "ผอ.สมศ." ปลดล็อก..."ประเมินภายนอกรอบ 4"!!
คอลัมน์: การศึกษา: ถึงคิว...พักงาน(ยาว) "ผอ.สมศ." ปลดล็อก..."ประเมินภายนอกรอบ 4"!!

เปิดอ่าน 7,635 ครั้ง
พระสังฆราชประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา
พระสังฆราชประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 10,596 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,810 ครั้ง
ไมยราบไร้หนาม
ไมยราบไร้หนาม

เปิดอ่าน 17,881 ครั้ง
ร้อยความเชื่อหลักการ
ร้อยความเชื่อหลักการ 'ตั้งชื่อ'

เปิดอ่าน 15,644 ครั้ง
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด
สุดยอด 5 ผลไม้บำรุงเลือด

เปิดอ่าน 13,915 ครั้ง
ย้อนดูโปรแกรมแชท 22 ปีที่แล้ว จนถึงอวสาน "MSN"
ย้อนดูโปรแกรมแชท 22 ปีที่แล้ว จนถึงอวสาน "MSN"

เปิดอ่าน 50,856 ครั้ง
ถอดรหัส SLC แดนปลาดิบ ผ่าน 2 กูรูด้านการศึกษา เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยสู่ “โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้” เต็มรูปแบบ
ถอดรหัส SLC แดนปลาดิบ ผ่าน 2 กูรูด้านการศึกษา เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยสู่ “โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้” เต็มรูปแบบ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ