ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดเชิงคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดเชิงคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ผู้รายงาน นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก

หน่วยงาน โรงเรียนวัดเชิงคีรี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ปีที่รายงาน 2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดเชิงคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการประชากรที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู จำนวน 4 คน นักเรียน จำนวน 25 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 20 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6 คน ( ไม่นับรวมตัวแทนครูและผู้บริหารจำนวน 2 คน ) รวมจำนวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ 1) แบบสอบด้านบริบทของโครงการ จำนวน 2 ฉบับ 2) แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ 3) แบบสอบถามด้านกระบวนการของโครงการ 4) แบบสอบถามด้านผลผลิตของโครงการ จำนวน 2 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่การหาค่าความสอดคล้อง (IOC) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินโครงการพบว่า

จากการศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดเชิงคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1) ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evalution) ของโครงการเกี่ยวกับความต้องการ ของผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่พบผู้ปกครองต้องการให้มีการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ ต้องการให้มีการออกนิเทศเยี่ยมเยือนเพื่อรับทราบปัญหาหรือชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานและโรงเรียนมีความเหมาะสมในการจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

2) ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evalution) ของโครงการ ของครู กรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่พบเป็นโครงการที่ช่วยให้การบริหารการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ โครงการสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดประสงค์ และ โรงเรียนมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานตามโครงการชุมชนให้การสนับสนุน

3) ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evalution) ของโครงการโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ที่พบด้านบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ได้ ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักการเหตุผลวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ มี และ ด้านงบประมาณ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

4) ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่พบมีการศึกษาสภาพปัญหาจุดแข็ง จุดอ่อน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและระบุความต้องการของโครงการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบและคณะทำงานเพื่อให้โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการงานกำหนดกิจกรรมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงประสงค์ นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและให้การสนับสนุนโครงการในทุกด้าน

5) ด้านผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่พบครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการติดตามแนะนำเพิ่มเติมระหว่างเรียน

6) ด้านผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่พบครูมีการสอนซ่อมเสริมและติดตามแนะนำเพิ่มเติมระหว่างเรียนอย่างสม่ำเสมอมีจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม

7) ผลการประเมินโครงการ โดยภาพรวมทั้งโครงการ ทั้ง 4 ด้าน มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าได้คะแนน 76.66 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านผ่านการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.43 รองลงมาคือด้านผลผลิต (Product) มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 และด้านบริบท (Context) มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.13 ตามลำดับ

โพสต์โดย อ๋อย : [14 เม.ย. 2564 เวลา 13:32 น.]
อ่าน [1555] ไอพี : 1.10.147.152
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 1,496 ครั้ง
การอ่านและเขียนสะกดคำที่มี a เป็นสระเดี่ยวในคำ
การอ่านและเขียนสะกดคำที่มี a เป็นสระเดี่ยวในคำ

เปิดอ่าน 12,643 ครั้ง
พัฒนาทักษะสมองอย่างไรให้เป็นคนที่สำเร็จในอนาคต
พัฒนาทักษะสมองอย่างไรให้เป็นคนที่สำเร็จในอนาคต

เปิดอ่าน 16,309 ครั้ง
ผลมะเฟือง กินดี ควบคุมน้ำหนัก
ผลมะเฟือง กินดี ควบคุมน้ำหนัก

เปิดอ่าน 13,216 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างทำการบ้าน (ชมคลิป)
ทำไมต้องจ้างทำการบ้าน (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 25,612 ครั้ง
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!

เปิดอ่าน 32,006 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)

เปิดอ่าน 11,335 ครั้ง
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด

เปิดอ่าน 15,493 ครั้ง
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ

เปิดอ่าน 13,793 ครั้ง
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่

เปิดอ่าน 13,279 ครั้ง
ไฟล์ภาพ"GIF" อ่านว่า "จิฟ" ไม่ใช่"กิฟ!"
ไฟล์ภาพ"GIF" อ่านว่า "จิฟ" ไม่ใช่"กิฟ!"

เปิดอ่าน 6,583 ครั้ง
ทำอย่างไร?...ถึงจะทำให้คนในชาติเกิดค่านิยมไทย
ทำอย่างไร?...ถึงจะทำให้คนในชาติเกิดค่านิยมไทย

เปิดอ่าน 18,306 ครั้ง
พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น
พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น

เปิดอ่าน 3,970 ครั้ง
รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ที่ไหนบ้างเช็กเลย !
รายชื่อ 31 จังหวัด เตรียมนำร่องถอดหน้ากากอนามัย ที่ไหนบ้างเช็กเลย !

เปิดอ่าน 11,130 ครั้ง
ทำไมต้องอ้วนเพราะเบียร์ ?
ทำไมต้องอ้วนเพราะเบียร์ ?

เปิดอ่าน 20,624 ครั้ง
ร้อยความเชื่อหลักการ
ร้อยความเชื่อหลักการ 'ตั้งชื่อ'

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 79,812 ครั้ง
โคลงโลกนิติ
โคลงโลกนิติ

เปิดอ่าน 6,931 ครั้ง
ลองอ่าน"เมื่อเฟซบุ๊คเฉลยปริศนา เพราะอะไรเราจึงไม่มีปุ่มคลิก"dislike"(ไม่ชอบ) ให้พวกคุ
ลองอ่าน"เมื่อเฟซบุ๊คเฉลยปริศนา เพราะอะไรเราจึงไม่มีปุ่มคลิก"dislike"(ไม่ชอบ) ให้พวกคุ

เปิดอ่าน 18,329 ครั้ง
 หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50
หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50

เปิดอ่าน 30,003 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู

เปิดอ่าน 50,625 ครั้ง
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ